artikel

De sterkepuntenbenadering in de praktijk

Personeelsmanagement

De sterkepuntenbenadering in de praktijk

Eerder schreef Marianne van Woerkom een artikel over de sterkepuntenbenadering. In dit artikel wordt gereageerd op dat artikel, door er praktijkervaringen aan toe te voegen en de uitdagingen die Van Woerkom schetst ten aanzien van de benadering te adresseren.

Wat is er nu mooier als je dagelijks vooral datgene kunt doen waar je goed in bent, blij van wordt en energie van krijgt…? Dat is als je dat niet uitsluitend in je eentje ervaart maar ook als team zoveel als mogelijk nastreeft én in de praktijk brengt. Dat kan zomaar 3 keer een winsituatie opleveren: voor het individu, het team en de organisatie als geheel. Hierbij komen werkplezier én optimale resultaten bij elkaar. Dat gun je toch iedereen?! Een beschrijving van de sterkepuntenbenadering in de praktijk.

Wetenschappelijke benadering sterkepuntenbenadering 

Het artikel van Marianne van Woerkom over het puzzelen met sterke punten in PW. magazine van juni 2018. is een mooi overzicht vanuit de wetenschappelijke hoek; hoe het er op dit moment met de talenten- en sterkepuntenbenadering voorstaat. In dit artikel een reactie – mogelijk aanvulling – vanuit de praktijk. Daarbij het accent op mogelijke oplossingen bij een aantal uitdagingen die Van Woerkom in haar artikel aanhaalt.

Definities talenten- en sterkepuntenbenadering

Voor een goed begrip even een aantal definities op een rij zoals die te hanteren zijn binnen de sterkepuntenbenadering.

De wetenschappelijke (o.a. bij onderzoeksbureau Gallup) definitie van talenten luidt: patronen van denken, voelen en handelen die je productief kunt inzetten. Het is min of meer aangeboren en daardoor een eigenschap. De meer praktische omschrijving luidt: je bent ergens (potentieel) goed in, je wordt er blij van en krijgt er energie van.

Een sterk punt is daarbij het talent of de talenten aangevuld met kennis, vaardigheden en ervaring, waardoor je consequent excellente prestaties kunt leveren. Met andere woorden een sterk punt is het talent in actie.

Voor de praktijk in teams en organisaties is het aan te bevelen om het begrip talent te definiëren en ook in de praktijk attent te zijn op het onderscheid tussen talenten (de bronnen van de sterke punten) en sterke punten (de bronnen in zichtbare actie!).

Sterkepuntenbenadering in de praktijk

Enkele uitdagingen (cursieve tekst) die Marianne van Woerkom in haar artikel noemt en mogelijke oplossingen daarbij:

  • Hoe kunnen al die verschillende talenten van medewerkers in elkaar worden gepuzzeld?

In de praktijk werkt het vaak goed om te starten met het ontdekken van de individuele talenten (bijvoorbeeld met de StrengthsFinder van Gallup) of een andere talententest. Na de test werkt het goed om de talenten per persoon meer ‘tot leven te laten komen’ via opdrachten als: zoek iemand op met hetzelfde Talent en bespreek met elkaar hoe het talent tot uiting komt in de praktijk en/of een oefening waarbij alle deelnemers hun top 5 typerende talenten presenteren voor de groep. Dit kan aangevuld worden met feedback van de collega’s. Om het belang van complementaire talenten in samenwerking zichtbaar te maken, verdient het aanbeveling een teamtalentenoverzicht samen te stellen, dat mede gebaseerd is op de indeling van de 34 talenten in 4 categorieën:

– Actiegerichte Talenten,

– Relatietalenten,

– Talenten die Beïnvloeden en

– Strategische Talenten.

Vanuit de op deze wijze geordende aanwezige Talenten kun je dan bespreken wat een passende teamsamenstelling is voor het aanpakken van  een project of taak.

DE sterkepuntenbenadering in de praktijk: laat je talent zien

  • De afhankelijkheid van de teamdynamiek

Een teamdynamiek die gekenmerkt wordt door erkennen en waarderen, openheid, fouten maken mag, enthousiaste inzet, ontwikkelingsgericht werken, werkplezier met elkaar creëren, ruimte om jezelf te zijn, eigenaarschap en dienstbaar/gespreid leiderschap…..vormt een stimulerende voedingsbodem voor de sterkepuntenbenadering in de praktijk en biedt optimale kansen voor het floreren van het team en haar leden.

  • Het opsporen van sterke punten

Onder het kopje: Waar hebben we het over is al duidelijk gemaakt wat het belang is van duidelijke definities en het onderscheid tussen talenten (de bronnen) en sterke punten (de bronnen in actie). Dat betekent ook dat er speciale praktijkopdrachten zijn om tijdens het werk, bijvoorbeeld door het ophalen van energiegevende en energielekkende werkzaamheden, de persoonlijke sterke en zwakke punten te achterhalen. Eventueel wordt deze zelfanalyse aangevuld met 360 graden feedback om blinde vlekken zichtbaar te maken. De sterke en zwakke punten worden verwoord in statements waar men, zeker als het gaat om de sterke punten, letterlijke en figuurlijk voor gaat staan! Deze aanpak versterkt de herkenning, erkenning en waardering van en voor elkaar en dit levert aantoonbaar meer affectie c.q. verbondenheid binnen de groep op. Daarnaast is het samenstellen van een teammatrix een mooi hulpmiddel. Deze teammatrix bestaat uit een overzicht van zeven kolommen met:

– namen,

– 5 talenten per persoon,

– sterke punten,

– zwakke punten,

– specialismen,

– ‘wil graag meer ingezet worden op’ en

– ‘liever niet of met hulp van’.

Op bijvoorbeeld diverse scholen hangt een dergelijke teammatrix in de teamkamer…een mooi hulpmiddel om elkaar ‘even op te zoeken’.

  • Geloofwaardigheid, vertrouwen en waardering

Door met elkaar tijdens een traject van de talenten- en sterkepuntenbenadering op onderzoek te gaan, opdrachten uit te werken, zichzelf te presenteren, feedback te geven en te krijgen en ‘slim ingezet te worden’ is het voorspelbaar dat de onderlinge band en de betrokkenheid bij elkaar en de organisatie wordt versterkt. Nadrukkelijke aandacht voor talenten en sterke punten geeft verdieping, geeft ruimte voor kracht en kwetsbaarheid en doet ook inzien dat mensen verschillen en dat je elkaar nodig hebt. Daarbij wordt direct de mythe dat allrounders bestaan ontkracht en vervangen door: allround duo’s en teams bestaan! Waar nodig verschuiven dan ook irritaties over verschillen naar het waarderen en benutten van die verschillen.

  • Voorkomen suboptimaal inzetten van persoonlijke talenten en sterke punten

In diverse trajecten werd deze valkuil werkelijkheid. Daar waar mensen steeds meer ervaren en benoemen waar ze goed in zijn, blij van worden en energie van krijgen ontstaat het risico dat men het persoonlijke belang laat prefereren boven het algemeen belang. Dit uit zich in bijvoorbeeld: nieuwe kennis voor zich houden, nieuwe vaardigheden uitsluitend voor de eigen groep inzetten of nieuw materiaal/hulpmiddelen niet willen uitlenen aan anderen.

Wat preventief werkt is dit risico tijdig te benoemen en dit te herhalen wanneer de situatie daarom vraagt.

  • Coördinatie voor optimale inzet van talenten en sterke punten

Een belangrijk aandachtspunt bij de sterkepuntenbenadering in de praktijk. En het helpt hier tijdig over na te denken en besluiten te nemen. De coördinatie kan op diverse plaatsen worden geregeld, bijvoorbeeld vanuit de teamleden zelf in zelfsturende teams (autonomie en eigenaarschap zijn hier belangrijke waarden). Echter ook binnen werkgroepen/commissies/units, bijvoorbeeld vanuit het principe van gespreid leiderschap. Natuurlijk is de (tijdelijke) inzet van een talenten-coördinator of sturing door de leidinggevende ook een optie voor coördinatie. Een ingevulde teammatrix en de nieuwe manier van talentgerichte gespreksvoering kunnen de gewenste optimale coördinatie ondersteunen.

Tot slot

Wetenschappelijk onderzoek in onder meer de Verenigde Staten (Gallup), Engeland (Talentenspecialist Linley en collega’s) en de Universiteit van Tilburg (M. van Woerkom en Ch. Meijers) maken duidelijk dat de talenten- en sterkepuntenbenadering nadrukkelijk bijdraagt aan het floreren van individuen, teams en organisaties. Praktijkervaringen in Nederland onderstrepen dat. Daarmee lijkt de talenten- en sterkepuntenbenadering een duidelijk plaats te verdienen in het HRM van deze eeuw.

Paul ’t Mannetje is specialist in de Talenten en Sterke Punten benadering en auteur van het boek Op Pad met mijn Talenten. Hij is spreker, trainer, coach en begeleider van trajecten. t Mannetje & Co verzorgt betekenisvolle trajecten voor het floreren van individuen, teams en organisaties. ’

Reageer op dit artikel