nieuws

Prinsjesdag 2018: Haast maken met pensioenakkoord

Instroom

Het Nederlandse pensioenstelsel geldt nog altijd als een van de beste ter wereld. Maar omdat in de toekomst zo te laten blijven, moeten we volgens het kabinet nu werken aan vernieuwing. Wat zijn de plannen?

Prinsjesdag 2018: Haast maken met pensioenakkoord

Het overleg tussen de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel is een zaak van lange adem. Eigenlijk had er in het voorjaar van 2018 een akkoord moeten zijn. Dat streven noemden de vakbonden in december 2017 al optimistisch. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft echter proberen de vaart erin te houden: “Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het pensioenstelsel. Sociale partners hebben hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, gezien het arbeidsvoorwaardelijke karakter van het aanvullend pensioen. Het kabinet hoopt en vertrouwt erop op korte termijn samen met de partners de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om ons pensioenstelsel te vernieuwen. Na jaren van gezamenlijke probleemanalyse en gemeenschappelijk overleg is nu de tijd gekomen om samen aan de slag te gaan om ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst.”

Hans de Boer, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, deelt het optimisme van Koolmees over een mogelijk pensioenakkoord. De Boer had al graag vóór Prinsjesdag een pensioenakkoord willen sluiten met de sociale partners, maar hij gaat ervan uit dat dat nu op korte termijn gebeurt. “Nu is er onzekerheid voor enerzijds ouderen die niet worden geïndexeerd en jongeren die zich afvragen wat met hun inleg gebeurt. We zitten er heel dicht bij nu.”

 

Lees hier alle reacties op Prinsjesdag 2018

 

Bij de vernieuwing van het stelsel wil het kabinet de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt.

Dat is volgens het kabinet niet voldoende om aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt en om te voorkomen dat het draagvlak voor het stelsel langzaam afneemt. Verdergaande verandering is nodig. “Het is van belang dat het pensioen transparanter wordt voor deelnemers. De herverdeling via de zogenaamde doorsneesystematiek verdwijnt, zodat een ieder op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor zzp’ers om mee te doen en gemakkelijker om keuzemogelijkheden te introduceren. Zo onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om mensen bij pensionering een deel van hun pensioenvermogen als bedrag ineens op te laten nemen.”

Pensioencommunicatie

Werknemers hebben vaak geen idee of hun oudedagsvoorziening toereikend zal zijn. Het is de bedoeling dat vanaf september 2019 op www.mijnpensioenoverzicht.nl het te verwachten pensioen voor alle deelnemers wordt uitgedrukt in drie scenario’s: een verwacht, een optimistisch en een pessimistisch scenario. Zo krijgen deelnemers meer dan nu inzicht in hun te verwachten pensioen, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt dat dit pensioen hoger of lager kan worden.

Waardeoverdracht klein pensioen

Kleine pensioenen (minder dan € 474,11 bruto per jaar, bedrag 2018) worden vaak vóór pensioeningangsdatum afgekocht, omdat pensioenuitvoerders onevenredig veel kosten moeten maken om deze aanspraken te blijven administreren. Door het voortijdig afkopen van kleine pensioenen is het voor met name mensen die in korte dienstverbanden werken moeilijk om een adequaat pensioen op te bouwen. Per 1 januari 2019 gaat automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen van start.

Vanaf dit moment is afkoop van een klein pensioen voor pensioeningang niet meer mogelijk. Pensioenuitvoerders dragen zoveel mogelijk kleine pensioenen over aan de pensioenuitvoerder waar op dat moment pensioen wordt opgebouwd. Zo houden de kleine pensioenen de pensioenbestemming. Om de kosten bij pensioenuitvoerders te beperken, vervallen per 1 januari 2019 hele kleine pensioenen (€ 2 of minder bruto per jaar).

AOW-leeftijd

In 2019 zal de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en vier maanden bedragen. Na 2019 zet de geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd door. De AOW-gerechtigde leeftijd wordt in stappen verhoogd naar 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW- gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-gerechtigde leeftijd voor 2022 en 2023 is vastgesteld op 67 jaar en drie maanden.

Reageer op dit artikel