nieuws

Werkgevers willen meer waardering voor ontwikkelingsmogelijkheden.

Personeelsmanagement

Te vaak worden investeringen in de ontwikkeling van werknemers gezien als een extraatje. Als het aan werkgevers ligt, worden deze investeringen voortaan gewaardeerd als volwaardige arbeidsvoorwaarde.

Werkgevers willen meer waardering voor ontwikkelingsmogelijkheden.

Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in een gezamenlijke verklaring bij de presentatie van hun arbeidsvoorwaardennota voor 2019. In deze nota, getiteld Klaar voor veranderend werk, geven de werkgevers een schot voor de boeg voor het arbeidsvoorwaarden- en cao-overleg in het komende jaar.

Beloningspakket

De werkgevers wijzen erop dat investeringen in scholing en ontwikkeling essentieel zijn voor de toekomstige positie van werkenden op de arbeidsmarkt.Afspraken over budgetten voor scholing en ontwikkeling moeten dan ook als standaard onderdeel van het totale beloningspakket worden gezien, in plaats van als ‘extraatje’, bovenop de contractloonmutatie.

Lees ook: Het nieuwe leren: nooit uitgeleerd op de werkvloer

Duurzame ontwikkeling

Leestip!

Leestip!

Afgelopen jaar werden meer dan 350 cao’s gesloten voor in totaal 2,3 miljoen werknemers. Gemiddeld bedroegen de loonafspraken in 2018 2,35 procent. Steeds vaker was daarbij ruimte voor een regeling waarmee werknemers geld voor duurzame ontwikkeling krijgen.

De werkgevers willen deze regelingen nog veel zwaarder waarderen in het arbeidsvoorwaardenoverleg en er veel meer aandacht voor vragen nu kennis de belangrijkste concurrentiefactor is geworden. Ook moet volgens hen een groter deel van de loonruimte naar dergelijke regelingen gaan. Duurzame-inzetbaarheidsbudgetten blijven van de werknemer, ook als het (bedrijfs-)economisch minder goed gaat. Het belang van scholing hangt immers niet af van de conjunctuur en is een medeverantwoordelijkheid van werknemers zelf.

Arbeidsvoorwaardenoverleg

Volgens de werkgevers is deze accentverschuiving in het arbeidsvoorwaardenoverleg in het belang van werkgevers en werknemers gezamenlijk. Beide partijen hebben er belang bij dat de beroepsbevolking geschikt is voor het beschikbare en veranderende werk. Met deze aandacht voor zowel de werknemers- als werkgeverskant van de arbeidsmarkt willen de werkgevers ook hun maatschappelijke rol benadrukken en hun wens om bij te dragen aan een stabiele samenleving en arbeidsverhoudingen.

Handreiking

Volgens de werkgevers doen zij met hun arbeidsvoorwaardennota een nadrukkelijke handreiking naar de vakbonden om te werken aan betere arbeidsverhoudingen. De werkgevers willen samen met de bonden komend jaar verkennen hoe kan worden bereikt dat het draagvlak onder werknemers voor ontwikkelingen rond arbeidsvoorwaarden verder kan worden vergroot.

Aanzienlijke verschillen

De werkgevers streven dit jaar naar voortzetting van de praktijk van de afgelopen jaren met aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke sectoren. Loon moet volgens hen passen bij het bedrijf: ook in de huidige conjunctuur bedrijven en sectoren waar grote verschillen bestaan qua winstgevendheid en concurrerend vermogen. Daarnaast bepleiten de werkgevers veel meer gebruik van resultaatafhankelijk belonen om te voorkomen dat in slechte tijden loonkosten een molensteen voor bedrijven worden.

Om de inzetbaarheid van mensen goed te houden, nu steeds langer gewerkt moet worden vanwege de hogere AOW-leeftijd, pleiten de werkgevers voor een slimmer gebruik van de bestaande mogelijkheid van deeltijdpensioen.

Reageer op dit artikel