nieuws

Top 5 regeldruk bij ziekte

Personeelsmanagement

Top 5 regeldruk bij ziekte

Veel werkgevers worstelen met de regels rondom ziekte en re-integratie. Het naleven van de regelgeving levert veel extra werk op of de werkgevers zijn het simpelweg niet eens met de inhoud van het voorschrift. Onderzoeksbureau Panteia onderzocht welke regelgeving van het ministerie van SZW door bedrijven als het meest belastend wordt ervaren.

Werkgevers hebben te maken met een groot aantal wetten en onderliggende regels van SZW. Het ministerie wilde weten voor welke regels binnen het domein van SZW-regelgeving de meeste regeldruk wordt ervaren door werkgevers. Panteia heeft daarom tussen mei 2017 en februari 2018 onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk bij ziekte en presenteerde de uitkomsten in het rapport Ervaren regeldruk werkgevers.

Top 5

De onderzoekers hielden achttien regels tegen het licht. De vijf regels die door werkgevers als het meest belastend werden ervaren zijn:

  1. Werkgever mag zieke werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen;
  2. Werkgever moet, als vastgesteld is dat de zieke werknemer niet meer terug kan keren in het bedrijf, de werknemer ondersteunen bij het re-integreren bij een andere werkgever;
  3. Werkgever moet dossier bijhouden tijdens re-integratie van zieke werknemers;
  4. Bij ziekmelding en re-integratie mag een werkgever niet vragen naar beperkingen als gevolg van de ziekte;
  5. Het vaststellen dat de aangenomen werknemer in het doelgroepregister banenafspraak van UWV is opgenomen.

Redenen voor ervaren regeldruk bij ziekte

Er zijn verschillende redenen waarom werkgevers ongelukkig worden van de regels. Zo wordt bijvoorbeeld het feit dat een werkgever zieke medewerkers niet mag ontslaan om bedrijfseconomische redenen inhoudelijk als oneerlijk ervaren. De tweede regel in de top vijf, het ondersteunen van een werknemer als hij bij een andere werkgever re-integreert, legt een grote druk op de capaciteit van het bedrijf. Dit kost de werkgever veel tijd en/of geld. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor begeleiding door externe partijen zoals een arbodienst of een re-integratiebureau.

Oplossingen niet altijd beschikbaar

Aan de regels waarmee werkgevers het inhoudelijk niet eens zijn is binnen de huidige wet- en regelgeving weinig te doen, constateren de onderzoekers. Het maatschappelijk belang weegt dan zwaarder dan de regeldruk bij ziekte. “Een regel dient een bepaald doel en zal niet worden aangepast omdat men het er inhoudelijk niet mee eens is. Wel kan er wellicht gewerkt worden aan het creëren van meer begrip voor het maatschappelijke doel dat de regel dient. Zo kan het ministerie van SZW bijvoorbeeld de positieve effecten van een regel aantonen.”

Ook is het niet altijd te vermijden dat een bepaalde regel zwaar drukt op de capaciteit van de organisatie, schrijft Panteia. “Dit is niet altijd te voorkomen, omdat de inzet en investeringen door de
werkgever een expliciet doel zijn van de wet of regel. Wel kan er worden gekeken of de uitvoering eenvoudiger kan worden gemaakt en/of dat de werkgever in de uitvoering meer kan worden ondersteund.”

Regeldruk bij uitvoering

Het meest kansrijke lijkt ondersteuning van werkgevers wanneer zij vooral bij de uitvoering van de regels tegen problemen aanlopen. Werkgevers begrijpen niet altijd wat er precies van hen wordt verwacht en ervaren de samenwerking met andere organisaties bij het naleven van bepaalde regels als moeilijk. Dit is dus een combinatie van de typen ‘uitvoering’ en ‘vorm’ (het niet begrijpen wat er in de wet of regel wordt bedoeld). Panteia wijst twee concrete punten aan waar werkgevers behoefte aan hebben:

  • voldoende duidelijke informatie over wat er van hen wordt verwacht en hoe zij aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen. Hier kan een regelhulp wellicht uitkomst bieden;
  • verdere optimalisering van processen en procedures. Voor de meeste genoemde regels was het binnen de context van het onderzoek niet mogelijk om de exacte momenten van ervaren moeite te identificeren. Daarom wordt er aanbevolen om voor deze regels, samen met werkgevers een ‘customer journey’ op te stellen, waarin stap voor stap wordt nagegaan welke activiteiten er van werkgevers worden verwacht en hoe zij deze in de praktijk invullen. Op basis van die input kunnen er concrete oplossingen worden aangedragen, bijvoorbeeld het terugbrengen van de informatieverplichting of het geven van betere voorlichting en instructies aan bedrijven.

 

 

Reageer op dit artikel