artikel

De voorovereenkomst

Arbeidsrecht

De voorovereenkomst

Een voorovereenkomst is een overeenkomst waarbij een oproepkracht zich beschikbaar stelt om na oproep door de werkgever werkzaamheden te verrichten.

Algemeen wordt aangenomen, dat de voorovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is, maar een soort intentieverklaring op grond waarvan steeds arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten nadat de oproepkracht aan een oproep gehoor heeft gegeven. In feite zegt de werkgever in zo’n voorovereenkomst: ‘Als ik iemand nodig heb én als ik jou oproep én als jij aan die oproep gehoor geeft, dan sluiten wij een arbeidsovereenkomst’.

Vrijheid in voorovereenkomst

De oproepkracht wordt vaak opgenomen in een bestand of pool met oproepkrachten, waarover de werkgever beschikt. De oproepkracht stelt zich beschikbaar om na een oproep van de werkgever arbeid te verrichten, maar hij is niet verplicht elke oproep aan te nemen. Ook de werkgever verklaart zich bereid om in voorkomende gevallen de oproepkracht op te roepen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, maar hij is niet verplicht deze oproepkracht op te roepen als hij werk voor handen heeft.

Voorovereenkomst

Hij zou ook een andere oproepkracht kunnen inzetten. Zowel voor de werkgever als voor de oproepkracht bestaat dus een redelijk grote mate van vrijheid en flexibiliteit bij deze overeenkomst.

De voorovereenkomst is echter meer dan een feitelijke relatie: het is een overeenkomst die wordt beheerst door de algemene beginselen van het verbintenissenrecht. Dat betekent dat de partijen onder meer bij de uitvoering van de voorovereenkomst (die dus zelf geen arbeidsovereenkomst is) de redelijkheid en billijkheid jegens elkaar in acht moeten nemen.

Er ontstaat een arbeidsovereenkomst, telkens als gehoor wordt gegeven aan een oproep, voor zolang de werkzaamheden duren. De arbeidsovereenkomst eindigt vervolgens van rechtswege als het werk, waarvoor is opgeroepen, is afgerond.

Download het voorbeeldmodel Voorovereenkomst

Ontstaan arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Op grond van het keten- en periodensysteem is de kans groot dat de voorovereenkomst leidt tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Elke oproep is immers een contract voor bepaalde tijd. Veelal zal tussen de oproepen minder dan drie maanden zijn verstreken en moeten de contracten/perioden bij elkaar worden opgeteld.

Voor die sectoren, waar veel van oproepkrachten gebruik wordt gemaakt en waar men met deze voorwaarden uit de wet niet uit de voeten kan, is afwijking bij cao toegestaan. In een cao kan de wettelijke regeling van het keten- en periodensysteem buiten toepassing worden verklaard of verruimd.

Daarbij kan (behalve aan volledige uitsluiting van de regeling) worden gedacht aan uitbreiding van de 36-maandentermijn naar 48 maanden of het opnemen van een bepaling in de cao, dat bij oproepovereenkomsten omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd pas vanaf het zesde contract plaatsvindt in plaats van vanaf het vierde contract.

Let op
Houd rekening met het feit dat de ketenregeling vanaf 1 juli 2015 is veranderd. De afwijking van de ketenregeling in een cao is sinds 1 juli 2015 ook nog maar beperkt toegestaan.
Reageer op dit artikel