artikel

Goed werkgeverschap voor 50-plus: vier tips voor HR

Personeelsmanagement

Goed werkgeverschap voor 50-plussers werkt door op de bedrijfsreputatie, blijkt uit onderzoek. Tijd dus voor HR om zich meer te richten op deze doelgroep. Vier tips voor HR.

Goed werkgeverschap voor 50-plus: vier tips voor HR

Goed werkgeverschap voor 50-plussers werkt positief door op de bedrijfsreputatie. Ook stimuleert goed werkgeverschap de mogelijkheid voor oudere werknemers om succesvol, gezond en met plezier hun werk te kunnen blijven doen. Dit blijkt uit op basis van bestaande data uit het Global Benefits Attitudes Survey 2015 van Willis Towers Watson. Dit periodieke wereldwijde onderzoek wordt beschouwd als de meest betrouwbare onderzoeksmethode naar de relatie tussen hoe we ons voelen op het werk en hoe we presteren.

In het eerste deel van dit tweeluik zijn de trends en uitkomsten van dit onderzoek beschreven. Dit tweede deel geeft antwoord op de vraag wat je hier als HR-professional mee kunt.  En wat zijn de praktische HR-tips?

Recap: de onderzoeksuitkomsten

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er vier aspecten zijn van goed werkgeverschap bij 50-plussers zijn die een significant positief effect hebben op de bedrijfsreputatie. Dit zijn:

  1. het gebruik van work-life benefits;
  2. de waardering van work-lifebenefits;
  3. de waardering van bedrijfshulp
  4. de duurzame betrokkenheid.

Daarbij blijkt dat vooral de waardering voor de work-lifebenefits het verschil maakt voor de bedrijfsreputatie en niet het gebruik ervan.

55-plussers

Gratis webinar ‘Wees zuinig op je 55-plussers’

“Waar de een fysiek en mentaal fit blijft, krijgt een ander te maken met chronische ziekten en arbeidsbeperkingen. Ontdek in dit gratis webinar op 4 april wat u kunt doen om te zorgen dat werknemers fluitend hun pensioen halen en optimale werkprestaties blijven leveren. Jos van Rooyen (bedrijfsarts Arbo Unie) neemt u mee langs verschillende gezondheids- en HR-interventies die een leven lang optimaal werken kunnen stimuleren.”

Klik voor meer informatie

Vier tips voor HR

Op basis van de onderzoekresultaten zijn er vier belangrijke tips (gevolgen) voor werkgevers met 50-plussers in dienst.

 1 Geef goed werkgeverschap voor 50-plus een prominente plaats in strategisch HR    

Voor bedrijven die een goede bedrijfsreputatie nastreven is het vanuit HR-perspectief zinvol om te investeren in goed werkgeverschap voor oudere werknemers. Alleen al het feit dat bedrijfshulp wordt gefaciliteerd zorgt volgens dit onderzoek voor een positief effect. Dit vanuit de prettige gedachte dat hun bedrijf écht betrokken is en hulp biedt om hen te helpen met een betere werk-privé balans. Dagelijkse zorgen vallen daarmee voor een deel weg en ze voelen zich veiliger. Het begint ermee goed werkgeverschap hoog op de HR-agenda te zetten als startschot voor een jarenlang verbeterproces in dialoog met de werknemers. De vervolgstappen moeten daarbij goed aansluiten op dat wat een organisatie nu doet qua goed werkgeverschap omdat deze stappen geloofwaardig moeten zijn. Met acties die in het ene bedrijf prima werken, kun je bij een ander bedrijf daarom de plank volledig misslaan.

2 Maak goed werkgeverschap voor 50-plussers onderdeel van strategisch risicomanagement

Een prominent middel om reputatierisico te beheersen is goed werkgeverschap, omdat dit een significant positief effect heeft op bedrijfsreputatie. Het verschil tussen goede en gemiddelde bedrijven lijkt deels terug te voeren op reputatie en alleen daarom al is het belangrijk om daarin te investeren. Reputatieschade wordt vaak gezien als het grootste risico voor het bedrijfsleven. Dit gepercipieeerde risico is een aanjager voor bedrijven om hun bedrijfsreputatie beter strategisch te managen en de ontwikkelingen te meten. Kortom: op basis van de onderzoeksresultaten valt het aan te bevelen om goed werkgeverschap (voor 50-plussers) onderdeel te laten uitmaken van strategisch risicomanagement.

 3 Zorg voor passend work-life benefits programma voor 5o-plussers

Het hebben van ‘work-lifebenefits’ sluit aan op goed werkgeverschap, waarin een werkgever moet zorgen voor goede voorzieningen en verzekeringen; zoals een goede collectieve ongevallenverzekering. Het belang van het hebben van een goed work-life benefit pakket blijkt onder meer uit onderzoek van ROA (The Research Centre for Education and the Labour Market). Hieruit blijkt ook dat het aanbod van work-lifebenefits aan 50-plussers leidt tot meer betrokkenheid, ook als er geen gebruik van wordt gemaakt.

Lees ook: Gezondheidsmanagement: wat is het en hoe boek je er succes mee?

Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat er een goed work-lifebenefitsprogramma is en dat er goed over wordt gecommuniceerd; anders is geen waardering mogelijk. Een gericht onderzoek onder werknemers is van belang als eerste stap richting besluitvorming over een vernieuwing van het huidige work-lifebenefitpakket van een bedrijf. Alleen al het houden van het onderzoek zal naar verwachting de duurzame betrokkenheid van werknemers positief beïnvloeden en de reputatie bevorderen.

