nieuws

Werknemer wil zelf pensioen kiezen

Instroom

Werknemer wil zelf pensioen kiezen

Als het aan uw werknemers ligt, krijgen ze meer vrijheid om hun pensioen zelf te bepalen.

De meerderheid van de werknemers wil meer eigen keuzes kunnen maken rondom het eigen pensioen. 70 procent van de werknemers heeft een behoefte aan meer keuzevrijheid. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over hoe werknemers naar het huidige pensioenstelsel aankijken.

Gewenste keuzemogelijkheden

Werkenden willen het liefste meer inspraak in de mate waarin sprake is van risicovolle beleggingen en de mogelijkheid om te sparen voor een vervroegd pensioen. Tegelijkertijd vindt een meerderheid (70 procent) het toch ook belangrijk dat diezelfde aspecten automatisch geregeld zijn. Men wil wel keuzevrijheid hebben, maar die niet per se gebruiken.
Een belangrijke uitzondering hierop vormt de optie om te sparen voor vervroegd pensioen: bijna twee derde van de onderzoekdeelnemers zegt dat ze hier zelf gebruik van zouden maken. Keuzemogelijkheden die relatief risicovol zijn, zoals beleggen met meer risico of het voortijdig opnemen van het opgespaarde pensioengeld, zijn aanmerkelijk minder populair: slechts rond 15 procent zou hier naar eigen zeggen gebruik van maken.

Lees ook: 5 HR-misvattingen over het pensioen

Voorkeur voor collectieve pensioenregelingen

Indien men zou kunnen kiezen tussen een collectieve dan wel een individuele pensioenregeling of een combinatie hiervan, geeft bijna 40 procent van de werkenden de voorkeur aan collectiviteit. Bijna 20 procent kiest voor de individuele regeling, terwijl iets meer dan 30 procent opteert voor een combinatie tussen de twee typen regelingen. Degenen in de leeftijd van 35-64 jaar spreken zich vaker uit voor collectiviteit, net zoals de respondenten met een inkomen tot 1,5 keer modaal en degenen die verwachten dat hun deelname aan het pensioenfonds financieel gunstig zal uitpakken.
De behoefte aan individualiteit binnen de pensioenen ligt vooral binnen de jongste leeftijdsgroep en degenen met een hoog inkomen. Ook werkenden die denken dat de uitkomst van hun deelname aan een pensioenfonds in financieel opzicht ongunstig zal zijn of die vinden dat ze te weinig invloed hebben op hun pensioen, zijn vaak voorstander van individuele regelingen.

Keuze om uit pensioenfonds te stappen

Werknemers zijn zich zeer bewust van het feit dat het pensioen geen rotsvaste zekerheid meer is. Al jaren staan de pensioenfondsen er slechter voor en er werden regelmatig pensioenen gekort. Na een korte herstelfase van de pensioenfondsen werd onlangs de rekenrente weer aangepast, met als gevolg hogere pensioenpremies. De werkenden die aan het onderzoek hebben deelgenomen hechten dan ook veel belang aan de financiële draagkracht van pensioenfondsen. Indien zij zelf een fonds zouden kunnen kiezen, zouden ze vooral letten op aanwijzingen hoe dat fonds er op dat moment voor staat en hoe groot de kans is dat de situatie in de toekomst zou verslechteren. Zo zou 90 procent van de respondenten kijken naar de dekkingsgraad en meer dan 80 procent letten op de beleggingsrisico’s en de recente beleggingsresultaten. Bovendien zou ruim de helft van de respondenten ervoor kiezen uit hun pensioenfonds te stappen als dat er slecht voor stond. Verder blijkt dat, voor zover het de respondenten uitmaakt met wie zij in een pensioenfonds zitten, dit voornamelijk voortkomt vanuit de gedachte dat het fonds zoveel mogelijk mensen moet vertegenwoordigen. Ook dit wijst op de wens tot een draagkrachtig pensioenfonds dat goed voor hun ingelegde pensioenpremies zorgt.

TIP: Blijf op de hoogte van alle wijzigingen rondom het pensioen in de Basiscursus Collectieve Pensioenen, beginnende op 12 november of de Masterclass Verandering van Pensioentijdperk op 12 december. 

Reageer op dit artikel