artikel

Wees zuinig op de 55-plussers

Personeelsmanagement

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer stijgt. Waar de één fysiek en mentaal fit blijft, krijgt een ander te maken met chronische ziekten en arbeidsbeperkingen.

Wees zuinig op de 55-plussers

Met de juiste benadering hoeft de snelle groei van het aantal oudere werknemers beslist geen reden te zijn om bij de pakken neer te zitten. Als u oudere werknemers goed begeleidt, hebben ze uw organisatie nog veel te bieden.

Zorg dat u in gesprek blijft met uw werknemers over uw organisatie en hun persoonlijke ambities voor de toekomst, zo adviseert Arbo Unie  in de Optimaal Werken Pocket. “Om deze ambities te realiseren is het essentieel dat u én ook uw werknemers met inzetbaarheid bezig zijn. Op dit gebied is in veel organisaties een cultuuromslag nodig: veel ouderen gaan er nog vanuit dat hun werkgever tot aan het pensioen voor hen zorgt. Anderen willen wel zelf het initiatief nemen, maar weten niet hoe. Door op tijd het gesprek met elkaar aan te gaan kunt u samen werken aan optimale inzet, gezondheid en werkvermogen.”

Plus- en minpunten 55-plussers

Er heersen nogal wat vooroordelen over ouderen, stelt de arbodienst. “In de praktijk blijkt dat de individuele verschillen groot kunnen zijn en met het stijgen van de leeftijd verder toenemen. De ene werknemer haalt zijn pensioen fluitend, terwijl de andere met gezondheidspech kampt en het ternauwernood volhoudt. Het is belangrijk de algemene plus- en minpunten in kaart te brengen om zo te weten waar u op in kunt spelen.”

Behoeften werknemer

Verder is het belangrijk om de risico’s en de behoeften van werknemers in kaart te brengen. “Niet alleen op het werk, maar ook in de privésfeer: bijvoorbeeld de leefstijl en de steun en belasting die voortkomen uit de thuissituatie. Centraal staat waar de talenten van de werknemer liggen en wat hij nodig heeft om optimaal bij te dragen aan de organisatie, ook als het fysiek of mentaal moeilijker wordt. Dit kunnen tastbare aanpassingen zijn, maar ook minder zichtbare zaken zoals de bedrijfs- of werkcultuur.”

Een denkfout is dat deze dialoog pas nodig is als de laatste loopbaanfase in zicht komt. De kunst is juist om hierover tijdens de gehele loopbaan in gesprek te zijn en te blijven.”

Gezondheid

Wat kunnen we doen om de gezondheid goed te monitoren? “Naast een breed scala aan health checks, preventief medisch onderzoek (PMO) en analyses van uitval en arbeidsongeschiktheid, blijft de dialoog tussen werknemer en leidinggevende de basis. Hierbij dient vooral onderzocht te worden wat de energiebronnen en energielekken van de werknemer zijn. Wat heeft hij nu en in de toekomst nodig om optimaal te kunnen functioneren? Is dat al optimaal geregeld of zijn er verbeteringen nodig? Dat kunnen verbeteringen zijn die te maken hebben met de inhoud van het werk, de werkverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden of de werkomstandigheden. Ook ingrepen in zaken die buiten de werksituatie liggen en wel een positief of negatief effect hebben op het werk zijn belangrijk.

Laatste loopbaanfase

“Duurzame inzetbaarheid en optimale werkprestaties in de laatste loopbaanfase zijn vooral een kwestie van samen blijven investeren”, adviseert de arbodienst. “In het geval van de werkgever gaat het bijvoorbeeld om investeringen in werkomstandigheden, scholing, mobiliteit en psychosociale factoren als autonomie en support. Werknemers kunnen vooral blijven investeren in de eigen ontwikkeling, het bijhouden van hun fysieke en mentale conditie en een positieve kijk op de werkomstandigheden.”

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de Optimaal Werken Pocket van Arbo Unie. Meer weten over dit onderwerp? De pocket is te bestellen via www.arbounie.n/bestel. Of meld u aan voor het gratis webinar  ‘Wees zuinig op je 55-plussers’ onderaan deze pagina.

Waardevolle bijdrage

Wanneer de fysieke en mentale vermogens van de oudere werknemer goed beschermd worden en gezondheidspech uitblijft, kunnen oudere werknemers nog heel lang een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren. Door hun ervaring kunnen ze over het algemeen in grotere autonomie werken dan jongere collega’s. Ze kennen het klappen van de zweep. Hierdoor kan hun inzetbaarheid zelfs toe- in plaats van afnemen. Doen zich toch fysieke of mentale beperkingen voor, dan is inzetbaarheid in hetzelfde werk met technische en organisatorische maatregelen vaak nog steeds goed haalbaar.

Gratis webinar ‘Wees zuinig op je 55-plussers’

55-plussers

Waar de een fysiek en mentaal fit blijft, krijgt een ander te maken met chronische ziekten en arbeidsbeperkingen. Ontdek in dit webinar  op 4 april wat  u  kunt doen om te zorgen dat werknemers fluitend hun pensioen halen en optimale werkprestaties blijven leveren. Jos van Rooyen (bedrijfsarts Arbo Unie) neemt u mee langs verschillende gezondheids- en HR-interventies die een leven lang optimaal werken kunnen stimuleren.

 

Reageer op dit artikel