 4 Beschouw goed werkgeverschap voor 50-plussers als stuurmechanisme voor reputatie

Bedrijven die streven naar het verbeteren van hun bedrijfsreputatie moeten niet focussen op het gebruik van work-lifebenefits door 50-plussers, maar vooral sturen op de waardering van de in het bedrijf aanwezige work-lifebenefits en organisatiehulp. Vooral de waardering daarvan werkt namelijk positief door op bedrijfsreputatie.

Het lijkt er dus op dat 50-plussers minder goed geïnformeerd zijn over flexwerk

Opvallend is daarbij is dat uit het onderzoek blijkt dat bij goede bedrijven de helft van werknemers jonger dan 50 wist dat flexwerk mogelijk is bij hun werkgever. Bij de 50-plussers was dit slechts een op de drie. Het lijkt er dus op dat 50-plussers minder goed geïnformeerd zijn. Het valt dan ook aan te bevelen om te onderzoeken hoe beter en aansprekender kan worden gecommuniceerd over het work-lifebenefits pakket. Vooral bij de groep van 50-plussers lijkt hier snel (reputatie)winst te behalen.

Goed werkgeverschap voor 50-plus: twee aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een eerste aanbeveling om te onderzoeken of goed werkgeverschap ook als effectief instrument kan dienen voor employer branding. Een tweede aanbeveling is om te onderzoeken wat de invloed is van financiële hulp door derden op georganiseerde bedrijfshulp.

  • Zet goed werkgeverschap in als instrument van employer branding

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de perceptie van work-lifebenefits en de organisatiehulp hét verschil maken voor de bedrijfsreputatie. Het is daarom zinvol om te onderzoeken of een succesvolle invulling van goed werkgeverschap ook een belangrijke bron kan zijn voor goede employer branding (‘be good and tell it’). Dit is het creëren van een authentiek, onderscheidend en aansprekend imago in de mindset van (potentiële) werknemers, zodat de juiste medewerkers worden aangetrokken dan wel worden behouden (Aarnoutse, 2016). De invulling van goed werkgeverschap kan ervoor zorgen dat medewerkers ook echt achter het merk gaan staan en dat dagelijks beleven. Het gaat erom wat de bedrijfscultuur uniek maakt ten opzichte van die bij een concurrent. Het doel van een positionering is geloofwaardige beloften doen aan (toekomstige) medewerkers. Geloofwaardige beloften op basis van wat het bedrijf is, waar het voor staat en hoe het bijvoorbeeld met zijn medewerkers en klanten omgaat.

  • Neem financiële hulp door derden op als bedrijfshulp

Door de waardering van bedrijfshulp door werknemers valt reputatiewinst te behalen door werkgevers. Een vorm die waarde kan toevoegen aan de gepercipieerde bedrijfshulp lijkt het inschakelen van gespecialiseerde partijen voor individuele financiële hulp en pensioencoaching voor werknemers. Zo kregen medewerkers van Waterschappen op een laagdrempelige manier inzicht in hun financiële situatie op zowel de korte als langere termijn. Hierbij werd gebruik gemaakt met een online financieel planningsinstrument in combinatie met online advies door een onafhankelijk financiële planner. Mede gelet op de positieve werknemersevaluatie van Waterschappen die aan de pilot hebben deelgenomen, valt het aan te bevelen te onderzoeken of een soortgelijk traject in het kader van invulling van goed werkgeverschap, ook waarde kan toevoegen aan de bedrijfshulp.

Door de waardering van bedrijfshulp door werknemers valt reputatiewinst te behalen door werkgevers

Een idee bij mondeling (of online) advies is dat het al snel een te grote investering is als dit volledig moet worden betaald door een werkgever. Hier lijken echter voor de werkgever in de praktijk grote(re) voordelen tegenover te over te staan.

Voordelen werkgever financiële – en pensioenhulp

Meer betrokkenheid en betere (interne) reputatie
Betere invulling van zorgplicht
Meer zelfregie en dus minder vragen voor personeelsafdeling
Beter voorgelichte en voorbereide werknemers
Een positieve impuls voor productiviteit en een lagere kans op arbeidsuitval
Een betere waardering van de arbeidsvoorwaarden

Als een werkgever overweegt om dit soort dienstverlening toe te voegen aan de bedrijfshulp voor werknemers is een volgende aanbeveling dat met de sociale partners (of OR) vooraf afspraken worden gemaakt over de financiering van dit soort dienstverlening.

Deze afspraken kunnen vervolgens worden opgenomen in een eventuele cao. Dit sluit aan op de visie van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in de Nota arbeidsvoorwaarden 2018. Een aansprekend voorbeeld hiervan staat in cao Fashion, Sport & Lifestyle: “Medewerkers krijgen het recht om één keer per vijf jaar inzichtelijk te maken hoe zij er financieel voor staan, zodat ze de combinatie werk en privé beter kunnen invullen.”

Kortom, op basis van dit onderzoek is het motto voor werkgevers: zorg voor goed werkgeverschap bij 50 tinten grijs, want het werkt door!

Stephan Vollenbroek MA FFP is werkzaam als senior beleidsadviseur bij bestuursbureau ABP. Medeauteur is Wim Jurg zijn scriptiebegeleider namens de EURIB-opleiding tot master of Arts in Brand, Design en Reputation Management. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel. 

Reageer op dit artikel