nieuws

Boete voor de baas of voor de werknemer?

Arbeidsrecht

Boete voor de baas of voor de werknemer?

Mag een werkgever een boete verrekenen met het salaris van een werknemer?

Een chauffeur is door een uitzendorganisatie geplaatst bij een inlener. Tijdens een rit voor deze opdrachtgever overtreedt de chauffeur de rij- en rusttijdenregelingen, Het gevolg is dat er een fikse boete binnenkomt bij de inlener. Deze berekent de boete door aan de uitzendorganisatie. Die wil de boete verrekenen met het salaris van de werknemer. Deze stapt hierop naar de rechter.

Bewuste roekeloosheid

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Werknemers zijn daarom lang niet altijd aansprakelijk voor de schade die zij aanrichten tijdens het werk. Artikel 7:661 lid 1 BW bepaalt dat een werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever niet aansprakelijk is, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.

Risico van de werkzaamheden

Het kan zijn dat in de arbeidsovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die maken dat een werknemer wel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade. Bij de beoordeling of van dit laatste sprake is, spelen de aard en de beloning van de opgedragen werkzaamheden een rol, evenals de aard en duur van het dienstverband en het risico dat de werkzaamheden met zich meebrengen.

Boete verrekenen met het salaris

Maar deze werknemer is niet tegen een paaltje gereden en daarmee een deuk veroorzaakt. Hij heeft de regels overtreden en zo een boete uitgelokt. De uitzendorganisatie vindt daarom dat artikel 7:661 niet van toepassing is. In 2008 oordeelde de Hoge Raad namelijk dat verkeersboetes soms wel degelijk het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. In deze zaak ging het om snelheidsboetes. De werkgever wil daarom de boete verrekenen met het loon van de chauffeur.

Geen bewijs van doelbewuste roekeloosheid

De kantonrechter vindt echter niet dat de werkgever in dit geval een beroep kan doen op dit arrest van de Hoge Raad. Een verkeersovertreding is iets anders dan overtreding van de rij- en rusttijdenregelingen. De werknemer ontkent dat hij deze regeling heeft overtreden, laat staan dat hij daarbij bewust roekeloos heeft gehandeld. De werkgever kan ook niet bewijzen dat de werknemer doelbewust heeft aangestuurd op een overtreding. Uit de ingediende (Franstalige) documenten kan niets worden ontleend over de aard en de ernst van de overtredingen en de omstandigheden waaronder die zijn begaan.

De kantonrechter stelt verder dat de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de Rij- en Rusttijdenregelingen, hoog zijn. Het loon van de chauffeur is niet zodanig dat het risico van een dergelijke boete daarin kan zijn verdisconteerd.

De uitzendorganisatie moet daarom de verrekening van de boete met het salaris ongedaan maken.

Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2018:1197

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR Actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat.

 

Reageer op dit artikel