artikel

Adoptieverlof: hoe verloopt de loondoorbetaling?

Arbeidsrecht

Adoptieverlof: hoe verloopt de loondoorbetaling?

Met de invoering van de Wet arbeid en zorg heeft een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind opneemt in zijn gezin gedurende een bepaalde periode recht op verlof zonder behoud van loon. De werknemer kan in die periode wel een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeid en zorg.

Adoptieverlof wordt dus niet betaald door de werkgever. Adoptie vindt plaats door een uitspraak van de rechtbank en door de adoptie ontstaan er familierechtelijke banden tussen het adoptiekind en de adoptiefouder(s). Adoptie is een duidelijk omlijnd juridisch begrip.

Pleegzorg

Dit is echter niet het geval bij pleegzorg. Het gaat daarbij om een feitelijke situatie. Om die reden geeft de Wet arbeid en zorg zelf aan wanneer er sprake is van een vorm van pleegzorg waarbij recht bestaat op pleegzorgverlof als:

  • Het pleegkind woont blijkens een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op hetzelfde adres als de werknemer.
  • Het pleegkind wordt door de werknemer in diens gezin duurzaam verzorgd en opgevoed op basis van een pleegzorgcontract.

Aanvang en duur van het adoptieverlof

De werknemer die een kind adopteert of pleegkind ter verzorging opneemt, heeft recht op ten hoogste zes aaneengesloten weken verlof. Zo wordt er tijd gecreëerd om het bindingsproces met het adoptiekind te bevorderen. Men hoeft hiervoor geen vakantie meer op te nemen. Sinds 2015 heeft een werknemer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Modernisering verlofregelingen de gelegenheid die periode van zes weken te plannen in een tijdvak van 26 weken. Ook mag de invulling door de modernisering flexibeler worden toegepast. De fulltime-opname die eerst de norm was, is losgelaten. Adoptieverlof

Flexibel op te nemen

Het betekent dat het adoptieverlof redelijk flexibel is op te nemen zodat de adoptiefouders dit kunnen afstemmen op de individuele omstandigheden. Die periode vangt aan vanaf twee weken vóór de eerste dag dat het kind feitelijk ter adoptie of ter pleegzorg wordt opgenomen en zoals dient te blijken uit een aan de werkgever overgelegd document. De werknemer kan dus al voordat het kind feitelijk bij hem verblijft verlof opnemen. Met name als het gaat om de adoptie van een kind vanuit het buitenland zal die tijd benut kunnen worden om bijvoorbeeld het kind zelf te gaan halen.

Let op
Als het kind langer dan 26 weken in het gezin is, kan er daarna geen aanspraak meer gemaakt worden op het verlof.
Let op
Als tegelijk twee of meer kinderen worden geadopteerd of als pleegkinderen worden opgenomen bestaan het adoptie- en pleegzorgverlof slechts ten aanzien van één van die kinderen.

Meldingsplicht

De werknemer moet zo mogelijk aan de werkgever het opnemen van het verlof in verband met adoptie of pleegzorg uiterlijk drie weken vóór de dag van ingang van het verlof melden. Daarbij dient de werknemer ook aan te geven wat de omvang van het verlof zal zijn.

Recht op uitkering in verband met adoptieverlof

De werknemer heeft gedurende de periode dat hij verlof in verband met adoptie of de opname van een pleegkind geniet, recht op een uitkering krachtens de Wet arbeid en zorg.

Wijze van aanvragen

De werknemer dient de aanvraag voor de uitkering in verband met adoptie of pleegzorg in via zijn werkgever bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit dient te geschieden uiterlijk twee weken voor de datum van ingang van het verlof danwel de datum waarop hij het recht op de uitkering wil laten ingaan. Ook hier moet de werknemer de nodige bescheiden overleggen ten bewijze van de adoptie of pleegzorg.

Hoogte van de uitkering

De uitkering in verband met adoptie of pleegzorg bedraagt evenals het zwangerschaps- en bevallingsverlof honderd procent van het loon.

Vakantieaanspraken

Evenals bij het zwangerschaps- en bevallingsverlof bestaat er bij het adoptie- en pleegzorgverlof geen loonaanspraak jegens de werkgever, en zou er om die reden geen opbouw van vakantieaanspraken plaatsvinden. Echter heeft de wetgever expliciet in de wet geregeld dat tijdens het genieten van het adoptie- en pleegzorgverlof die opbouw gewoon doorgaat. Daarnaast geldt dat dagen waarop het adoptie- en pleegzorgverlof plaatsvindt niet aangemerkt kunnen worden als vakantiedagen.

Dwingend recht

Van het recht op adoptie- en pleegzorgverlof kan niet ten nadele worden afgeweken. De enige afwijking die is toegestaan geldt slechts ten aanzien van militaire ambtenaren en dan nog alleen als sprake is van buitengewone omstandigheden.

Reageer op dit artikel