nieuws

Kamer steunt plan doorwerken AOW’ers

Instroom

Kamer steunt plan doorwerken AOW’ers

Het wordt voor werkgevers makkelijker om AOW’ers in dienst te houden of te nemen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van minister Asscher.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van minister Asscher moet het voor 65-plussers makkelijker maken om door te werken op het moment dat ze AOW krijgen; in veel cao’s worden ze nu nog automatisch ontslagen. Voor de werkgevers wordt het dus ook makkelijker om 65-plussers in dienst te houden. En goedkoper, want onder meer de verplichting om bij ziekte twee jaar loon door te betalen, vervalt. Dit is voor veel werkgevers momenteel een belemmering om AOW’ers aan te trekken.

Donderdag bleek in de Tweede Kamer dat Asschers voorstel op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen van in elk geval de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en het CDA. De SP is fel tegen, de PVV twijfelt nog.

Dienstverband AOW’ers

Momenteel kunnen 65-plussers alleen doorwerken na hun AOW als zzp’er of via een uitzendbureau. Als de wet op 1 januari 2016 ingaat, kan dit ook via een normaal dienstverband, al dan niet in de vorm van een tijdelijke contract. Met de wet worden AOW’ers goedkoop voor werkgevers, omdat ze geen premies voor werknemersverzekeringen hoeven af te dragen. Ook werknemers hoeven geen premies te betalen, waardoor het salaris lager kan zijn: van het brutoloon gaat namelijk veel minder af.

Verplichte loondoorbetaling

Op het punt van de verplichte loondoorbetaling na ziekte, moest Asscher water bij de wijn doen. Asscher wilde dat werkgevers die een 65-plusser in dienst nemen, niet verplicht zijn hem twee jaar door te betalen als hij ziek wordt. Een maximum van zes weken moest in het plan van Asscher de vrees bij werkgevers voor een lange doorbetalingsverplichting wegnemen. De PvdA en ChristenUnie vinden dat te kort en bepleiten dertien weken. De minister zei gisteren tijdens het debat dat hij daar mee kan leven.

Vakbonden fel tegen

De SP is tegen de wet, omdat die zou leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. De groep die net jonger is dan 65, zou achter het net vissen. Ook de vakbonden zijn tegen het wetsvoorstel. “Een klap in het gezicht voor de werkloze 55-plusser”, schreven de vakorganisaties FNV, CNV en VCP in december in een brief aan de Tweede Kamer.

CNV steunt het amendement van de SP om oneerlijke concurrentie, die wordt versterkt door het Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, tegen te gaan. CNV-voorzitter Maurice Limmen vreest de verdringingseffecten van het kabinetsplan, dat het mogelijk maakt AOW’ers goedkoper op de arbeidsmarkt toe te laten. “Er zijn op dit moment 645.000 mensen op zoek naar werk. Dit kabinetsplan verkleint hun kansen op de arbeidsmarkt. Wij zijn niet tegen werkende AOW’ers, maar dat moet wel onder gelijke voorwaarden gebeuren.”

Pensioenopbouw AOW’ers

Ouderenbond Anbo is in principe voorstander van de wet, maar heeft de Tweede Kamer via een brief wel geattendeerd op een aantal punten. “In het wetsvoorstel wordt pensioenopbouw bij doorwerken overgelaten aan de sociale partners. We zijn van mening dat die pensioenopbouw tussen overheid en sociale partners geregeld moet worden”, zegt directeur Liane den Haan.

Uit onderzoek van de ouderenbond onder 7.000 senioren blijkt dat 700 mensen naast hun pensioen nog werken. Van hen zegt een kwart te blijven werken omdat het financieel nodig is. “Voor sommige senioren is het noodzaak om na het pensioen te blijven werken. In dat geval zou het een goede zaak als zij nog pensioen kunnen opbouwen, zodat wanneer ze écht stoppen met werken ook financieel voordeel krijgen van al die jaren extra werken.”

Verder uit de bond kritiek op het huidige automatische pensioenontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd. “De wet biedt de werknemer op dit moment helemaal geen rechten, tenzij anders in iemands CAO is geregeld, volgt automatisch ontslag. Wil de gepensioneerde doorgaan met werken volgt er eerst ontslag en daarna moet iemand weer in dienst komen. Een omslachtige procedure die bovendien geen recht doet aan de belangen van beide partijen.”

TIP: Laat u bijpraten over alle recente wetswijzigingen op de HR-wetgeving actualiteitendag op 19 en 26 maart.

Reageer op dit artikel