nieuws

WW-premie naar type contract: wat houdt dit in? 

Instroom

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet Rutte III het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers. Er komt onder andere een WW-premie naar soort contract. De oude ‘sectorpremie’ verdwijnt hierbij. 

 

WW-premie naar type contract: wat houdt dit in? 

 In de huidige situatie geldt voor de eerste zes maanden WW voor de werkgever een premiedifferentiatie met een WW-premie per sector. De WW-uitkering na het eerste halfjaar komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waarvoor de werkgever een premie WW-Awf afdraagt. De sectorpremie is hoger in sectoren met relatief veel WW-instroom om de instroom daar te beperken.  

Volgens het kabinet werkt deze sectorenbenadering niet meer goedDe sectorindeling is verouderd en veel bedrijven werken ‘branche-overschrijdend’. Verder wisselen werknemers veel van sector en is er geen prikkel voor individuele werkgevers, omdat een sector de WW-lasten collectief draagt.  

 Hoge en lage premie 

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt met een WW-premiestelsel waarbij werkgevers voor werknemers met een vast dienstverband een lage WW-premie betalen en voor medewerkers met een tijdelijk contract een hoge WW-premie. Deze premiedifferentiatie naar soort contract vindt voortaan plaats per individuele werkgever. De sectorpremies en de algemene Awf-premie verdwijnen 

De nieuwe systematiek beperkt  voor de werkgever de financiële gevolgen van ontslag van werknemers met een vast contract

 Vaste contracten aantrekkelijker

De nieuwe systematiek beperkt voor de werkgever de financiële gevolgen van ontslag van werknemers met een vast contract. Hierdoor zou zo’n contract aantrekkelijker moeten wordenDe wetgever definieert vaste contracten hierbij als schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen. Dimoet nulurencontracten voor onbepaalde tijd voorkomen 

 Herzien

In het wetsvoorstel voor de WAB staat verder dat sprake kan zijn van een herziening van de lage premie. Werkgevers betalen dan met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie. Damoet fraude en oneigenlijk gebruik van de lage premies tegengaan. Het gaat om diverse situaties waarbij werkgevers het vaste contract op een flexibele manier inzetten, bijvoorbeeld door een werknemer snel te ontslaan of te variëren met arbeidsuren vanwege seizoenswerk.  

 Voor leerwerktrajecten  in de beroeps- begeleidende leerweg mag een werkgever het lage percentage toepassen

 Uitzonderingen voor jongeren

Een uitzondering geldt voor arbeidsovereenkomsten voor leerwerktrajecten in de beroepsbegeleidende leerweg. Voor deze contracten voor bepaalde tijd mag een werkgever toch het lage percentage toepassenDit moet werkgevers aanzetten tot opleidingsplekken voor leerlingen in het beroepsonderwijs. Ook voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, gaat de lage premie gelden. De Tweede Kamer heeft deze wijziging aangenomen bij de behandeling van de WAB.  

 Premiehoogte

Het Conceptbesluit Wfsv premiedifferentiatie WW geeft aan dat er een verschil is van vijf procentpunten tussen het hoge en het lage percentage. Als de lage premie 2 procent is, dan is de hoge premie bijvoorbeeld 7 procent. Minister Koolmees gaat in de memorie van toelichting van de WAB uit van een lage premie van 2,78 procent en een hoge premie van 7,78 procent. Het kabinet bepaalt net als nu jaarlijks de hoogte van de WW-premies. 

Het kabinet wil dat de aard van het arbeidscontract voortaan op de loonstrook staat

 Controles

Voor controles moeten werkgevers voor werknemers voor wie zij een lage premie afdragen, een kopie van de arbeidsovereenkomst opnemen in hun loonadministratie. Verder wil het kabinet dat de aard van het arbeidscontract voortaan op de loonstrook staatHiermee weet de werknemer beter wat voor soort contract hij heeft. Pas dit tijdig in uw administratie aan. 

 Uitstel

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich onlangs in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de WAB. Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan. De minister wil de nieuwe premiesystematiek echter gewoon op 1 januari 2020 invoeren 

 Kosten en baten

Werkgevers doen er verstandig aan om de kosten en baten van vaste contracten voor medewerkers nog eens kritisch te bekijken. Zijn de baten hoger dan de kosten dan is het een afweging om tijdelijke contracten om te zetten in vaste contracten. Kijk daarbij ook goed naar de langetermijnrisico’s voor de organisatie. 

 

Alles weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

 

 

Reageer op dit artikel