artikel

PW. Voorbeelddocument: de thuiswerkovereenkomst

Arbeidsrecht

Download gratis het volgende PW. Voorbeelddocument: de thuiswerkovereenkomst.

PW. Voorbeelddocument: de thuiswerkovereenkomst

Thuiswerken komt veel voor, maar hoe regel je dat als werkgever? In de praktijk blijken er nog al wat juridische haken en ogen aan zo’n overeenkomst te zitten (zie hieronder). Het PW. Voorbeelddocument biedt een goede basis voor elke thuiswerkovereenkomst. Het is gratis te downloaden en ontwikkeld door KZO | 013 Advocaten.

Ga naar het complete overzicht van PW. Voorbeelddocumenten.

Lees ook: Thuiswerken: de voors en tegens 

Voornaamste aandachtspunten bij het gebruik van de thuiswerkovereenkomst:

   1. In de wet is niets geregeld over de thuiswerkovereenkomst. Ook niet wat een thuiswerkovereenkomst is. Een thuiswerkovereenkomst is in de regel een arbeidsovereenkomst, maar afhankelijk van de invulling die er in de praktijk aan gegeven is, kan er ook sprake zijn van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. Het model gaat uit van de thuiswerkovereenkomst als arbeidsovereenkomst.
   2. De thuiswerkplek valt onder het bereik van artikel 7:658 BW: de aansprakelijkheid van werkgevers voor bedrijfsongevallen. De werkgever heeft voor thuiswerkplekken dus dezelfde (zorg)plicht als voor werkplekken binnen de eigen onderneming.
   3. De thuiswerkplek valt óók onder het bereik van de Arbeidsomstandighedenwet. Niet alle verplichtingen zijn één-op-één van toepassing bij het thuiswerken, maar uitgangspunt is dat de werkgever ook bij thuiswerken verantwoordelijk blijft voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het Ministerie van SZW heeft een handreiking samengesteld met aandachtspunten op het gebied van arbeidsomstandigheden.
   4. Wees erop bedacht dat voor thuiswerk specifieke fiscale regels kunnen gelden. Dit hangt af van de concrete invulling en uitvoering van de afspraken over het thuiswerken.
   5. Thuiswerkers met een arbeidsovereenkomst, maar ook thuiswerkers die werkzaam zijn op basis van opdracht of aanneming vallen (onder voorwaarden) onder de Wet Minimumloon. Sinds 1 januari 2018 geldt bij thuiswerk de stukloonregeling, die bepaalt dat in geval van stukloonbetaling met de feitelijk gewerkte uren ten minste het minimumloon verdiend hoort te worden.
   6. Als de wens van de werkgever en werknemer (over en weer) is dat soms en niet structureel thuis wordt gewerkt, is het niet nodig om specifiek een thuiswerkovereenkomst aan te gaan. Thuiswerken op incidentele basis kan gewoon binnen de context van een reguliere arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan op grond van de Wet flexibel werken ook een verzoek doen om (structureel) thuis te mogen werken.

Aansprakelijkheid van de Uitgever en vrijwaring, zie artikel 13.1 uit de Algemene voorwaarden Vakmedianet BV:
“Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.13 blijkt.”

Reageer op dit artikel