nieuws

HR in de lijn is in meeste organisaties al een feit

Organisatie & Strategie

HR in de lijn is in meeste organisaties al een feit

Praktijkmonitor laat zien: lijnmanager claimt prominente rol in HR-taken – HR-professional is adviseur of expert

Hoewel de positionering van de HR-functie nog niet is uitgekristalliseerd , toont recent onderzoek van Avans Hogeschool duidelijk aan dat de verantwoordelijkheid voor HRM inmiddels in de lijn ligt. De manager is verantwoordelijk voor en actief in HRM, en de HR-professional heeft daarbij de rol van adviseur of expert.

De HRM-praktijkmonitor is een onderzoek dat is uitgevoerd door het lectoraat HRM van Avans Hogeschool. Het beoogt ontwikkelingen in het HRM-vakgebied over langere tijd in kaart te brengen. Hiermee kunnen hbo-opleidingen de vertaling maken naar een curriculum dat relevant is voor de praktijk. Daarom zijn vragen gesteld als: Welke HR-activiteiten bepalen nu de agenda van de HR-professional? Op welke competenties wordt vooral een beroep gedaan? en Waar ligt de verantwoordelijkheid voor HRM in deze organisatie?

HR in de lijn

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de richting in de ontwikkeling van de HR-functie die eerder is ingezet. Bij vijf van de zeven onderzochte thema’s (bemensing, inzetbaarheid, organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, arbo/verzuim/vitaliteit, arbeidsverhoudingen en personeelsbeheer), is het globale beeld dat die taken grotendeels of geheel ‘in de lijn’ liggen.
De lijnmanagers beschouwen bemensing, inzetbaarheid en arbeidsverhoudingen zelfs sterker als hún terreinen, dan wat de HR-professionals bij deze thema’s over de lijnmanagers aangeven.

Lees ook: HR-succes hang af van lijnmanager

Zo stelt een manager van een middelgroot MKB-bedrijf: “De lijnmanager is verantwoordelijk voor de afdelingsbegroting en de planning van het personeel. Bij W&S- en exitprocedures is er meer steun nodig in verband met de wetgeving en procedures die hierbij aan de orde komen.” Een HR-leidinggevende van een industrieel bedrijf van vergelijkbare grootte valt hem bij: “Voor de juridische kant wordt HR ingeschakeld met input van de lijn. Werving en selectie wordt gedaan door het lijnmanagement zelf met input van HR.”
De drie respondentgroepen vinden arbo/verzuim/vitaliteit een terrein waarvoor HR en de lijn samen in gelijke mate verantwoordelijk zijn. Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeheer liggen volgens allen op de eerste plaats bij de HR-professional. Iedereen heeft daarin wel een eigen taak. Er is (veelal) specialistische kennis vereist, waar lijnmanagers op moeten kunnen terugvallen bij HR. Vaak is deze kennis – net als bij conflict- en ontslagkwesties – van juridische aard en speelt er een flink afbreukrisico. Hier is de HR-professional naast adviseur ook leverancier van specifieke deskundigheid.
Twee lijnmanagers vatten de taakverdeling rond arbeidsvoorwaarden kort en krachtig samen: “De expertise ligt bij HR – het moet over de hele organisatie (het betreft een groot internationaal bedrijf in transport & logistiek, IvK) gelijk zijn en daarom blijft het bij HR.” De ander, die bij een groot IT-bedrijf werkzaam is, zegt: “Hier neemt HR een leidersrol in en overlegt dit later met mij.”

Tevreden met HR

Alle respondenten in het onderzoek, lijnmanager, HR-leidinggevende en HR-professional, zijn behoorlijk tevreden over de HR-functie in hun organisaties. Zij kennen HR allemaal gemiddeld een 7,5 toe. Klanten – lijnmanagers dus – tonen zich vooral tevreden over de ondersteuning die zij van HR krijgen: het meedenken, de samenwerking en de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Verbeterpunten zijn met name te vinden op het meer strategische, beleidsmatige vlak, hoewel het aantal opmerkingen dat hierover is gemaakt gering is. Zo luidt een punt van kritiek: ”Het is voldoende omdat de basis qua regelingen stáát. Alle P-instrumenten staan op papier. Het is echter te beheersmatig op papier, te veel gericht op wat mag wel/niet. Daarnaast is onze administratieve organisatie niet op orde. We lossen meteen fouten op die zich voordoen, we kijken niet naar de oorzaak” geeft een HR-professional van een kleine gemeente aan.
__________________________________________________________________________________________________________________
TIP
Neem nu een proefabonnement en ontvang het hele artikel in het magazine PW De Gids
__________________________________________________________________________________________________________________
WHITEPAPER: Samenwerking tussen P&O en lijnmanagement is essentieel bij personeelsselectie
_____________________________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel