artikel

PW. Voorbeelddocument: de praktijkleerovereenkomst

Arbeidsrecht

Download gratis het volgende PW. Voorbeelddocument: de praktijkleerovereenkomst. 

PW. Voorbeelddocument: de praktijkleerovereenkomst

De praktijkleerovereenkomst is een type overeenkomst die niet wettelijk is gedefinieerd (zie ook aandachtspunten hieronder) . Het is in de meeste gevallen een driepartijenovereenkomst tussen de student, de opleidingsinstelling en het leerbedrijf. Arbeidsrechtelijk is met name de relatie tussen de student en het leerbedrijf relevant, omdat in die relatie sprake kán zijn van een arbeidsovereenkomst. Bij discussies over de kwalificatie draait het bij de praktijkleerovereenkomst meestal om het criterium ‘arbeid’.

Ga naar de downloadpagina om het voorbeelddocument ‘de praktijkleerovereenkomst‘ gratis aan te vragen. Het document is in opdracht van PW. vervaardigd door KZO | 013 Advocaten.

Ga naar het complete overzicht van PW. Voorbeelddocumenten.

VOORNAAMSTE AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK PRAKTIJKLEEROVEREENKOMST

  1. De praktijkleerovereenkomst is een type overeenkomst die niet wettelijk is gedefinieerd. Het is (in de meeste gevallen) een driepartijenovereenkomst tussen 1) de student, 2) de opleidingsinstelling en 3) het leerbedrijf. Arbeidsrechtelijk is met name de relatie tussen de student en het leerbedrijf relevant, omdat in die relatie sprake kán zijn van een arbeidsovereenkomst. Bij discussies over de kwalificatie draait het bij de praktijkleerovereenkomst meestal om het criterium ‘arbeid’. Staat de overeenkomst overwegend in het teken van (vaardigheden) leren en het opdoen van kennis door de student of is (meer) sprake van productieve arbeid? In het Logidex-arrest hanteert de Hoge Raad de volgende (uitgebreide) maatstaf: “Bij de (…) toetsing heeft als maatstaf te gelden of de werkzaamheden van de stagiair naar de bedoeling van partijen zozeer zijn gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de stagiair, zulks mede met het oog op de voltooiing van zijn opleiding, dat van een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt voor de andere arbeid te verrichten niet kan worden gesproken”.
  2. De werkgever die de rol van leerbedrijf vervult, is in het onverhoopte geval van een arbeidsongeval van een student op dezelfde wijze en volgens dezelfde normen aansprakelijk als bij een werknemer.
  3. In het kader van een BBL is een praktijkleerovereenkomst vaak juist wél een arbeidsovereenkomst. Deze BBL-arbeidsovereenkomst telt echter niet mee in de ketenregeling. Als de BBL-arbeidsovereenkomst wordt opgevolgd door een reguliere arbeidsovereenkomst bij het leerbedrijf begint de keten dus pas te lopen met ingang van die reguliere arbeidsovereenkomst.
  4. Omdat de praktijkleerovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is, telt deze niet mee voor de opbouw van de transitievergoeding. Let op: een arbeidsovereenkomst in het kader van een BBL telt wel mee voor de opbouw van de transitievergoeding.
  5. In sommige situaties is het als leerbedrijf mogelijk om een subsidie te krijgen bij het aanbieden van leer- of werkervaringsplaatsen. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aansprakelijkheid van de Uitgever en vrijwaring, zie artikel 13.1 uit de Algemene voorwaarden Vakmedianet BV:
“Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.13 blijkt.”

Reageer op dit artikel