Benoeming interim-directeur ongeldig

De werknemer is niet in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen over het voorgenomen besluit tot schorsing, hetgeen in strijd wordt geacht met de redelijkheid en billijkheid. Nu de benoeming van de interim-directeur het rechtstreekse gevolg is van dit besluit wordt de vordering tot intrekking van het benoemingsbesluit toegewezen.