nieuws

Belastingdebat voor HR in een notendop

Instroom

Belastingdebat voor HR in een notendop

Het eerste Kamerdebat over de belastingplannen is gevoerd. Wat is er gezegd over werkgevers?

Vorige week maakte het kabinet de nieuwe belastingplannen bekend. Het pakket met 5 miljard lastenverlichting op arbeid staat vast, stelt de regering. Alleen op hoofdlijnen welteverstaan, want over een groot deel van de herzieningen moet nog worden onderhandeld met de oppositie. Over een voorzet voor de plannen werd woensdag gedebatteerd in de Tweede Kamer.
In hoofdlijnen is bekend dat het lastenverlichting wil bereiken door de lasten op arbeid fors te verlagen. Het kabinet stelt onderstaand pakket aan maatregelen voor die moet zorgen voor een verlichting van 5 miljard. Deze maatregelen zijn volgens Wiebes onderdeel van een pakket aan maatregelen om op termijn zo’n 35.000 banen te creëren, met name voor laagopgeleiden:

  • Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) (ca. € 0,25 mld) en een verhoging van de kinderopvangtoeslag (eveneens ca. € 0,25 mld) om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen.
  • Een gericht loonkostenvoordeel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen (ca. € 0,50 mld).
  • Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000 (ca. € 2,50 mld).
  • Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt (ca. € 2,70 mld).
  • Een verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief (ca. € 0,90 mld). Hierdoor gaan mensen vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% gaan betalen. Hiermee wordt het aangrijpingspunt van het toptarief meer vergelijkbaar met wat in andere landen gebruikelijk is.
  • Medefinanciering van deze maatregelen door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting (ca. -€ 2,10 mld). Door deze maatregelen gaan werkende huishoudens er gemiddeld 1,5% tot 3% in koopkracht op vooruit, terwijl de koopkracht van niet-werkenden stabiel blijft. In de nadere uitwerking zal aandacht gegeven worden aan de positie van specifieke groepen. (Bron: Brief van Wiebes aan Eerste en Tweede Kamer over de belastingherziening, 19 juni)

Wat zegt de Tweede Kamer over de plannen?

Roemer, SP:
Volgens Emile Roemer van de SP gaan werkenden wel vooruit met de nieuwe plannen, maar zijn werklozen en ouderen er niet mee geholpen. Van echte hervormingen is volgens hem bovendien niet te spreken. Roemer gaf aan dat zijn partij niet meedoet aan de besloten onderhandelingen over de hervormingen.

Wilders, PVV:
Volgens PVV-leider Geert Wilders heeft het kabinet zijn geloofwaardigheid verloren. Hij wijst op de 200.000 banen die door verkeerde keuzes van het kabinet zijn gesneuveld. Het voorstel noemt wilders dan ook ‘een enorme sigaar uit eigen doos.’

Slob, ChristenUnie:
Voorman van de ChristenUnie Arie Slob wijst er op dat hij de plannen niet goed genoeg vindt. Het gaat volgens hem niet alleen om werkend Nederland. ‘Het gat met de werkenden wordt alleen maar groter.’
Slob wilde in dit debat vooral uitvinden of het kabinet in de belastingplannen en de lastenverlichting nog onderhandelingsruimte overlaat voor de oppositie. Die is er, volgens hem: ChristenUnie schuift aan aan de onderhandelingstafel.

Van der Staaij, SGP:
Kees van der Staaij maakt zich ook zorgen om de groepen die buiten beschouwing worden gelaten in het belastingplan, vooral niet-werkenden. Hij mist bovendien de vereenvoudiging in de hervormingen. Toch schuift de SGP aan bij de onderhandelingen.

Klaver, GroenLinks:
Jesse Klaver van GroenLinks ziet te weinig ambitie van het kabinet terug op het creëren van werk. Bovendien is hij tegen de btw-verhoging op cultuur en diensten van 6 naar 21 procent. Toch ziet hij ruimte voor onderhandeling. GroenLinks zit aan tafel.

Pechtold, D66:
Alexander Pechtold van D66 wijst vooral op meer koopkracht en meer banen. Hij mist vereenvoudiging en ambitie in de plannen van het kabinet. Pechtold vreest dat de plannen hier weinig aan bij zullen dragen: ‘En waar zijn de 100 duizend banen? Hoe gaan we voorkomen dat alle smeerolie weglekt zonder dat er meer banen komen.’
Op de vraag waar de 100 duizend banen zijn gebleven antwoord premier Rutte dat het kabinet geprobeerd heeft te voldoen aan wensen van de oppositie en moest het daarom de wensen voor creëren van banen naar beneden bijstellen.
Pechtold is nog niet overtuigd dat er genoeg ruimte is voor de oppositie om daadwerkelijk mee te denken. Of hij aanschuift aan de onderhandelingstafel laat hij dan ook nog in het midden.

Zijlstra, VVD:
VVD-voorman Halbe Zijlstra staat blijft achter de lastenverlichting op arbeid staan, die uit eigen koker komt: ‘Dat er 5 miljard lastenverlichting komt, dat staat voor ons als een paal boven water.’
Hij reageert op kritische geluiden uit de oppositie die stellen dat de plannen ten koste gaan van ouderen en niet-werkenden. Dat is volgens hem niet waar. De focus ligt op arbeid en lastenverlichting voor werkenden. Zijlstra: ‘Als je mensen aan het werk wilt helpen, dan moet werk lonen. De verschillen tussen mensen die wel werken en niet werken, zullen toenemen. Anders gaan ze, in een aantal gevallen, niet werken.’

Samsom, PvdA:
PvdA-voorman Diederik Samsom vat de PvdA-principes samen in een oneliner: ‘Te veel mensen verloren hun baan, te veel mensen hebben nog te veel moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Meer werk, meer inkomen en meer rechtvaardigheid.’
Volgens Samsom zal de verschuiving van lasten op arbeid naar consumptie goede effecten hebben op de koopkracht en werkgelegenheid.

Houwers, ex-VVD:
Ex-VVD’er Johan Houwers geeft het debat als zoon van een fietsenmaker een persoonlijke draai: hij weet wat hogere lasten op consumptie betekenen. ‘Het zou bijvoorbeeld tienduizenden banen kosten voor de tuinbouw.’ Als alternatief draagt hij aan het hoge tarief juist naar beneden bij te stellen.

Reactie Premier Rutte (VVD) in het debat:

Premier Mark Rutte sluit het debat af. Op de vraag van Pechtold na wil hij verder niet inhoudelijk op de belastingplannen in gaan. ‘Alles wat ik verder zeg, bemoeilijkt de uitkomt van de onderhandelingen.’ Ook staatssecretaris Eric Wiebes van Financien wil niet inhoudelijk reageren op de oppositie.
Slechts drie partijen zijn aan het einde van het debat bereid om mee te onderhandelen: de ChristenUnie, de SGP en GroenLinks. Het CDA en SP laten zich erbuiten. D66’er Pechtold geeft aan nog te laten weten of hij mee doet. (Bron: Redactie/Volkskrant/Rijksoverheid)

TIP: Blijf op de hoogte van alle wetsontwikkelingen  op de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 en 15 oktober. 

Reageer op dit artikel