artikel

Verzekering bij doorbetalingsplicht ziekte

Arbeidsrecht

Verzekering bij doorbetalingsplicht ziekte

Een werkgever kan een particuliere verzekering afsluiten om zich in te dekken tegen de financiële gevolgen van de doorbetalingsplicht bij ziekte. Met name voor kleinere werkgevers zal dit noodzakelijk zijn, aangezien het effect van (langdurige) ziekte bij een kleine onderneming relatief veel groter is, dan bij een middelgroot of groot bedrijf.

Veel werkgevers hebben ook een dergelijke verzekering. De premie voor de verzekering zal afhangen van (onder meer) de grootte van het bedrijf, leeftijdsopbouw en de loonsom. Daarnaast speelt uiteraard een rol of een eigen risico in de polis opgenomen wordt. Ten slotte wordt rekening gehouden met het ziekteverzuim in zowel het bedrijf zelf als in de bedrijfstak waartoe het behoort.

Bedrijfstakverzuim

Naarmate het bedrijf kleiner is, wordt meer naar het bedrijfstakverzuim gekeken dan naar het eigen verzuim. De voorspellende waarde van het bedrijfsverzuim is dan kleiner, omdat bij een klein bedrijf de verzuimfluctuaties groter zijn. Om dit effect te compenseren wordt het bedrijfstakverzuim bij kleinere bedrijven (tot vijftig werknemers) sterker meegewogen. Alleen bij grotere bedrijven (meer dan vijfhonderd werknemers) wordt uitsluitend gekeken naar het bedrijfsverzuim.

MKB-verzuim-ontzorg verzekering 2020
Vanaf volgend jaar krijgen werkgevers een tegemoetkoming van elfhonderd euro voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers. Hier van profiteren vooral kleine werkgevers. De tegemoetkoming kunnen zij gebruiken voor een zogenoemde nieuwe ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’. Deze verzekering komt per 1 januari 2020 beschikbaar en vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Acceptatie

Voor de acceptatie van de collectieve verzekering worden geen gezondheidswaarborgen gevraagd. De werknemers hoeven dus geen gezondheidsverklaring in te vullen. Alleen bij verzekering van het bovenwettelijk deel kan het invullen van een gezondheidsvragenformulier worden verlangd. Dit geldt echter alleen bij bedrijven met minder dan vijftien werknemers, en dan alleen voor die werknemers die een salaris hebben boven het maximumdagloon.

Twee vormen van verzekering

In grote lijnen kunnen de volgende twee verzekeringsvormen worden onderscheiden.

De conventionele verzekering is een uitgebreide verzekering, waarbij het individuele ziektewetrisico van iedere werknemer binnen de collectiviteit is gedekt. Deze verzekeringsvorm is met name geschikt voor kleinere werkgevers aangezien zij sneller in liquiditeitsproblemen kunnen komen bij onverwacht hoog verzuim. Bij deze verzekeringen is veelal een ruime keuze mogelijk in het aantal wachtdagen (het aantal dagen dat de werkgever voor eigen rekening houdt) en in het percentage van het loon dat kan worden gedekt. Op basis van een onderzoek naar het verzuim binnen het eigen bedrijf kan dit bedrijf de meest geschikte variant kiezen.

Verzekering

Hiernaast is een zogenoemde stop-lossverzekering mogelijk. Deze is met name geschikt voor de wat grotere bedrijven vanaf ongeveer dertig werknemers. Dit is een minder uitgebreide verzekering waarbij de verzekeraar pas uitkeert als het schadebedrag (de jaarkosten van het ziekteverzuim) boven een van tevoren vastgesteld jaarbedrag uitkomt. De uitkering is dan gelijk aan het verschil tussen het schadebedrag en het vastgestelde jaarbedrag. Hierbij is het collectieve ziektewetrisico van alle werknemers verzekerd. Per bedrijf zal een keuze moeten worden gemaakt over de hoogte van het jaarbedrag dat voor eigen rekening wordt genomen.

Eigenrisicodragen

Andere mogelijkheden zijn het aantal eigenrisicodragen hoger te stellen (bijvoorbeeld op veertig of vijftig werkdagen) of het uitkeringspercentage lager te stellen dan honderd procent (bijvoorbeeld op zeventig of tachtig procent). Eventueel kan er voor gekozen worden de loondelen boven het maximumdagloon niet mee te verzekeren. Diverse combinaties zijn mogelijk, afhankelijk van de individuele situatie van het bedrijf.

Let op
De mogelijkheid bestaat om meer dan honderd procent van het loon te verzekeren. Hiermee kunnen ook werkgeverslasten onder de dekking gebracht worden.

Kosten van de verzekering

De kosten van de verzekering komen voor rekening van de werkgever. Wettelijk bestaat geen mogelijkheid een deel van de premie in rekening te brengen bij de werknemer. Verboden is het echter niet, zodat het denkbaar is dat op grond van de cao of een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling een werknemersaandeel in de premie wordt overeengekomen voor het bovenwettelijk deel van de verzekering.

Reageer op dit artikel