nieuws

Minder loonverschil bij overheid

Instroom

Minder loonverschil bij overheid

Het beloningsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke ambtenaren is de afgelopen jaren gedaald. 

Het beloningsverschil tussen mannelijk en vrouwelijk personeel van de overheid is gedaald. Vrouwen verdienden gemiddeld 90 procent van het bruto-uurloon dat hun mannelijke collega’s verdienden. De overheid is daarmee uitzonderlijk, want de daling deed zich niet voor in het bedrijfsleven: daar verdienden de dames bijna 80 procent van wat hun mannelijke collega’s verdienen.
Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat jaarlijks onderzoek doet naar de emancipatie van vrouwen op het gebied van onder andere onderwijs, betaalde arbeid, inkomen en topfuncties. Uit het rapport blijkt dat onder jongeren tot 30 jaar het beloningsverschil het kleinst is, en bij de overheid verdienen jonge vrouwen meer dan jonge mannen.

Kinderen van invloed op loon

Uit een eerder verschenen CBS-publicatie blijkt dat onder werknemers met kinderen het loonverschil tussen mannen en vrouwen beduidend groter is dan onder degenen zonder kinderen, vooral in het bedrijfsleven.
Een deel van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is te verklaren uit verschillen in onder meer werkervaring, beroepsniveau, opleiding en leidinggeven. Ook als daar rekening mee wordt gehouden, blijft er een loonverschil over van 8 procent in het bedrijfsleven en 4 procent bij de overheid.
Een mogelijke oorzaak voor de (nog) niet verklaarde beloningsverschillen ziet het SCP in het feit dat meer mannen dan vrouwen over hun salaris onderhandelen. Als ze een nieuwe baan krijgen onderhandelen 42 procent van de mannen en 25 procent van de vrouwen over hun salaris. Daarnaast vragen mannen vaker dan vrouwen tussentijds om een salarisverhoging (37 procent tegenover 26 procent).

Lees ook: Vrouw moet niet rechtstreeks om loonverhoging vragen

Vrouwen blijven economische zelfstandig

Van de vrouwen van 20-64 jaar is 53 procent economisch zelfstandig: ze verdienen met werken minimaal een inkomen op bijstandsniveau. Sinds 2009 is het aandeel economische zelfstandige vrouwen gelijk gebleven, terwijl dat bij mannen is gedaald van 76 procent naar 73 procent. Ook bleek uit de Emancipatiemonitor dat de groei van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt sinds eind 2013 is gestagneerd.
Het verschil tussen mannen en vrouwen is mede te verklaren door het hoge deeltijdpercentage onder vrouwen. Bijna driekwart van de werkende vrouwen met een baan van minstens één uur per week werkt in deeltijd. Vrouwen werkten in 2013, net als in 2011, gemiddeld 26,4 uur per week. Bij mannen was dat 37,6 uur, iets minder dan in 2011 (38,2 uur).
Vrouwen vinden het minder belangrijk dan mannen om zoveel te verdienen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Vrouwen met kinderen willen minder vaak in een voltijdbaan werken dan mannen.

TIP: Met welke maatregelen kunt u de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

Meer vrouwen in topfuncties

In topfuncties (raden van bestuur/directies en raden van commissarissen/toezicht) in de 100 grootste bedrijven in Nederland nam het aandeel vrouwen toe van 10 procent in 2011 naar 15 procent in 2013. Maar ook al groeit dat cijfer, voor de overheid is dat nog steeds niet genoeg om het streefcijfer voor vrouwen van 30 procent te halen. Jet Bussemaker was in september niet te spreken over de trage voortgang, maar wil ook geen vrouwenquotum instellen. Dat is volgens haar een ‘paardenmiddel’.
In de non-profitsector was het aandeel topvrouwen we; al hoog (30-35 procent) en is het alleen bij de sociaal-economische instellingen gestegen.
Bij de rijksoverheid steeg het aandeel vrouwen onder hogere en topambtenaren van 26 procent in 2010 tot 28 procent in 2014. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren is gestegen van 13 procent in 2010 tot 16 procent in 2012.
De meerderheid van de vrouwen en ruim 40 procent van de mannen vindt dat het aandeel vrouwen in de top de komende jaren nog verder moet toenemen. Wel zijn vrouwen minder dan mannen gericht op doorstroming naar een hogere/topfunctie.

 

Reageer op dit artikel