nieuws

Onrust personeel wegnemen, reden tot ontslag?

Arbeidsrecht

Onrust personeel wegnemen, reden tot ontslag?

Een werknemer die in het belang van het bedrijf belangrijke testresultaten vroegtijdig meedeelt aan zijn medewerkers om onrust rond een organisatie weg te nemen, mag niet op staande voet ontslagen worden.

Dat oordeelt de rechtbank Utrecht. Volgens de rechter was er geen sprake van expliciete, strikte geheimhoudingsplicht. De werkgever in deze zaak ontsloeg de werknemer, een 58-jarige Regionaal Sales Manager, omdat hij zijn geheimhoudingsplicht vlak voor een grote reorganisatie zou hebben geschonden. Het bedrijf presenteerde najaar 2011 zijn Regionaal Sales Managers een strategisch plan om de Nederlandse tak van het bedrijf weer gezond en winstgevend te maken. Er zou een grote professionaliseringsslag plaatsvinden om te investeren het personeel. Daarvoor werden alle medewerkers getest door een derde partij. Over de uitslagen zouden de managers in december 2011 hun medewerkers informeren. Volgens de werkgever attendeerde deze de managers erop een grote zorgvuldigheid, en daarmee een strikte geheimhouding in acht te nemen, aangezien een slechte testuitslag voor medewerkers hun ontslag kon betekenen.

De General Manager Benelux besloot het meedelen van de testuitslagen een maand uit te stellen. De werknemer deelde toch voor deze datum de testuitslag mee aan twee Store Managers, omdat zij de test goed hadden gemaakt en zich volgens hem geen zorgen hoefden te maken. Hierop besloot de werkgever hem enkele dagen later op staande voet te ontslaan per brief, wegens het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en de geheimhoudingsplicht behoorden bij de reorganisatie. De loonbetaling wordt direct stopgezet, maar de Regionaal Sales Manager wenst aan het werk te blijven of ten minste doorbetaling van loon en secundaire arbeidsvoorwaarden totdat de dienstbetrekking rechtsgeldig is geëindigd. Hij stapt naar de rechter.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden en wijst ontslag op staande voet af. Volgens de ontslagbrief zou de dringende reden gelegen zijn in de schending van het – volgens de werkgever meermaals meegedeelde – geheimhoudingsplicht en van de zorgvuldigheid door de medewerkers de testuitslag voortijdig te vertellen. De rechtbank gaat mee in het verweer van de werknemer dat er geen sprake van een expliciete geheimhoudingsplicht en dat zijn handelen niet onzorgvuldig was. Volgens de rechtbank had van hem verwacht mogen de testresultaten geheim te houden, gezien de aard van de reorganisatie. Toch noemt de rechtbank het ontslag op staande voet onbegrijpelijk, gezien het vertellen van de testuitslagen niet in eigen belang was, maar met het doel om onrust weg te nemen bij de medewerkers en daarmee de rust in het bedrijf te bewaren. Daarbij weegt de rechter de leeftijd van de werknemer en het uitzicht op zijn vroegpensioen zwaar mee. De werkgever moet het loon vanaf de datum van de ontslagbrief doorbetalen totdat het contract afloopt, en eist een wettelijke verhoging van het loon over deze periode van vijftig procent.


LJN: BW5208 Rechtbank Utrecht

Reageer op dit artikel