nieuws

Contact met leidinggevende kan tijdsdruk mantelzorger verlichten

Personeelsmanagement

400.000 werkenden geven intensief hulp aan een zieke naaste. Zij ervaren meer tijdsdruk en zijn substantieel minder tevreden over hun leven dan mensen die geen of minder zware zorgtaken op zich hebben genomen. Contact met de leidinggevende en flexibel werk kunnen de stress verzachten.

Contact met leidinggevende kan tijdsdruk mantelzorger verlichten

Dit blijkt uit Werk en mantelzorg; kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werkDit is een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waaraan 3800 werkenden meededen.

Zorgverlof

Er zijn verschillende verlofsoorten waar een mantelzorger gebruik van kan maken:

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor werknemers die acuut vrij moeten zijn. Bijvoorbeeld wanneer een kind ziek wordt of bij een sterfgeval in de familie. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Werknemers kunnen dit verlof opnemen na overleg met hun werkgever. Een werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Het salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij anders bepaald in de cao.

Kortdurend zorgverlof

Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat je per week werkt in een periode van twaalf maanden. Als een werknemer dus 24 uur per week werkt, heeft hij recht op maximaal 48 uur verlof. De periode van twaalf maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Een werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Het salaris wordt tijdens het verlof voor 70 procent doorbetaald.

Langdurend zorgverlof

Werknemers kunnen langdurend zorgverlof opnemen wanneer ze voor langere tijd moeten zorgen. Per twaalf maanden mag maximaal zes keer het aantal per week gewerkte uren worden opgenomen. In overleg met de werkgever mag de werknemer de verlofuren spreiden.

Langdurend zorgverlof moet minstens twee weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. De werkgever mag om informatie vragen om te beoordelen of  de werknemer recht heeft op verlof (bijvoorbeeld een doktersverklaring). De werkgever hoeft het salaris niet door te betalen over de uren dat het langdurig verlof geldt.

Bron: mantelzorg.nl

In Nederland heeft een kwart van de 16- tot 69-jarigen mantelzorgtaken naast het werk. Vrouwen verlenen vaker mantelzorg dan mannen; een op de drie werkende vrouwen en en een op de vijf werkende mannen combineren mantelzorg en arbeid.

Mantelzorg tijdens werkdag

Bijna driekwart van de mantelzorgers zegt de zorg en het werk goed te kunnen combineren, maar de cijfers maken duidelijk dat het niet altijd makkelijk is om alle ballen in de lucht te houden. Een op de drie mantelzorgers helpt ook op of na een werkdag. En van deze groep wordt een derde ook wel eens onder werktijd gebeld voor of door de persoon die ze helpen. Een op de zeven moet het werk wel eens verlaten om zorg te verlenen.

Begrip leidinggevende

Lang niet alle mantelzorgers vertellen op hun werk over hun zorgtaken. Ongeveer de helft deelt dit met zijn leidinggevende, de anderen zeggen daar geen reden toe te zien.
Van de mensen die open kaart hebben gespeeld, zegt driekwart dat hun leidinggevende begrip toont voor de situatie. Een op de vijf kon afspraken met zijn leidinggevenden maken over direct vrij kunnen nemen als dat nodig is of over flexibele werktijden.

Mensen die intensieve mantelzorg verlenen en daar over praten met hun leidinggevende, zeggen dat dit kan zorgen voor vermindering van de tijdsdruk.

Verlof

Een op de tien mantelzorgers neemt betaald verlof op voor het verlenen van zorgtaken. 6 procent kiest voor onbetaald zorgverlof. Werkende mantelzorgers namen vaker vakantiedagen op dan zorgverlof om mantelzorg te kunnen geven: een op de vier. Ook meldden zij zich weleens ziek om te kunnen helpen (4%). Intensieve helpers ‘kiezen’ vaker voor deze oplossingen om tijd te creëren dan anderen.

Tijdsdruk mantelzorger

Van alle mantelzorgers verleent ongeveer een op de vijf intensieve zorg. In totaal zijn dit zo’n 400.000 mensen. Zij werken gemiddeld 31 uur per week en zijn daarnaast nog eens 21 uur per week in de weer met zorgtaken. Dit trekt een zware wissel. Mensen die intensieve zorg verlenen ervaren meer tijdsdruk en zijn minder tevreden met hun leven. Dit geldt ook voor mensen die zorgen voor een naaste met een psychische beperking.

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel