nieuws

Schadevergoeding na schenden NVP Sollicitatiecode [rechtspraak]

Arbeidsrecht

De Universiteit van Leiden moet een sollicitant een schadevergoeding betalen omdat zij zich niet aan de regels van de NVP Sollicitatiecode heeft gehouden. Zonder dat de kandidaat dit wist, vroeg een lid van de beoordelingscommissie informatie op bij academici die niet als referent waren opgegeven.

Schadevergoeding na schenden NVP Sollicitatiecode [rechtspraak]

In 2016 is de Universiteit van Leiden op zoek naar een hoogleraar Engelse taalkunde. In de vacature verwijst de universiteit nadrukkelijk naar de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). In deze sollicitatiecode staat onder andere dat:

  • de van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld; ook in andere opzichten wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd;
  • de sollicitant en de organisatie zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van open bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen niet altijd betrouwbaar is;
  • op een door de sollicitant schriftelijk bij de organisatie ingediende klacht over onzorgvuldige, onbillijke of onjuiste behandeling wordt door de betrokken organisatie schriftelijk gereageerd.

Ook stelt de sollicitatie code dat het van belang is dat de sollicitant duidelijkheid heeft over de te volgen sollicitatieprocedure. “Dit betekent dat indien de organisatie afwijkt van de eenmaal gekozen procedure, zij dit aan de sollicitant meedeelt en toelicht.”

Leestip!

Leestip!

Referenties

In de vacature wordt aan sollicitanten gevraagd om drie referenten op te geven. De sollicitant in kwestie noemt de namen van hoogleraren in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, waar hij op dat moment werkzaam is. Ondertussen aanvaardt hij een aanbod van zijn toenmalige werkgever om vrijwillig af te vloeien. Hij krijgt een positieve beoordeling mee over zijn functioneren.

Lees ook: Welke regels gelden er voor referenties?

Shortlist

De sollicitant is een van vier kandidaten die door de universiteit op een shortlist worden gezet. Alle vier geven ze een presentatie waarbij alle belangstellenden welkom zijn. Een dag later vindt er een faculteitsborrel plaats. Hierbij komen de presentaties en de kandidaten ter sprake. Een van de aanwezigen vertelt dat de sollicitant op zijn vorige werkplek problemen heeft gehad. Zij vertelt dit op aandringen van haar gesprekspartner ook aan een lid van de beoordelingscommissie.

Informatie opvragen

Het commissielid neemt geen contact op met de leden van de benoemingscommissie, maar neemt het heft in eigen hand. Hij schrijft een e-mail naar vier academici om te vragen naar hun ervaringen met de sollicitant. Niet een van deze vier is door de sollicitant aangewezen als referent.

Lees ook: Wat zijn de regels voor het geven van referenties?

Een van de informele referenten reageert niet op het verzoek. Twee voeren een telefoongesprek met het commissielid en de vierde geeft een vernietigend schriftelijk verslag. Aanvankelijk doet het commissielid niets met de informatie. Maar wanneer blijkt dat de benoemingscommissie verdeeld is over de beste kandidaat, wil hij de informatie alsnog inbrengen, zonder de afzender te noemen.

Niet volgens de regels

Wanneer de sollicitant de gang van zaken ter ore komt, reageert hij furieus. Via een advocaat eist hij inzage in de brief en de naam van de afzender. De universiteit gaat niet in op deze eis, maar erkent dat de procedure niet volgens de regels is verlopen. Een nieuwe benoemingscommissie moet de hele procedure overdoen. De sollicitant wordt uitgenodigd om zijn interesse opnieuw kenbaar te maken. Daar gaat hij niet op in. De sollicitatie gaat verder zonder de sollicitant.

Naar de rechter

De sollicitant begint een bodemprocedure. Hij wil dat de universiteit wordt veroordeeld voor het overtreden van de sollicitatieregels en eist een vergoeding voor de door hem geleden schade.

De rechtbank is het met de sollicitant eens dat de universiteit onrechtmatig heeft gehandeld. Gedurende de sollicitatieprocedure is informatie verzameld buiten hem om en zonder zijn toestemming. De verkregen informatie is bovendien gebruikt in de sollicitatieprocedure door leden van de benoemingsadviescommissie, zonder dit met hem te bespreken of dit aan hem mee te delen.

Dat hij de gewenste positie niet heeft gekregen, kan echter volgens de rechtbank niet worden geweten aan dit onrechtmatig handelen. Er was immers een geheel nieuwe benoemingscommissie samengesteld. De sollicitant heeft zelf besloten om niet in te gaan op een uitnodiging om de sollicitatie voort te zetten.

Schade

Toch heeft de sollicitant volgens de rechtbank wel degelijk schade geleden, al was het alleen maar door de inspanningen die hij heeft moeten verrichten om de gang van zaken boven water te krijgen. De rechtbank vindt dat er op een later tijdstip moet worden gedebatteerd over de hoogte van de schade.

Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2019:6145

Reageer op dit artikel