artikel

Ontslag van een bestuurder

Arbeidsrecht

Ontslag van een bestuurder

In de wet is bepaald dat een bestuurder te allen tijde kan worden ontslagen door degenen die bevoegd zijn tot benoeming van de bestuurder. De algemene vergadering van aandeelhouders (of bij een zogenoemde grote of structuurvennootschap: de Raad van Commissarissen – RvC) is bevoegd tot benoeming van een bestuurder en dus ook tot ontslag.

Bij het ontslag van een bestuurder kunnen in de statuten nadere regels over de ontslagprocedure worden opgenomen, bijvoorbeeld dat een bestuurder alleen mag worden ontslagen als alle commissarissen daarmee instemmen en dat de bestuurder eerst gehoord moet worden op het voorgenomen ontslag.

Geen toestemming UWV

Voor het ontslag van een bestuurder is geen toestemming van het UWV (of een ontslagcommissie) vereist. Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders of de RvC en dat wenst, kunnen zij een bestuurder ontslaan. Daarbij dienen wel de wettelijke (Burgerlijk Wetboek 2 artikel 8, 15 en 134 e.v.) en de statutaire regels strikt in acht te worden genomen.

Jurisprudentie arbeidsrecht
Algemeen directeur A, tevens bestuurder, heeft de financieel directeur verzocht om een lening van € 60.000 voor overbrugging van zijn privé hypotheek. Aan dat verzoek is zonder verder overleg met de werkgever voldaan. Toen de werkgever dit ontdekte, is er een aandeelhoudersvergadering belegd, met als een van de agendapunten de beschrijving van de lening zonder toestemming. Aan A wordt telefonisch medegedeeld dat hij niet hoefde te komen naar de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) die in het buitenland werd gehouden, maar dat hij telefonisch kon mee vergaderen. Op de AvA wordt een ontslagbesluit jegens A genomen, en disciplinaire maatregelen jegens de financieel directeur. Werknemer A vecht het ontslagbesluit aan omdat in de oproepingsbrief voor de vergadering onvoldoende duidelijk stond aangegeven wat het onderwerp was, namelijk het voorgenomen ontslag. De rechter is het met de werknemer eens. Ook had de AvA niet zorgvuldig gehandeld ten aanzien van de telefonische mededeling. Nu de werkgever de werknemer niet in staat heeft gesteld over zijn voorgenomen ontslag te worden gehoord, is gehandeld in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid die een rechtspersoon en de bij de organisatie betrokkenen volgens de wet jegens elkaar in acht dienen te nemen, aldus de rechter. Het ontslagbesluit wordt vernietigd. Bron: Rechtbank Arnhem, 26 maart 2008 (LJN BC8811).

Arbeidsrechtelijke regels inzake ontslag van een bestuurder

De bestuurder heeft naast zijn benoeming ook een arbeidsovereenkomst met de NV of BV, zodat de regels van het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing zijn. Zo dient bij ontslag de rechtens geldende opzegtermijn in acht te worden genomen (tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet). Voor een opzegging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer/bestuurder is geen toestemming nodig van het UWV.

Koppeling bestuurderschap/werknemerschap

In beginsel betekent het besluit van het bevoegd orgaan van de vennootschap, waarbij de bestuurder wordt ontslagen, ook de opzegging aan deze persoon als werknemer. Dit is alleen anders als er een opzegverbod aan de orde is, of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen (Hoge Raad, 15 april 2005, LJN AS2030 Unidek).
Andersom geldt eveneens dat wanneer een bestuurder zelf zijn bestuurstaken neerlegt, dus ontslag neemt als bestuurder, dit ook het einde betekent van zijn werknemerschap (Hoge Raad, 15 april 2005, LJN AS2713).

Opzegverboden

Wanneer tijdens het ontslagbesluit, gericht tegen de bestuurder, een opzegverbod van toepassing is, kan dat besluit geen rechtsgeldige opzegging van het werknemerschap zijn. Als de bestuurder bijvoorbeeld ziek is ten tijde van het ontslagbesluit, verliest hij wel zijn hoedanigheid als bestuurder maar niet die van werknemer. In lagere rechtspraak zijn situaties aan de orde geweest, waarin een bestuurder zich ziek meldde, ná de uitnodiging voor een aandeelhoudersvergadering (met een ontslagbesluit op de agenda). Ontslag van een bestuurderVolgens diverse rechtbanken geldt er dan geen opzegverbod. De situatie wordt gelijkgesteld aan een reguliere werknemer die zich ziek meldt nà ontvangst door het UWV van een ontslagvergunningsaanvraag.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de statutair directeur is steeds mogelijk. In beginsel kan dit ook als er een opzegverbod geldt, zij het dat de rechter zich in zo’n geval terughoudend moet opstellen.

Let op
Niet de sector kanton van de rechtbank, maar de rechtbank is bevoegd bij een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer/bestuurder.
Reageer op dit artikel