artikel

De aannemingsovereenkomst

Arbeidsrecht

De aannemingsovereenkomst

Aanneming van werk is een overeenkomst tussen een aannemer en een aanbesteder. De aannemer verbindt zich om voor de aanbesteder een bepaald stoffelijk werk tot stand te brengen.

Dit wordt dan ook wel een aannemingsovereenkomst genoemd. De aanbesteder betaalt de aannemer daarvoor een bepaalde prijs.

Geen gezagsverhouding

Kenmerkend voor de aanneming is dat de aannemer (de werkende) verantwoordelijk is voor het verrichte werk. Men spreekt hier wel van een resultaatsverbintenis. Tussen de aannemer en de aanbesteder bestaat echter geen gezagsverhouding. Er is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Weliswaar kan de aanbesteder bijvoorbeeld zijn eisen en wensen voor het eindproduct kenbaar maken, de manier waarop wordt gewerkt is in beginsel ter vrije bepaling van de aannemer.

Verschillen tussen een arbeidsovereenkomst en een aannemingsovereenkomst

De verschillen tussen een arbeidsovereenkomst en een aannemingsovereenkomst zijn:

  • In een aannemingsovereenkomst gaat het altijd om een bepaald project van stoffelijke aard. Bij een arbeidsovereenkomst is dat meestal niet het geval.
  • De aannemingsovereenkomst is een zogeheten resultaatsovereenkomst; de aannemer moet een bepaald resultaat, een bepaald project leveren. De arbeidsovereenkomst wordt daarentegen beschouwd als een inspanningsovereenkomst; de werknemer moet zich voldoende inspannen (anders kunnen er sancties volgen, met als zwaarste sanctie ontslag).
  • Voltooiing van het werk leidt in beginsel tot het einde van de aannemingsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst is daarvan in beginsel geen sprake, tenzij heel duidelijk overeengekomen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een bepaald project.

Opeenvolgende aannemingen van werk

Volgen verschillende aannemingen van werk elkaar met enige regelmaat op dan kan hieruit onder omstandigheden een gezagsverhouding worden afgeleid. De regels van de arbeidsovereenkomst zijn dan van toepassing.

Voorbeeld
A heeft een overeenkomst met B. A moet vijfduizend etiketten plakken. In dit geval is er sprake van aanneming van werk. A heeft een overeenkomst met B. Afgesproken is dat A iedere week vijfduizend etiketten moet plakken. In dit geval is er sprake van verschillende aannemingen van werk. Het onderscheid met de arbeidsovereenkomst valt steeds meer weg, en als aan alle criteria wordt voldaan (ook aan de gezagsverhouding) kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst waarop vervolgens alle regels uit het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing zijn.

Wet ketenaansprakelijkheid

Van belang bij de aanneming van werk is de Wet ketenaansprakelijkheid. Deze wet houdt kort gezegd in dat de (hoofd)aannemer aansprakelijk is voor de betaling van socialeverzekeringpremies en belasting door alle onderaannemers aan wie hij en zijn onderaannemers bepaald werk of een gedeelte daarvan uitbesteden. Iedere onderaannemer is zelf aansprakelijk voor de betaling door zijn onderaannemers en de eventuele onderaannemers die deze weer hebben.

aannemingsovereenkomst

De ketenaansprakelijkheid gaat niet op wanneer een onderaannemer verzuimt te betalen en dat niet aan hem te wijten is, maar bijvoorbeeld aan sterk verslechterde economische omstandigheden. Is de (hoofd)aannemer hiervan wel een verwijt te maken, dan is hij aansprakelijk.

Uitzonderingen

In drie gevallen is de aannemer niet aansprakelijk als de onderaannemer zijn verplichtingen niet nakomt:

  • Een onderaannemer neemt werk aan dat voor meer dan vijftig procent wordt verricht op de plaats waar de onderneming van de onderaannemer is gevestigd.
  • De uitvoering van werk in onderaanneming is van ondergeschikte betekenis ten opzichte van de koopovereenkomst tussen dezelfde partijen.
  • De niet-betaling van loonbelasting en premies is de aannemer en onderaannemer niet te verwijten.
Reageer op dit artikel