nieuws

Ontslag op staande voet voor twee gratis drankjes

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet voor twee gratis drankjes

Een medewerker van Van der Valk zwicht voor het verzoek van twee gasten en schenkt hen een paar drankjes. Volgens zijn werkgever is dit diefstal op de werkvloer en dit wordt bestraft met ontslag op staande voet. De kantonrechter buigt zich over de vraag of deze sanctie passend is.

De werknemer is nog geen half jaar in dienst als hij zich schuldig maakt aan ‘diefstal op de werkvloer’. In het hotel waar hij werkt is een besloten feest gaande met een open bar. Dit betekent dat voor een vast bedrag per gast dranken worden geschonken. Twee gasten vragen om buitenlands gedestilleerde drank. Na een eerste weigering – de bar wordt al gesloten – schenkt de medewerker de drankjes. Twee dagen later moet de medewerker bij de directie komen. Op camerabeelden is te zien dat hij de drankjes schenkt, iets wat niet was toegestaan omdat deze drank niet bij het arrangement hoorde. Nog diezelfde dag wordt hij wegens diefstal op de werkvloer op staande voet ontslagen.

Huishoudelijk reglement

Van der Valk geeft alle nieuwe medewerkers als zij in dienst treden het Huishoudelijk reglement. Hierin staat duidelijk wat er wel en niet is toegestaan en welke sancties op overtredingen staan. Zo staat er in het Huishoudelijk reglement 2017 over diefstal en fraude:

Het is niet toegestaan goederen van welke aard dan ook mee te nemen uit het hotel. Let op: ook overgebleven drank of eten valt onder deze regel. Het zonder toestemming meenemen van goederen uit het hotel geldt voor ons als diefstal. Bij diefstal en/of fraude doen wij altijd aangifte bij de politie. Diefstal en/of fraude is bovendien reden voor ontslag op staande voet. Bij vermoeden van diefstal/ fraude hebben wij het recht (verborgen) camera’s en/of andere opsporingsmiddelen in te zetten. Wij verhalen de schade die door de diefstal of fraude is ontstaan, op de betrokken perso(o)n(en).

En ook het gratis weggeven van drankjes wordt genoemd:

Het is niet toegestaan om gratis consumpties weg te geven of korting te geven op de rekening aan gasten zonder toestemming van de direct leidinggevende. Overtreding van deze regel leidt tot het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een ontslag op staande voet.

Naar de rechter

De werknemer had dus beter kunnen weten. Hij stapt naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Hij stelt dat hij voorafgaand aan het feest niet op de hoogte is gebracht van het feit dat hij bepaalde dranken niet aan de gasten mocht schenken. Hij zegt dat hij ook niet met opzet gratis drankjes heeft weggegeven aan gasten en zeker niet de opzet had om van Van der Valk te stelen. Ontslag op staande voet is volgens hem dan ook een te vergaande maatregel.

Diefstal op de werkvloer?

De kantonrechter overweegt dat een ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen is. Deze mag slechts dan worden genomen wanneer de voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer kan worden verlangd van de werkgever.

De kantonrechter is van oordeel dat het weggeven van twee  buitenlands gedestilleerde drankjes geen ontslag op staande voet rechtvaardigt. Ook wanneer de werknemer had geweten dat deze drank niet onder het arrangement van de open bar viel, gaat het te ver om dit, zoals Van der Valk doet, te kwalificeren als diefstal. Ook kijkend naar het Huishoudelijk reglement 2017 van Van der Valk is het niet vol te houden dat werknemer diefstal heeft gepleegd:hij heeft immers geen goederen van Van der Valk meegenomen, heeft zich geen goederen van Van der Valk toegeëigend en heeft zichzelf niet op enigerlei wijze willen bevoordelen.

Minder ingrijpende maatregel

Volgens het Huishoudelijk reglement 2017 is het ook niet toegestaan om gratis consumpties weg te geven, maar dat is wat anders dan diefstal, aldus de kantonrechter. Volgens het Huishoudelijk reglement 2017 kan het gratis weggeven van consumpties ook aanleiding zijn voor een ontslag op staande voet, maar de aard en de ernst van de verweten gedraging is daarvoor in dit geval onvoldoende. Van der Valk had in de gegeven omstandigheden kunnen en moeten volstaan met een minder ingrijpende maatregel, zoals een officiële waarschuwing, een boete en/of een inhouding op het salaris.

Ontslag op staande voet vernietigd

Omdat het ontslag op staande voet wordt vernietigd, heeft de werknemer in beginsel recht op loon vanaf 8 januari 2018 tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Omdat de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden, matigt de kantonrechter de loonvordering tot drie maanden loon. De wettelijke verhoging wegens te late betaling wordt beperkt tot 20 procent.

Rechtbank Noord-Holland | ECLI:NL:RBNHO:2018:3884

Reageer op dit artikel