artikel

Verbod van nevenwerkzaamheden: herken de valkuilen

Arbeidsrecht

Verbod van nevenwerkzaamheden: herken de valkuilen

Indien de werkgever wil voorkomen dat de werknemer tijdens het dienstverband zonder zijn toestemming nevenwerkzaamheden verricht bij een andere werkgever, dan verdient het aanbeveling hierover een beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever kan drie belangen hebben om een verbod van nevenwerkzaamheden op te nemen:

  1. het voorkomen van concurrentie doordat de werknemer tegelijkertijd bij een concurrent zou werken;
  2. het voorkomen van loondoorbetaling bij ziekte; als de werknemer arbeidsongeschikt zou worden in een andere (gevaarlijke) baan, dan moet de werkgever toch ook het loon in deze baan doorbetalen;
  3. het voorkomen dat de werknemer niet zijn volle aandacht, energie en toewijding inzet voor de vervulling van zijn functie (doordat hij te moe is vanwege zijn andere werkzaamheden).

Arbeidstijdenwet en nevenwerkzaamheden

De Arbeidstijdenwet stelt verplicht dat een werknemer ongevraagd het werken in een andere baan meldt, om op die manier het risico van overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd te voorkomen. In veel cao’s is de bepaling opgenomen dat de werknemer voor het verrichten van nevenwerkzaamheden vooraf schriftelijk toestemming nodig heeft van de werkgever.

Let opNevenwerkzaamheden
Wees alert op de omschrijving van toegestane nevenwerkzaamheden, in het bijzonder wanneer een werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst al bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld als zelfstandige) verricht en overeen wordt gekomen dat hij of zij dit ook tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst als nevenactiviteit kan blijven doen.
Indien een te ruime formulering wordt gehanteerd, bestaat het risico dat bij uitbreiding van de werkzaamheden de toestemming geacht wordt ook betrekking te hebben op deze uitgebreide nevenwerkzaamheden.
Indien een werknemer bijvoorbeeld handelt in bepaalde producten en uitbreiding van deze handel naar andere producten concurrentie kan opleveren met de eigen bedrijfsactiviteiten, is het raadzaam zo duidelijk en concreet mogelijk de toegestane werkzaamheden te omschrijven, bijvoorbeeld door de producten waarin wordt gehandeld specifiek te benoemen.
Arbeidsovereenkomst
In een uitspraak van 8 oktober 2013 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het verrichten van nevenwerkzaamheden in een situatie dat geen beding is overeengekomen dat nevenwerkzaamheden verbiedt, in strijd kan zijn met de eisen van goed werknemerschap. Een werknemer van een technisch installatiebedrijf maakte in het kader van zijn eenmanszaak gebruik van een inkoopvoordeel via zijn werkgever, terwijl dit inkoopvoordeel uitdrukkelijk bedoeld was voor privégebruik.
Het Hof oordeelde dat het verrichten van nevenwerkzaamheden bij gebreke van een contractueel verbod in beginsel is toegestaan, maar niet wanneer de grenzen van het goed werknemerschap worden overschreden. Dat kan zich voordoen, aldus het Gerechtshof, als de nevenwerkzaamheden de werkgever hinderen in zijn bedrijfsvoering, bijvoorbeeld doordat hem concurrentie wordt aangedaan (Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 8 oktober 2013 (JAR 2013/277)).
Reageer op dit artikel