nieuws

Prinsjesdag 2018: Snellere hulp voor mensen met beroepsziekte

Arbeidsrecht

Beroepsziekten en arbeidsongevallen leiden tot (onnodige) uitval van werknemers. In het belang van duurzaam inzetbare werknemers moeten deze misstanden worden tegengegaan, stelt het kabinet. Om de bewustwording bij werkgevers en werknemers te vergroten start het kabinet een meerjarige campagne.

Prinsjesdag 2018: Snellere hulp voor mensen met beroepsziekte

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid bij de presentatie van de rijksbegroting.

Naast meer bewustwording zet het kabinet ook in op hulp aan mensen die al kampen met een beroepsziekte of de gevolgen van een arbeidsongeval. Zij moeten sneller en eenvoudiger dan nu het geval is een schadevergoeding kunnen claimen. Het kabinet ziet hierin een win-winsituatie. Niet alleen krijgen werknemers eerder waar zij recht op hebben, werkgevers worden in hun portemonnee geraakt. Dit zal hen volgens SZW stimuleren om meer bescherming te bieden. Het kabinet roept daarnaast de letselschadebranche op om claims van mensen met een beroepsziekte sneller af te handelen.

Programma Preventie van beroepsziekten

Het Programma Preventie van beroepsziekten wordt uitgebreid.  Het programma is in 2018 van start gegaan met een focus op het veilig werken met gevaarlijke stoffen. In 2019 begint de voorbereiding om het programma uit te breiden met het onderwerp ‘Voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk’. Daarnaast werken overheid, branches en beroepsgroepen volgend jaar samen om effectieve interventies op te stellen en te implementeren. Ook zal samen met partijen bestaande kennis beter toegankelijk worden gemaakt en wordt het ontwikkelen en toepassen van innovaties gestimuleerd. Hiervoor trekt het kabinet in totaal  twee miljoen euro uit in de vorm van subsidies en opdrachten.

Evaluatie wijziging Arbowet

Sinds 1 juli 2018 is de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet volledig van kracht. Doel was het versterken van de arbeidsgerelateerde zorg. In 2019 laat het kabinet onderzoeken of de wetswijziging het beoogde effect heeft gehad. Hiervoor zijn middelen in de vorm van opdrachten beschikbaar.

Parallel worden bedrijfsartsen gestimuleerd om de veranderde rol gericht op preventie vorm te geven. Zij dienen hierbij effectief samen te werken met andere arbodeskundigen. Daarnaast ondersteunt het kabinet initiatieven om het vak van bedrijfsarts aantrekkelijker en toegankelijker te maken om zo een tekort aan bedrijfsartsen af te wenden.

Gezonde bedrijfscultuur

Een speerpunt in 2019 is het verbeteren van de preventie in bedrijven met een mix van interventies. Doel hiervan is onder andere het bevorderen van goed werkgeverschap.  Hieraan werken alle alle betrokken partijen mee, zoals brancheorganisaties, bedrijven, intermediairs en Inspectie SZW. Een belangrijk speerpunt van het beleid is het versterken van een cultuur waarin gezond en veilig werken de norm is. Er worden pilots uitgevoerd met interventies voor gedragsverandering. Ook komt er aandacht voor gezond en veilig werken in de opleidingen van toekomstige werkenden.

Innovatie van de Arbobeleidscyclus

De Staat van de Arbeidsveiligheid 2018  geeft aan dat ongevallen en beroepsziekten nog steeds veel voorkomen. Met name kleinere bedrijven moeten meer aan preventie doen. Het ministerie van SZW onderzoekt of de arbobeleidscyclus op onderdelen moet worden aangescherpt. Ook wil het kabinet bezien of het werkgevers niet een beetje makkelijker kan worden gemaakt om zich aan alle arboregels te houden.

Meer arbeidsongeschiktheid door hogere AOW-leeftijd

Bij een toekomstige AOW-leeftijd van 70 jaar zal het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 65- tot en met 69-jarigen waarschijnlijk wat hoger zijn dan onder de huidige 60- tot en met 64-jarigen. Deze stijging kan naar verwachting echter beperkt blijven. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB).

De feitelijke toekomstige ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid bij een hogere AOW-leeftijd is nog erg onzeker, erkennen de rekenmeesters. Zij geven toch een schot voor de boeg. Uit een regressieanalyse voor personen tussen 50 en 62 jaar blijkt dat het beroep op arbeidsongeschiktheid toeneemt met de leeftijd. Het hangt daarnaast samen met medicijngebruik. Bij een AOW-leeftijd van 70 jaar zou het aandeel arbeidsongeschikten onder 69-jarige mannen kunnen oplopen tot ongeveer 26 procent als er helemaal geen gezondheidswinst wordt geboekt. Dit is ongeveer 9 procentpunt hoger dan onder de huidige 64-jarigen. Als er – conform de verwachtingen – wel gezondheidswinst geboekt wordt, dan kan het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 69-jarigen duidelijk dichter bij de 17 procent van de huidige 64-jarigen komen te liggen.

Reageer op dit artikel