artikel

Loonbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid bij zwangerschap/bevalling

Arbeidsrecht

Loonbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid bij zwangerschap/bevalling

Wanneer een werkneemster ziek wordt tijdens haar zwangerschap of bevalling dan zijn er twee mogelijkheden inzake de doorbetaling van het loon.

De eerste mogelijkheid inzake de loonbetaling bij zwangerschap of bevalling is de normale loondoorbetalingsplicht bij ziekte zoals geregeld in de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Een werkneemster die tijdens de zwangerschap of na bevalling ongeschikt is om te werken, heeft dan jegens haar werkgever recht op doorbetaling van ten minste zeventig procent van haar loon, net zoals in andere gevallen van arbeidsongeschiktheid.Loonbetaling arbeidsongeschiktheid zwangerschap

Echter wanneer de ziekte is veroorzaakt door de zwangerschap of bevalling dan kan de werkneemster ook aanspraak maken op een Ziektewetuitkering (ZW). In dat geval bestaat recht op een uitkering krachtens de Ziektewet ter hoogte van honderd procent van het loon.

Samenloop loonbetaling

Om samenloop van loon en uitkering te voorkomen is in de wet geregeld dat het loon wordt verminderd met het bedrag aan uitkering dat de werkneemster toekomt. In de praktijk betaalt de werkgever veelal het loon door, en ontvangt de werkgever van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de Ziektewetuitkering.

Let op
Omdat de werkneemster bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling recht krijgt op een Ziektewetuitkering, heeft de werkgever er ook belang bij te weten of de zwangerschap/bevalling de oorzaak van de ongeschiktheid is. De werkgever mag daar dan ook naar vragen.
Let op
Als een werkneemster recht heeft op haar zwangerschapsverlof maar zij besluit om nog langer door te werken (tot uiterlijk vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum) en zij wordt in die periode arbeidsongeschikt, dan worden die dagen alsnog aangemerkt als dagen waarover zij zwangerschapsverlof heeft genoten. Het maakt daarbij niet uit of de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid wel of niet te maken heeft met de zwangerschap.

104-wekentermijn bij arbeidsongeschiktheid

Voor de periode van de 104 weken arbeidsongeschiktheid, onder andere van belang bij de wachttijd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), tellen de weken waarin zwangerschaps- en bevallingsverlof is genoten niet mee.

Reageer op dit artikel