nieuws

Prinsjesdag 2018: Wat staat HR te wachten?

Arbeidsrecht

De plannen en wetswijzigingen die het kabinet tijdens Prinsjesdag aankondigt, raken elk jaar ook het werk van HR. PW vroeg HR-professionals en pensioen- en arbeidsrecht deskundigen wat zij verwachten van Prinsjesdag 2018.

Prinsjesdag 2018: Wat staat HR te wachten?

Uit de poll op Pwnet.nl blijkt dat HR-professionals vooral het pensioenstelsel belangrijk vinden deze Prinsjesdag. Het liefst zien zij dat er een pensioenakkoord wordt aangekondigd. De verwachtingen van pensioendeskundige Corey Dekkers zijn echter niet hooggespannen. “Er gebeurt echt heel weinig. Er zijn geen onderhandelingen met de werkgevers en de bonden. Alles ligt gewoon stil.”

Hoe kan het dat een onderwerp dat zo belangrijk wordt gevonden stil ligt? Dekkers: “Ik vermoed dat het kabinet in de knoei zit met Europese wetgeving die moet worden doorgevoerd in Nederland. Daar weten ze zich geen raad mee. Wij hebben artikel 8 lid 3 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid zo ingevuld dat je onderscheid naar leeftijd wel mag maken als het gerelateerd is aan pensioen. Maar dat mag niet. Je mag alleen onderscheid maken bij indiensttreding en op pensioenleeftijd. Onze wetgeving mag dus niet meer. Dus je moet invulling geven aan de nieuwe wetgeving en aan een nieuw pensioenstelsel. En dat lukt blijkbaar niet. “Alle pensioenregelingen die wij nu kennen, zijn gerelateerd aan leeftijd. Dus dan ga je onderuit”, zegt Dekkers.

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool

Discriminatie

Al in 2016 heeft de regering aangegeven de Nederlandse pensioenwetten aan te zullen passen, zegt Dekkers. “Ze hebben aangegeven dat ze dat zouden doen in combinatie met het nieuwe pensioenstelsel. Onderdeel daarvan is dat ze willen naar een degressieve opbouw, een gelijkblijvende premie voor iedereen. Dat betekent dat je naarmate je ouder bent je dezelfde inleg hebt, maar je krijgt er minder voor terug. Het is puur gerelateerd aan de leeftijd. Het is in feite discriminatie van ouderen ten opzichte van jongeren. Hoe kun je dat verdedigen. Ze geven aan dat we dat kunnen doen omdat ouderen dan naar verhouding minder duur worden en daardoor in het arbeidsproces blijven.”

Ook als het gaat om een vorm van verplichte pensioenafdracht voor zzp’ers verwacht Dekkers niet dat er spijkers met koppen worden geslagen. “Stichting ZZP Nederland is tegen. Zij zien dat als inperking van de vrijheid van ondernemers. Ze gaan er vanuit dat ondernemers bewust dat risico lopen, maar dat geldt maar voor een paar. De meesten weten niet wat het betekent dat ze niets regelen voor hun pensioen.”

Paternalistisch

Arbeidsrechtadvocaat Pascal Willems, eigenaar van WVO Advocaten, heeft ook zijn bedenkingen bij een systeem dat (vrije) ondernemers verplicht om hun oudedagsvoorziening systematisch te regelen. “Het heeft iets paternalistisch. Je komt aan de vrijheid van ondernemers om zelf hun zaakjes te regelen.”

Mark Diebels, arbeidsrechtadvocaat bij KZO |013 en universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht, spreekt liever van solidair dan van paternalistisch. “Want als mensen denken: ‘Dat zie ik dan wel’ en ze hebben niets opgebouwd, dan vallen ze terug op de bijstand. Dat drukt zwaarder op de samenleving dan wanneer we nu een basisvoorziening voor iedereen maken.”

Willems wijst erop dat je hetzelfde kunt zeggen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. “Als je die lijn doortrekt, dan streef je eigenlijk naar een basisinkomensgarantie. En dat raakt weer de hele discussie over de arbeidsmarkt en welke richting je daaraan wilt geven. Dat is een onderwerp waar echt iets aan moet gebeuren, maar die iedereen voor zich uit blijft schuiven.”

Lef en visie is er nodig, zo vinden de deskundigen. En die visie zal volgens hen tijdens Prinsjesdag 2018 weer node worden gemist. “Zonder visie geen plannen.”

De WAB is een pakket maatregelen waarmee je problemen probeert op te lossen. Maar we hebben bij de WWZ gezien dat dat vaak heel anders uitpakt

WAB

Diebels ziet vooral beweging door de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). “Er kwam weerstand uit alle hoeken. Wat betekent dat nou? Komt er een aangepast voorstel of sterft de WAB een stille dood?”

Dat laatste acht Diebels niet erg waarschijnlijk. “Het lost door uitruil wel een aantal problemen op. Er is bijvoorbeeld voorgesteld om als tegemoetkoming aan werkgevers een ruimere ontslagmogelijkheid in te voeren door de gecombineerde ontslaggrond. Maar daar hangt wel een hoger prijskaartje aan. De tegemoetkoming aan werknemers is het eerdere recht op een transitievergoeding. Ik verwacht wel dat de invoering van de WAB volgend jaar verder zal worden opgepakt.”

Hoewel Willems nog wel wat politieke haken en ogen ziet aan de WAB, verwacht hij ook dat de wet er wel zal komen. Daarmee zijn we er nog lang niet, zegt hij. “De regulering van de arbeidsmarkt bereik je hier niet mee. Het is een pakket maatregelen waarmee je een aantal problemen probeert op te lossen. Maar we hebben eerder bij de WWZ gezien dat dat in de praktijk vaak heel anders uitpakt.”

Peiling Prinsjesdag 2018

Welke onderwerpen moeten volgens HR-professionals de agenda bepalen op Prinsjesdag 2018?

  1. Pensioenakkoord
  2. Fiscale wijzigingen
  3. Ontslagrecht
  4. Lastendruk werkgevers
  5. Dba
  6. Ketenregeling

DBA

Hoewel uit de poll op PWnet blijkt dat HR-professionals de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) niet het belangrijkste onderwerp voor Prinsjesdag en dus voor 2019 vinden, voorspelt Diebels dat we daar zeker meer over gaan horen. In het regeerakkoord hebben de regeringspartijen onder andere een differentiatie tussen een hoog en een laag tarief aangekondigd. Zzp’ers die tegen een laag tarief (tot 125 procent van het wettelijk minimumloon) reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten of die een overeenkomst hebben voor langere duur, krijgen volgens dit voorstel automatisch een arbeidsovereenkomst. Hiermee wil de regering een einde maken aan schijnzelfstandigheid.

Een mooi streven, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan, stelt Diebels. Hij betwijfelt het of het volgens Europees recht mogelijk is om zaken rondom de tarieven van zelfstandigen wettelijk vast te leggen. “Ik denk dat de conclusie zal zijn dat dat niet kan en dat er dus wéér overleg moet worden gevoerd met het maatschappelijk veld om te kijken hoe we het anders kunnen oplossen.”

Uber en Deliveroo

Met nieuwe werkvormen die in het grijze gebied tussen werkgever en zelfstandige zitten – denk aan de bezorgers van Deliveroo en de chauffeurs van Uber – moet er ver voorbij Prinsjesdag 2018 worden gekeken. Diebels pleit voor een masterplan waarmee de arbeidsmarkt weer vijftig jaar vooruit kan. Willems sluit zich daarbij aan: “We lopen nu al achter op de ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan steeds sneller en er is niemand die daar richting aan geeft.”

Reageer op dit artikel