artikel

Stappenplan voor effectief loopbaanbeleid

Personeelsmanagement

Het doel van een veelzijdige loopbaan is brede en duurzame inzetbaarheid, maar ook met plezier langer doorwerken. Zeven factoren vergroten de kans op een succesvol loopbaanbeleid.

Stappenplan voor effectief loopbaanbeleid

TNO is bij zo’n zestig praktijkvoorbeelden nagegaan wat succes- en faalfactoren zijn voor effectief loopbaanbeleid. De bronnen voor de praktijkvoorbeelden waren artikelen in vaktijdschriften en dagbladen, boeken, brochures, websites en het eigen netwerk. Ook is literatuuronderzoek gedaan. De kernvraag: wat vergroot de kansen op een succesvol loopbaanbeleid door organisaties?

1. Strategisch beleid: verweef het loopbaanbeleid met de strategische agenda van een organisatie.
De strategische agenda wordt vertaald in HR-beleid: welke functies zijn essentieel bij het realiseren van de ambities, hoeveel medewerkers op welke competentieniveau zijn dan gewenst en wat betekent dit voor de instroom, doorstroom en uitstroom? Het loopbaanbeleid is in dat geval één van de elementen van het strategische HR-beleid.

2. Gezamenlijk voordeel: leg een sterke koppeling tussen voordelen voor de organisatie en voordelen voor individuele medewerkers.
In dit onderzoek naar effectief loopbaanbeleid sprongen de bedrijven eruit die bewust hebben gezocht naar een wederzijds belang bij het (nieuwe) beleid. Voor de werkgever is het voordeel bijvoorbeeld een daling van het verzuim, minder uitval, betere inzetbaarheid en grotere flexibiliteit van werknemers. Het actieve loopbaanbeleid levert werknemers een nieuwe start in een andere functie op, binnen of buiten de eigen organisatie.

3. Preventief loopbaanbeleid: richt je op vroegtijdige interventies, op het voorkomen van problemen.
Twintig procent van het personeel vraagt tachtig procent van de aandacht van P&O. Met die twintig procent is P&O curatief bezig. P&O zou zich effectiever op de tachtig procent moeten richten, zodat de aandacht van curatief naar preventief verschuift.

4. Blijvend actief en innovatief: stop steeds opnieuw energie in al ontwikkeld beleid en stel bij waar nodig.
Organisaties waar loopbaanbeleid al een paar jaar boven aan de agenda staat en waar met succes interventies zijn gepleegd, zijn doorlopend actief en innovatief bezig. Deze organisaties voegen steeds nieuwe instrumenten toe en het beleid wordt aangepast.

5. Externe oriëntatie: zoek samenwerking met andere bedrijven.
Een bedrijf kan solistisch aan de slag gaan met loopbaanbeleid, maar is vaak slagvaardiger als het samenwerking zoekt in een netwerk met andere bedrijven.

6. Ondersteunen van zelfsturing: stimuleer medewerkers om zélf aan hun loopbaan te werken.
Effectief loopbaanbeleid gaat uit van de medewerker zelf.

7. Effecten van interventies: stuur op effecten en stel effecten na afloop ook echt vast wat je hebt bereikt.
Vaak is onbekend wat het beoogde en het gerealiseerde effect is van interventies op het loopbaangedrag. Daar denken bedrijven (te) weinig over na.

Reageer op dit artikel