artikel

Best practice: gemeente Soest bereidt zich voor op WNRA

Arbeidsrecht

Best practice: gemeente Soest bereidt zich voor op WNRA

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Vanaf die datum worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid grotendeels gelijkgetrokken met die in het bedrijfsleven. De gemeente Soest is goed op weg met de voorbereidingen.

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk aan die van werknemers in het private bedrijfsleven. Zo werken ambtenaren straks niet langer op basis van een aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Ook komen de rechtspositieregelingen zoals we die nu kennen te vervallen en kunnen overheidswerkgevers een cao afsluiten. Ambtenaren vallen met de invoering van de WNRA niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het civiel (arbeids)recht. Daarnaast komt er een nieuwe, gewijzigde Ambtenarenwet, waarin onder meer de definitie van het begrip ambtenaar wordt aangepast.

Voorbereiding op de WNRA

Al deze wijzigingen betekenen werk aan de winkel voor HR. De gemeente Soest heeft in juli 2018 de eerste stappen gezet in voorbereiding op de WNRA. De gemeente begon met het formeren van een projectgroep en het schrijven van een projectplan, vertelt Ivo Hallegraeff, HRM-consultant bij Driessen Professionals, die hier nauw bij betrokken was. Samen met een HR-adviseur van de gemeente inventariseerde hij met behulp van e-HRM alle regelingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel. De regelingen bleken op verschillende locaties te zijn opgeslagen. Daarnaast waren er regelingen in concept en verouderde regelingen.

Personeelshandboek

Hallegraeff: “Met behulp van de inventarisatie werden alle regelingen op een rijtje gezet en werd vastgesteld welke regelingen één op één kunnen worden overgenomen in het personeelshandboek, welke regelingen moeten komen te vervallen en welke regelingen een update nodig hebben.” Bij de gemeente Soest kunnen de meeste regelingen worden herschreven naar het nieuwe personeelshandboek. De inhoud en toepassing van deze regelingen blijft behouden, maar ze moeten herschreven worden in het licht van de nieuwe wetgeving en de nieuwe cao.

Nieuwe cao

Voor deze nieuwe cao voor gemeenten ligt er sinds eind november een concept voor een genormaliseerde cao-tekst klaar. Werkgevers en werknemers hebben een jaar lang intensief overleg gevoerd over de nieuwe cao. Gemeenten hebben nu een jaar lang de tijd om hun eigen regelingen aan de nieuwe cao aan te passen.

Tip! Lees ook Normalisering ambtenarenrecht: hier moet HR op letten

Stappenplan

Hallegraeff heeft voor de gemeente Soest een stappenplan opgesteld met alle aandachtspunten. Het stappenplan is opgedeeld in kwartalen, lopend van het derde kwartaal van 2018 tot het eerste kwartaal van 2020, wanneer de wet daadwerkelijk ingevoerd is. Het zwaartepunt van de acties ligt in 2019. Voorbeelden van actiepunten zijn het geven van voorlichting aan leidinggevenden, het informeren van medewerkers, het in de gaten houden van ontwikkelingen en het aanpassen van het e-HRM-systeem. Denk bij dat laatste aan het invoeren van nieuwe brieven of het aanpassen van de meldingen bij opzegtermijnen, proeftijden et cetera.

Training van HR-adviseurs

Ook de training van HR-adviseurs is een belangrijk aandachtspunt. Hallegraeff adviseert om ten minste één HR-adviseur naar een training, zoals Leergang Arbeidsrecht, te sturen, zodat er in ieder geval één iemand in de organisatie aanwezig is die weet wat de wet en de nieuwe regels inhouden. Ook kunnen organisaties bij het aannemen van een nieuwe HR-medewerker hier rekening mee houden, door bijvoorbeeld ervaring met het Burgerlijk Wetboek en het werken met cao’s als functievereiste te stellen.

Communicatie en afstemming

Omdat de WNRA een wet is die iedereen in de organisatie raakt, is heldere communicatie en afstemming noodzakelijk. Wat de gemeente Soest goed gedaan heeft, is het informeren en betrekken van alle stakeholders in een vroeg stadium. Denk hierbij aan de or, de griffie, de portefeuillehouder P&O en de aan de gemeente verbonden gemeenschappelijke regelingen. Op deze manier schep je duidelijke verwachtingen en staan de neuzen dezelfde kant op.

Leestip!

Leestip!

Communicatiemomenten

Voor de communicatie richting de medewerkers heeft de gemeente Soest gekozen voor drie communicatiemomenten. Het eerste communicatiemoment was in het derde kwartaal van 2018 met de boodschap dat de wet wijzigt, er een projectgroep is gevormd die aan de slag gaat, wat de medewerkers kunnen verwachten en waar ze terecht kunnen voor vragen. Een tweede communicatiemoment is gepland voor het moment waarop de tekst van de nieuwe cao definitief is. Hierin wordt de medewerkers duidelijk gemaakt wat er voor hen wijzigt.

Persoonlijke brief

Het derde communicatiemoment is gepland voor eind 2019. Dit wordt een persoonlijke brief met daarin de mededeling dat de aanstelling gaat veranderen in een arbeidsovereenkomst en dat er een nieuw personeelshandboek is, waarmee de medewerker zich verbindt. De gemeente Soest kiest er waarschijnlijk voor om alle medewerkers een arbeidsovereenkomst aan te bieden, met dezelfde rechten en plichten als uit de aanstelling, maar met nieuwe spelregels. Hierbij hoort ook een nieuwe handtekening van de medewerkers. Dit is een bestuurlijke keuze van de gemeente, bij de letter van de wet is dit niet verplicht.

Geen discussie

De gemeente Soest heeft gekozen voor drie duidelijke communicatiemomenten. Het kan zijn dat het in andere organisaties beter is om vaker te communiceren. Denk daarbij aan organisaties met veel weerstand vanuit de medewerkers of organisaties die te maken hebben (gehad) met een reorganisatie. Het aantal communicatiemomenten is dus afhankelijk van de organisatie.

Bij de communicatie van de medewerkers is het goed om in acht te houden dat je alleen over de kern informeert. Vermeld alleen wat voor de medewerkers relevant is. Ga niet de discussie aan, want de WNRA is een feit, hier kan niets aan gewijzigd worden.


Bijgepraat worden over de WNRA en de aandachtspunten voor HR? Kom naar het Congres WNRA op dinsdag 29 oktober in Bunnik.

Reageer op dit artikel