nieuws

Veilig je werk doen is nog lang niet vanzelfsprekend

Personeelsmanagement

Nederlandse werknemers staan nog volop bloot aan intimidatie, geweld en pesten. Vooral werknemers met een zorg- of welzijnsberoep en de mensen die juist moeten zorgen voor andermans veiligheid worden regelmatig belaagd.

Veilig je werk doen is nog lang niet vanzelfsprekend

Dat blijkt uit de nieuwe Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. 19 procent van de Nederlandse werknemers heeft te maken met intimidatie door externen. 6 procent wordt slachtoffer van andere vormen van ongewenst gedrag, zoals ongewenste seksuele aandacht, geweld, of pesten.

Grimmige situatie

En hoewel een getal van een op de vijf al niet te weinig is, is de situatie in sommige beroepsgroepen aanmerkelijk grimmiger dan anderen. In de zorg en het welzijnswerk bijvoorbeeld heeft meer dan de helft (52%) van de werknemers in 2017 te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten. Maatschappelijk werkers hebben met 54 procent het vaakst te maken met intimidatie door klanten of patiënten, gevolgd door gespecialiseerd verpleegkundigen (51%) en artsen (50%).

Fysiek geweld

Poltie- en brandweermensen worden het vaakst fysiek belaagd: 47 procent heeft op enig moment te maken gekregen met lichamelijk geweld. Overigens wordt in deze sector ook het meest gepest: 25 procent is hiermee in aanraking gekomen. Ook leraren in het middelbaar onderwijs worden vaak gepest: 17 procent.

Taak werkgever

Artikel 3, artikel 5 en artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet verplichten de werkgever om specifiek beleid maken tegen ongewenste gedrag op de werkvloer. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

  • verbale agressie (schelden, schreeuwen)
  • fysieke agressie (slaan, vastgrijpen)
  • psychische agressie/intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten, ‘mobbing‘)
  • seksuele intimidatie (nafluiten, opmerkingen maken, aanranding, verkrachting)
  • discriminatie (op leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, handicap, seksuele geaardheid, positie)
  • criminaliteit (in de (omgeving van de) organisatie: dreigbrieven, drugshandel, inbraak, insluiping, brandstichting)

RI&E

Belangrijk onderdeel van dit beleid is de risico-inventarisatie en -evaluatie, de RI&E. Hierin staan de risico’s die spelen in een bedrijf, evenals afspraken over de aanpak ervan. De preventiemedewerker maakt de RI&E of voert, in grotere en complexere bedrijven, de regie over het opstellen daarvan.

Risico’s in kaart

De preventiemedewerker brengt objectief en met behulp van vragenlijsten of interviews met medewerkers en management risicofactoren in kaart. Ook die op het gebied van ongewenst gedrag.

Minstens eens in de drie jaar bekijkt de preventiemedewerker samen met andere betrokkenen of de RI&E en het plan van aanpak nog up-to-date zijn op risico’s rond ongewenst gedrag. En ieder jaar bespreekt hij of zij met de ondernemingsraad of de genomen maatregelen tegen ongewenst gedrag hebben gewerkt.

Bron: CBS, Arbo-online.nl

Reageer op dit artikel