Wat zijn de totale arbeidskosten van een werkgever?

Werkgeverslasten bedragen uiteraard meer dan enkel het brutoloon van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan premies of opleidingskosten die hier nog bovenop (kunnen) komen. Heb je als werkgever inzicht in de omvang en opbouw van de totale arbeidskosten?

Welke directe en indirecte kosten komen kijken bij het in dienst nemen van medewerkers? En wat zijn de verschillen per bedrijfstak? Op basis van onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan we hier op deze vragen in.

Waar bestaan arbeidskosten van een werkgever uit?

De totale arbeidskosten bestaan voor het grootste gedeelte (55,9%) uit directe loonkosten, hieronder wordt verstaan het brutoloon. Het overige deel van maar liefst 54,1% wordt opgemaakt uit zogenoemde indirecte arbeidskosten. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn:

    • Loon voor niet-gewerkte tijd (8,4%) – Dit is het loon dat wordt betaald voor verlofuren, uren van feestdagen, partnerverlof bij bevalling en kort verzuim.
    • Premies werknemersverzekering (10,2%) – Dit zijn premies die betaald dienen te worden vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Werkloosheidswet (WW).
    • Loon bij ziekte (3,2%) – Hieronder valt loon dat wordt doorbetaald bij ziekte- en bevallingsverlof. Ook de kosten van eigenrisicodragers voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en/of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) zijn bij het loon bij ziekte inbegrepen.

Wat zijn de verschillen in arbeidskosten per bedrijfstak?

Gemiddeld betalen werkgevers in Nederland € 34,72 per uur aan arbeidskosten voor één medewerker. Deze kosten kunnen per bedrijfstak echter erg van elkaar verschillen, dit blijkt ook uit het onderzoek van CBS. Zo kent de financiële dienstverlening als bedrijfstak de hoogste arbeidskosten. In deze sector komen de gemiddelde arbeidskosten namelijk uit op een bedrag van € 54,90. In dit geval is de hoogte van het bedrag met name te verklaren vanwege de hoge(re) directe loonkosten.

Tip: Transitievergoeding: zo reken je simpel uit hoeveel je moet betalen

Factor van het brutoloon

De arbeidskosten per bedrijfstak van een medewerker zijn uit te drukken in een factor van het brutoloon. Hiervoor deelt men de totale arbeidskosten per uur door het bruto-uurloon.
Wanneer enkel gekeken wordt naar deze arbeidskostenfactor, zijn er ook grote verschillen zichtbaar. Zo hebben de bedrijfstakken ‘Informatie en communicatie’ en ‘Zakelijke dienstverlening’ met 1,72 de laagste arbeidskostenfactor. De bedrijfstak ‘Overheid en zorg’ heeft volgens het onderzoek te maken met de hoogste arbeidskostenfactor: 1,85.

Rekenvoorbeeld

Wanneer de medewerker een bruto-uurloon van € 10 gaat verdienen en de werkgever in de bedrijfstak rekening dient te houden met de arbeidskostenfactor van 1,85, dan ziet de rekensom er als volgt uit: 10 x 1,85 = € 18,50.  In dat geval dient dus rekening gehouden te worden met € 8,50 per uur aan extra arbeidskosten.

Wat gebeurt er met de arbeidskosten als u het juridisch werkgeverschap uitbesteedt?

Bij PRO nemen we het juridisch werkgeverschap van onze opdrachtgevers over. Dit betekent onder andere dat de werkgeverslasten bij PRO liggen, evenals de doorbetaling bij verzuim, verzekeringen en administratie. Hiernaast kunnen opdrachtgevers ook gebruikmaken van onze extra HR-diensten. Een voorbeeld hiervan is de beschikbare online tool voor ondersteuning in het werving- en selectieproces van medewerkers. De arbeidskosten zijn bij een samenwerking met PRO verwerkt in het basis all-in-tarief.

Met behulp van de whitepaper ‘Wat zijn uw werkelijke arbeidskosten?’ is het mogelijk een vergelijk te maken tussen de totale arbeidskosten en de kosten voor het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap aan PRO.

Download  hier de gratis whitepaper.

Dit artikel is gesponsord door PRO Payroll.