nieuws

De 5 meest ingezette interventies in gezondheidsmanagement

Personeelsmanagement

Bedrijven kunnen tal van interventies inzetten om medewerkers gezond te houden of weer gezond te krijgen. Maar welke interventies passen bedrijven, in het kader van gezondheidsmanagement, het meest toe? De top 5.

De 5 meest ingezette interventies in gezondheidsmanagement

“We merken dat gezondheidsmanagement steeds belangrijker wordt voor bedrijven”, zegt Stephanie Swarts, interventie-expert bij CZ. Ze adviseert bedrijven bij het inzetten van interventies. Bijvoorbeeld om een uitgevallen medewerker te helpen bij zijn re-integratie of om gezondheidsklachten, zoals werkstress, vroegtijdig te verhelpen of te voorkomen. “Onderwerpen als vitaliteit op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid van medewerkers krijgen meer focus.” Ter illustratie: in 2018 nam het aantal aanvragen voor interventies met 25 procent toe ten opzichte van 2017.

Maar het vinden van de juiste interventies valt voor bedrijven vaak niet mee. “Er zijn veel providers die interventies uitvoeren en die verschillende interventies aanbieden. Een interventiewijzer kan bedrijven helpen om goede keuzes te maken, adviseert Swarts. “Soms kiezen werkgevers hun eigen providers, vanuit de arbodienst of het eigen netwerk. Maar het is als werkgever verstandig om gebruik te maken van de expertise van een zorgverzekeraar, inclusief ondersteuning door een interventie-expert. We hebben inzicht omdat we interventies hebben geselecteerd op basis van prijs, kwaliteit en toegankelijkheid. En andere benodigde kennis om medewerkers gezond te krijgen en te houden. Daar gaat het uiteindelijk om.”

De individuele vraagstukken van werknemers worden bij CZ geclusterd in 21 interventies. Daarnaast zijn er nog interventies in groepsverband, zoals cursussen stoppen met roken, werk-privébalans, het herkennen van stresssignalen of gezonde voeding. De top 5 van meest ingezette interventies in gezondheidsmanagement.

1. Psychologische interventie

Veruit de meest ingezette interventie in gezondheidsmanagement is de psychologische interventie. Steeds meer mensen lijden onder mentale druk. Psychisch verzuim komt dan ook veelvuldig voor in Nederland. Met deze interventie bespreekt een bedrijfspsycholoog bijvoorbeeld welke werkgerelateerde factoren meespelen in de uitval van een medewerker en hoe iemand weer gezond aan het werk te krijgen is. De bedrijfspsycholoog houdt de werkgever en de bedrijfsarts op de hoogte van de voortgang en het resultaat.

Uitzonderingen daargelaten zijn er 8 tot maximaal 22 gesprekken nodig voor de psychologische interventie. De kosten voor deze interventie bedragen gemiddeld tussen de 1500 en 2000 euro, oplopend tot bijna 2900 euro voor een intensief traject van 22 gesprekken.

Als je het afzet tegen verzuimkosten, vinden veel werkgevers deze investering het geld waard om medewerkers uit verzuim te krijgen of te houden. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Aan werkgevers en leidinggevenden de waardevolle taak om signalen van psychische klachten te herkennen op de werkvloer.

2. Bedrijfsmaatschappelijk werker

Komen problemen van medewerkers niet in aanmerking voor een bedrijfspsycholoog, maar hebben ze wel degelijk aandacht nodig? Dan komt de bedrijfsmaatschappelijk werker in beeld. Het laagdrempelige karakter van de bedrijfsmaatschappelijk werker maakt dat bedrijven deze interventie vaak plegen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt medewerkers die belemmeringen ervaren om hun functie goed uit te voeren, werkgerelateerd of privé, en daardoor langdurig kunnen uitvallen. De bedrijfsmaatschappelijk werker hanteert veelal een praktische insteek. Hij of zij bespreekt met de medewerker bijvoorbeeld hoe het werk anders in te richten of werkzaamheden tijdelijk af te stoten.

