artikel

Kwaliteitsrichtlijnen voor een goedgekeurd assessmentcenter

Personeelsmanagement

Kwaliteitsrichtlijnen voor een goedgekeurd assessmentcenter

Tijdens een assessment wordt een deelnemer geobserveerd in een aantal simulaties en hij wordt daarbij beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde gedragskenmerkencompetenties. Wat zijn de kenmerken van een goedgekeurd assessmentcenter?

De oefeningen of assessmentsimulaties in een assessmentprogramma zijn nabootsingen van elementen van de toekomstige functie. Ze moeten op het eigenlijke werk lijken, dus van dezelfde soort, complexiteit en moeilijkheidsgraad zijn als het werk zelf. De volgende elementen zijn essentieel voor een assessmentcenter:

1. Competentiegerichte functieanalyse
Er moet een analyse worden uitgevoerd van relevante gedragingen om de juiste kenmerken, kwaliteiten, vaardigheden, bekwaamheden, kennis en/of motivatie vast te stellen die noodzakelijk zijn om een functie effectief uit te oefenen. Het type en de omvang van de functieanalyse hangt af van de doelstelling van het assessment, de complexiteit van de functie, de adequaatheid van en de mate waarin voorafgaande informatie over de functie toepasbaar is en de mate van overeenkomst tussen de nieuwe functie en functies die al eerder waren onderzocht.

2. Observeren en beoordelen
Gedragsobservaties door assessoren moeten worden geclassificeerd aan de hand van zinvolle en relevante categorieën van begaafdheden, vaardigheden en houdingen. De beoordelingstechnieken die worden gebruikt in het assessmentcenter moeten zodanig zijn ontworpen dat ze informatie verschaffen waarmee de dimensies, voorafgaand bepaald door middel van functieanalyse, kunnen worden geëvalueerd.

3. Meerdere technieken
In een assessmentcenter moeten meerdere technieken of instrumenten worden gebruikt en op zijn minst twee simulaties. Afhankelijk van het functieprofiel kunnen dat tests, interviews, vragenlijsten, sociometrische methoden en simulaties zijn.

4. Functiespecifieke simulaties
Een assessmentcenter moet voldoende functiegerelateerde simulaties omvatten om de beoordelaars meerdere gelegenheden te geven het gedrag van de kandidaten op ieder van de te beoordelen competenties te observeren.

5. Meerdere beoordelaars
Omwille van de objectiviteit moet per kandidaat meer dan één beoordelaar worden ingezet. Bij het selecteren van een groep beoordelaars moet rekening worden gehouden met de volgende kenmerken: diversiteit aan etniciteit, leeftijd, geslacht en functioneel werkgebied.

6. Getrainde beoordelaars
Beoordelaars moeten grondig worden getraind. Beoordelaars moeten gebruik maken van een systematische procedure om specifieke gedragsobservaties te registreren op het moment dat ze plaatsvinden, of met behulp van audiovisuele middelen op een later tijdstip.

7. De evaluatiebijeenkomst
Beoordelaars maken een rapport of verslag van hun observaties tijdens iedere oefening ten behoeve van de discussie in de evaluatiebijeenkomst. Tijdens de evaluatiebijeenkomst vermelden beoordelaars alleen informatie die verkregen is uit de assessmenttechnieken en geen informatie die niet relevant is voor de doelstelling van het assessmentproces. De integratie van informatie tot een gezamenlijk besluit kan tot stand komen via consensus of door een andere besluitvormingsprocedure.

Leestip!

Leestip!

Eisen voor een assessmentcenter

Samengevat zijn de volgende zaken essentieel voor een ‘goedgekeurd’ assessmentcenter:

 • Duidelijk gedefinieerde beoordelingscriteria – biografische, vaktechnische en gedragscriteria.
 • De geselecteerde beoordelingscriteria moeten een aantoonbare relatie hebben met de functie en vraagstelling.
 • Meerdere valide beoordelingstechnieken, waaronder minimaal twee simulaties en een persoonlijk interview, gevat in een gestandaardiseerde beoordelingsprocedure.
 • De praktijksimulaties moeten een aantoonbare relatie hebben met de functie.
 • Meerdere getrainde beoordelaars met kennis van de functie(s) en van de organisatie.
 • Elk criterium moet minimaal twee keer worden waargenomen door afzonderlijke beoordelaars.
 • De beoordelaars moeten door training en ondervinding vertrouwd zijn met de beoordelingstechnieken, met het ORCE-beoordelingsproces (Observeren, Registreren, Classificeren, Evalueren), met het geven van feedback en met het oproepen van relevant gedrag door middel van rollenspel.
 • Het eindoordeel komt tot stand op basis van integratie van de afzonderlijke oordelen (beargumenteerd en gedocumenteerd) en op basis van consensus.
 • De beoordeelde heeft recht op volledige informatie over de beoordelingscriteria, de beoordelingsprocedure en de beoordelingsresultaten.
 • De beoordeelde heeft het recht het beoordelingsproces te initiëren, het recht van beroep en het recht van veto.
 • De organisatie beschikt over een document waarin deze zaken zijn vastgelegd.

Wanneer aan al deze eisen is voldaan, kan worden gesproken van een assessmentcenter dat voldoet aan de technische en ethische eisen.

De tekst uit dit artikel is afkomstig uit het boek Assessment Centers van Jeroen Seegers.

Reageer op dit artikel