nieuws

Nieuwe medewerkers drukken loonkostenstijging

Instroom

Nieuwe medewerkers drukken loonkostenstijging

In de afgelopen 20 jaar was de loonkostenstijging niet zo gering als in 2015. Dit is vooral het gevolg van lagere pensioenbijdragen door werkgevers en het aannemen van nieuw personeel, dat een relatief laag salaris per gewerkt uur heeft.

In 2015 zijn de loonkosten per gewerkt uur van werknemers met 0,6 procent gestegen, zo meldt het CBS. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. Lagere werkgeverspremies voor pensioen en de relatief sterke aanwas van nieuwe medewerkers zijn de belangrijkste redenen voor deze beperkte loonkostenstijging.

Salaris en werkgeverspremies

De totale loonkosten in Nederland bedroegen in 2015 ruim 330 miljard euro. Hiervan heeft 79 procent betrekking op brutolonen, inclusief overwerk, bijzondere beloningen en bonussen. Daarbovenop komen de werkgeverspremies voor pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, de Zorgverzekeringswet en de eindheffingen.

Brancheverschillen

Naar branche waren er grote verschillen in de loonkostenontwikkeling. De loonkosten per gewerkt uur stegen het meest in de ICT. Dit was de enige branche waar de werkgeverspremies stegen. Ook in de branches zorg en onderwijs daalden de werkgeverspremies. Echter, door een stijging van de lonen per gewerkt uur was de loonkostenstijging met 2,6 procent in deze branches relatief sterk.

In de financiële en zakelijke dienstverlening daalden de gemiddelde loonkosten het meest. In het bank- en verzekeringswezen is dit vooral het gevolg van het achterwege blijven van extra pensioenstortingen, die in 2014 wel werden gedaan.

Gemiddelde loonkosten per gewerkt uur

Toch zijn de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur, met €55, in 2015 het hoogst bij de financiële instellingen. De horeca steekt daar met €18 per gewerkt uur, schril bij af. De opbouw van het personeelsbestand verklaart dit verschil voor ongeveer de helft. Bij de financiële instellingen werken relatief veel meer hoger opgeleiden en ouderen dan in de horeca.

Verandering personeelsopbouw drukt loonkostenstijging

Als het aandeel ouderen en hoger opgeleiden toeneemt, beïnvloedt dit de gemiddelde loonkostenstijging. Loonkosten van hoger opgeleiden en oudere werknemers zijn immers over het algemeen hoger dan die van jongeren en laagopgeleiden. Het CBS vermoedt dat de geringe loonkostenstijging mede het gevolg is van het feit dat veel nieuwe medewerkers zijn aangenomen. Deze nieuwe medewerkers hebben relatief lage loonkosten.

Reageer op dit artikel