De bedrijfsmaatschappelijk werker stimuleert, als proactieve en externe schakel in het gezondheidsmanagement, het begrip tussen werkgever en werknemer. Afhankelijk van de problematiek vinden er bij deze interventie gemiddeld vijf gesprekken plaats. De kosten van een traject met de bedrijfsmaatschappelijk werker zijn dan ook lager dan bij een interventie door een bedrijfspsycholoog.

3. Fysieke interventie

Fysieke overbelasting is beroepsziekte nummer 2 in Nederland. Niet gek dus dat fysieke interventie in deze top 5 staat. Fysieke belasting omvat in dit verband alle factoren binnen de werkomgeving die een risico op lichamelijke klachten vormen. Een overmatige belasting van het houdings- en bewegingsapparaat ontstaat bijvoorbeeld door tillen, duwen of repeterende bewegingen. Fysieke overbelasting kan ook ontstaan door activiteiten die invloed hebben op onder meer spieren, bloedsomloop, ademhaling of stofwisseling.

Om overbelasting te voorkomen of te genezen worden fysieke interventies gepleegd. Dit is een verzameling van arbeidsfysiotherapeutische behandeling en begeleiding, gericht op herstel en werkhervatting. De bedrijfsfysiotherapeut geeft, gedurende gemiddeld twaalf sessies, instructies om houding en beweging te verbeteren. Daarnaast kan er een werkplekonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij is er specifieke aandacht voor de werkplek, het gebruik van de werkplek en het gedrag van de werknemer op de werkplek. De fysiotherapeut geeft hierbij advies aan de werknemer, of een volledige afdeling, en eventueel ook aan de werkgever om de werkplek zo optimaal mogelijk in te richten.

4. Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, verplicht de Wet verbetering poortwachter de werkgever om actie te ondernemen. Het inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek kan hierin een eerste stap zijn. Met het onderzoek kijkt een arbeidsdeskundige of een werknemer nog geschikt is om terug te keren in zijn functie. De arbeidsdeskundige gaat met werkgever en werknemer om tafel, bij voorkeur bij het bedrijf om zo een goede indruk van de werkomgeving te krijgen. Zaken als persoonlijk functioneren, sociaal functioneren, omgevingseisen, werktijden en fysieke en mentale mogelijkheden passeren de revue.

Als blijkt dat een werknemer niet kan terugkeren in zijn functie, bespreekt de arbeidsdeskundige met betrokkenen een eventuele andere functie in het bedrijf (spoor 1) of de mogelijkheden voor een baan bij een andere werkgever (spoor 2). Werkgevers dienen, al dan niet via een arbodienst, het arbeidsdeskundig onderzoek zelf te initiëren. Het traject neemt meestal anderhalf tot drie maanden in beslag. Met als gewenste uitkomst: duidelijkheid en een bevredigende oplossing voor beide partijen.

Praktijkgids

Praktijkgids

5. Multidisciplinaire interventie

Hebben losse interventies op het gebied van gezondheidsmanagement onvoldoende effect? Mogelijk dat een multidisciplinaire interventie wel uitkomst biedt. Zoals de naam al zegt, zijn professionals vanuit meerdere disciplines betrokken bij de re-integratie van een werknemer. Denk aan een medisch specialist, bewegingsdeskundige, psycholoog en re-integratiedeskundige, vaak onder leiding van een revalidatiearts. In teamverband bespreken zij het dossier van de betreffende werknemer en de behandelmogelijkheden. Dit intensieve traject, van gemiddeld drie maanden, wordt uit de basisverzekering vergoed. De werkgever draagt voor circa 2000 euro bij, voor het inschakelen van de bedrijfsarts en een stuk informatievoorziening.

Let op: als de multidisciplinaire interventie niet voldoet aan voorwaarden voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, kunnen de kosten oplopen tot wel 9000 euro. Het voordeel van een werkgeverstraject ten opzichte van reguliere revalidatie is dat de bedrijfsarts en de werkgever steeds op de hoogte worden gesteld van de voortgang. Zo houden bedrijven regie en kunnen ze een werknemer zo goed als mogelijk ondersteunen bij zijn of haar re-integratie.

 

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel