nieuws

Pool en Bulgaar minder vaak werkloos

Instroom

Pool en Bulgaar minder vaak werkloos

Polen en Bulgaren zijn steeds minder vaak werkloos. Maar ze voelen zich wel vaker gediscrimineerd.

Economisch gezien zijn Poolse en Bulgaarse arbeidsmigranten in Nederland er de laatste jaren op vooruitgegaan. Steeds meer van hen hebben werk. Maar hoe langer ze in Nederland zijn, des te minder ze zich thuis voelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport Langer in Nederland laat zien hoe Poolse en Bulgaarse migranten zich hebben ontwikkeld na hun migratie naar Nederland.

TIP: Lees meer over het aannemen van arbeidsmigranten op PW De Gids Vakbase. 

Migranten minder vaak werkloos

Zowel de Poolse als de Bulgaarse groep zijn er na het eerste onderzoek in de economisch ongunstige periode niet op achteruit gegaan. De Poolse groep kent een uitermate hoge arbeidsmarktparticipatie (81 procent), is nauwelijks zonder werk geraakt en een kwart werkt nog altijd meer dan 40 uur per week. Het aandeel werkenden met een tijdelijk contract is onder Poolse migranten afgenomen.
De positie op de arbeidsmarkt van de –veel lager opgeleide- Bulgaarse migrantengroep blijft zorgelijk. Bulgaarse migranten werken weinig en als ze werken doen ze dat veelal in laaggeschoolde banen, vaak in de schoonmaak of de bouw. Onder Bulgaarse mannen is het aandeel werkenden toegenomen van 44 naar 58 procent, onder Bulgaarse vrouwen echter niet (22 procent werkt). We zien wel een duidelijke vooruitgang in de beheersing van de Nederlandse taal. Taalcursussen lijken lonend te zijn voor de Bulgaren en Polen.

Hoogopgeleide man is minder tevreden

Onder de hoger opgeleide migranten zijn op de arbeidsmarkt meer positieve ontwikkelingen zichtbaar dan onder de lager opgeleiden. Bij hogeropgeleiden gaat dit echter niet gepaard met meer tevredenheid met het leven hier. Integendeel, kort na migratie vertoonden hoger opgeleide migranten meer tevredenheid met inkomen en levensstandaard dan lager opgeleiden, maar na langer verblijf is hun tevredenheid sterker gedaald.
Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat vooral Poolse arbeidsmigranten bij aankomst in Nederland ook niet de intentie hebben om lang te blijven. Zo bleek uit onderzoek uit 2010 van de Erasmus Universiteit.

Migrant voelt zich vaker gediscrimineerd

Waar de tevredenheid met inkomen en levensstandaard vlak na migratie beduidend hoger lag dan voor migratie, is deze tevredenheid anderhalf jaar later getemperd. Bovendien voelen migranten zich na langer verblijf wat minder thuis in Nederland en is het ervaren van discriminatie behoorlijk toegenomen. Door hun langere verblijf in Nederland krijgen deze migranten meer mee van de niet altijd positieve berichtgeving over mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ook speelt mee dat zij zelf inmiddels meer negatieve ervaringen hebben opgedaan in Nederland.

Bulgaar settelt zich in Nederland

De afname in tevredenheid gaat vooralsnog niet samen met de wens om te vertrekken uit Nederland. Bij de Poolse groep is niet zo veel veranderd. Nog steeds verwacht ongeveer de helft in Nederland te blijven wonen. Bij de Bulgaarse groep is het aandeel dat in Nederland verwacht te blijven toegenomen van een derde van de groep naar de helft.
Ook op andere dimensies is er bij de Bulgaarse migranten een patroon richting ‘settelen’ te zien: zij hebben in de periode na migratie vaker een partner gekregen, zijn minder geld naar Bulgarije gaan sturen en hebben vaker hun huis dat zij daar nog hadden van de hand gedaan. Ook is de interesse in de Nederlandse politiek onder hen toegenomen. Deze migranten hadden lang niet allemaal een langer verblijfsperspectief voor ogen toen zij naar Nederland kwamen.
Ondanks hun afnemende tevredenheid zien zij wel dat ze het in materieel opzicht duidelijk beter hebben dan ze het in Bulgarije hadden. Dit is niet verwonderlijk als je het verschil in economische situatie en levensstandaard met Bulgarije in ogenschouw neemt.

Hoogopgeleide vertrekt sneller

Het onderzoek geeft ook een beeld welke migranten al weer uit Nederland zijn vertrokken, relatief kort na hun migratie. Mannen en arbeidsmigranten zijn vaker vertrokken, mensen met een gezin minder vaak. Ook hoger opgeleide Poolse en Bulgaarse migranten zijn vaker vertrokken dan lager opgeleide. Een deel van de Bulgaarse migranten is hier gekomen om te studeren: van deze Bulgaarse studiemigranten is inmiddels ruim een derde weg.

 

 

Reageer op dit artikel