nieuws

Profiteer van de nieuwe loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten

Instroom

Profiteer van de nieuwe loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten

Voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking had u sinds 1 januari 2016 recht op twee premiekortingen. Deze gaan vanaf 2018 over in loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten.

Er zijn momenteel twee soorten premiekortingen voor arbeidsgehandicapten. Deze moeten het voor u als werkgever financieel aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen.

Arbeidsgehandicapten

Ten eerste is er een premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers van maximaal 7000 euro per jaar. Het gaat om werknemers met een WIA-uitkering, werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn of werknemers die voor 29 december 2005 arbeidsgehandicapt waren voor de Wet Rea. Daarnaast is sprake van een premiekorting arbeidsgehandicapten van jaarlijks maximaal 2000 euro. Deze geldt voor mensen uit het doelgroepregister banenafspraak van UWV of met een scholingsbelemmering.

Aangifte loonheffing

In beide situaties heeft u recht op de maximumkorting als uw medewerker minstens 36 uur per week werkt. Daarnaast gelden de premiekortingen voor maximaal drie jaar per medewerker. U kunt de premiekortingen zelf per aangiftetijdvak verrekenen via uw aangifte loonheffingen.

Loonkostenvoordelen

Vanaf 1 januari 2018 vervangen de loonkostenvoordelen (LKV’s) de premiekortingen. Hierbij heeft u te maken met een overgangsregeling. Voor een lopende premiekorting kunt u vanaf 2018 onder voorwaarden aanspraak maken op een loonkostenvoordeel voor de resterende periode (zie Nieuwsbrief Loonheffingen 2018). Zorg dat u tijdig aan deze voorwaarden voldoet, zodat u recht houdt op het financieel voordeel voor arbeidsgehandicapte medewerkers.

Twee groepen

Ook de LKV’s gaan uit van twee groepen arbeidsgehandicapten. De eerste groep bestaat uit werknemers die uit een WIA-uitkering komen, werknemers met een WIA-uitkering die hun werk volledig of deels hervatten en werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Voor deze groep bedraagt het jaarlijkse loonkostenvoordeel maximaal 6000 euro per jaar en 3,05 euro per verloond uur. Dat is dus minder dan de huidige premiekorting voor deze groep. Daarnaast is er een LKV voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden van maximaal 2000 euro per jaar en 1,01 euro per verloond uur.

Doelgroepverklaring

Voor een loonkostenvoordeel geeft u in de aangifte loonheffingen aan dat u aanspraak wilt maken op het betreffende LKV voor de werknemer. U moet wel een doelgroepverklaring hebben. Deze vraagt de werknemer zelf aan bij zijn uitkeringsinstantie (UWV of gemeente). U heeft recht op een LKV zolang de dienstbetrekking duurt, met een maximum van drie jaar (een jaar bij een herplaatste werknemer) en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Verloonde uren als basis

De Belastingdienst betaalt het loonkostenvoordeel medio september in het volgende kalenderjaar uit. Als u recht heeft op het loonkostenvoordeel over 2018 krijgt u dat dus in 2019 uitbetaald. De basis voor de uitbetaling is het aantal verloonde uren in een jaar. Dat zijn de uren die in het arbeidscontract staan, inclusief de uren dat de werknemer ziek of met verlof was. Ook betaald meerwerk of overwerk valt onder verloonde uren.

Eén LKV per werknemer

Per werknemer krijgt u maar één loonkostenvoordeel uitbetaald. Als u voor dezelfde werknemer recht heeft op meer LKV’s dan vraagt u ze allemaal aan. Vervolgens komt u alleen in aanmerking voor het hoogste loonkostenvoordeel. Er is ook een LKV oudere werknemer (56+). Dit is even hoog als dat voor de arbeidsgehandicapte werknemer. Gelden beiden voor één werknemer, dan ontvangt u alleen het LKV oudere werknemer. Verder kunt u een LKV niet combineren met het lage-inkomensvoordeel (LIV). Heeft u op beiden recht dan geldt de voor u financieel meest gunstige regeling.

Centraal Beheer

Nog meer lezen over de premiekorting arbeidsgehandicapten? Download dan de publicatie Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel