nieuws

Nieuwe markten groeien vier keer harder dan eurozone

Geen categorie

De nieuwe snelgroeiende markten die de laatste jaren flink in opkomst zijn, groeien bijna vier keer harder dan de landen in de eurozone. De verwachting is dat de zogenoemde RGM's (rapid growth markets) dit jaar tezamen met 6,2 procent groeien, zo staat in de driemaandelijkse prognose Rapid Growth Markets Forecast (RGMF), die Ernst & Young vandaag voor de eerste maal publiceert.

Gemiddeld genomen zijn de RGM's de afgelopen tien jaar steeds met 5,8 procent per jaar gegroeid, ruim driemaal zo snel als de ontwikkelde economieën samen. Het ziet ernaar uit dat die snelle expansie doorzet, waarbij de groei van de RGM's die van de ontwikkelde economieën de komende tien jaar met ruim 3,5 procentpunt per jaar overtreft.

De aanname daarbij is dat er goed met inflatiedruk wordt omgegaan en dat de infrastructuur voldoende is om een structurele groei veilig te stellen. Andrea Vogel van Ernst & Young: "De snelgroeiende markten winnen steeds meer aan belang, zowel qua algeheel gewicht binnen de wereldeconomie als qua mondiale invloed. Waar de ontwikkelde economieën met lage groeicijfers kampen, kunnen de RGM's de economische storm goed doorstaan."

Recessie
De RGM's zijn sterk uit de wereldwijde recessie tevoorschijn gekomen. Gemiddeld genomen is hun BBP in 2010 met 7,3 procent gestegen, een cijfer dat een terugkeer betekent naar de uitbundige groeicijfers van vóór de mondiale financiële crisis en dat veel hoger ligt dan de groeipercentages van vóór het midden van het vorige decennium.

De prognose voorspelt dat de gemiddelde BBP-groei in de RGM's in 2012 net onder de 6 procent ligt. Het economische succes van de RGM's komt voort uit het feit dat de meeste van hen maatregelen hebben genomen gericht op het liberaliseren van de economie, alsook uit het open karakter van de handel. Bij de RGM's tezamen komt 50 procent van het BBP voor rekening van de export, tegenover 13 procent in de VS en 41 procent in de eurozone.

Optimisme
Er is volgens Ernst & Young alle reden voor optimisme over de snelgroeiende markten in de komende tien jaar. De voortgaande industrialisatie en verstedelijking zorgen er, samen met een sterke bevolkingsgroei en de opkomst van een omvangrijke middenklasse, voor dat de groei in de RGM's doorzet. Onder invloed van een beter economisch bestuur, meer politieke stabiliteit, hogere investerings- en spaarquotes en het vermijden van hoge schulden is er een toename te zien van de investeringen van westerse bedrijven, die, geconfronteerd met kwakkelende thuismarkten, op de RGM's willen groeien.

De directe buitenlandse investeringen in alle RGM's tezamen zijn van USD 205 miljard in 2000 gestegen tot USD 444 miljard in 2010. Momenteel is zo'n 50 procent van de directe buitenlandse investeringen op deze landen gericht. Vogel: "In het algemeen zijn de vooruitzichten voor de RGM's positief, maar tegelijk staat als een paal boven water dat de vooruitgang bepaald niet vanzelf zal gaan. Om structureel te kunnen blijven groeien, zullen de RGM's een aantal uitdagingen het hoofd moeten bieden.’

Die uitdagingen zijn het vermijden van inflatiedruk ten gevolge van oververhitting, het beheersen van de effecten van inkomende kapitaalstromen op de concurrentiekracht van de eigen maakindustrie en ervoor zorgen dat de infrastructuur (zowel de fysieke als de menselijke) voldoende is om het groeipotentieel op lange termijn te kunnen benutten. De magere vooruitzichten voor de ontwikkelde economieën zullen ongetwijfeld ook in 2012 nog voor druk op de groeicijfers van de RGM's zorgen.

Sinds het midden van het vorige decennium zijn de RGM's echter minder afhankelijk van de handel met de ontwikkelde economieën. Daaruit blijkt dat de ontwikkelde economieën relatief bezien een neergang vertonen, maar ook dat de binnenlandse vraag op de RGM's sterk is gegroeid, waardoor de onderlinge handel tussen de regio's is toegenomen. Ook al is dit het geval, toch is de export van de RGM's naar ontwikkelde economieën nog steeds bijna gelijk aan 15% van het BBP van de RGM's.

Groeivertraging
Van de RGM's hebben de landen op zowel het Amerikaanse als het Aziatische continent de duidelijkste groeivertraging doorgemaakt, waaruit hun afhankelijkheid van de handel blijkt, evenals de beleidsverkrapping van de grootste economieën onder hen. Vogel: ‘De RGM's zijn zeker niet gevrijwaard van de wereldwijde economische risico's, maar ze zijn goed in staat om met die uitdagingen om te gaan.’

Mocht de schuldencrisis in de eurozone onbeheerst verlopen en in 2012-2013 leiden tot een langdurige recessie in de eurozone en stagnatie in de VS, dan voorspelt de RGMF dat de BBP-groei in de RGM's in 2013 gemiddeld tot 3,2% beperkt zal blijven. Dat is flink lager dan de 6,8% die de RGMF nu nog voorspelt, maar nog steeds een cijfer dat in de meeste ontwikkelde economieën met jaloezie zal worden bezien.

Reageer op dit artikel