nieuws

Ontslag op staande voet voor te laat komen

Arbeidsrecht

Een werknemer die regelmatig te laat komt, en dat in de urenadministratie verhult voor zijn werkgever, wordt op staande voet ontslagen. Is hier sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet voor te laat komen

Omdat ontslag op staande voet de meest ernstige sanctie is die een werkgever kan opleggen, heeft de wetgever rechters opgedragen het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ terughoudend toe te passen, zoals ook blijkt uit een uitspraak van gerechtshof in Den Haag.

Dringende redenen

Artikel 7:678 BW geeft een aantal dringende redenen voor ontslag op staande voet:

 • wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 • wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;
 • wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;
 • wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 • wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;
 • wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
 • wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
 • wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Lees ook: Arbeidsrecht in vogelvlucht

Leestip!

Leestip!

Voorbeeldfunctie

De werknemer in deze zaak erkent dat hij fouten heeft gemaakt, maar hij vindt deze fouten niet zo ernstig dat ze een dringende reden zouden vormen voor ontslag op staande voet.

Wat is er gebeurd? Tussen medio 2018 en maart 2019 laat de werknemer twee keer aan zijn regiomanager weten dat het hem niet gaat lukken om op tijd op zijn werk te komen. Als winkelmanager is het zijn taak om ervoor te zorgen dat de supermarkt op tijd opengaat. Bovendien, zo staat in het personeelsreglement, heeft de werknemer als manager een voorbeeldfunctie.

Functioneringsgesprek

Tijdens een functioneringsgesprek in maart 2019 wordt de winkelmanager gevraagd hoe vaak hij eigenlijk te laat is gekomen in de afgelopen periode en of hij op die dagen de urenadministratie naar waarheid heeft ingevuld. Omdat hij op beide vragen het antwoord schuldig blijft, wordt de winkelmanager geschorst.

Zijn werkgever kondigt aan twee weken de tijd te nemen voor onderzoek. Hiervoor vraagt ze het beveiligingsbedrijf te bekijken hoe vaak het alarmsysteem te laat is uitgeschakeld ten opzichte van de winkelopeningstijden. Dat blijkt in de voorafgaande negen maanden maar liefst achttien keer te zijn gebeurd. En het gaat ook niet om een paar minuten. De winkelmanager was telkens een uur tot wel twee uur te laat, terwijl hij volgens de urenadministratie gewoon op tijd zou zijn begonnen.

De werknemer wordt op staande voet ontslagen.

Lees ook: Ontslag op staande voet

Verweer werknemer

De werknemer stapt naar de rechter en eist dat hij zijn werk terugkrijgt. Hij vindt niet dat zijn te laat komen een dringende reden voor ontslag is. Bovendien, zo stelt hij, heeft de werkgever zo lang de tijd genomen voor het onderzoek dat er van een onverwijlde verbreking van de arbeidsovereenkomst geen sprake is.

Lees ook: Ontslag op staande voet: hoe snel is ‘onverwijld’

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter stelt dat er een ding is dat alle dringende redenen voor ontslag op staande voet gemeen hebben. En dat is dat de werknemer moet weten dat hij zich schuldig maakt aan onoorbaar gedrag. In dit geval ziet de kantonrechter niet in hoe de werknemer per ongeluk achttien keer kan hebben ingevuld dat hij op tijd aan het werk is gegaan, terwijl hij te laat was.

Door de urenadministratie onjuist in te vullen, heeft hij frauduleus gehandeld en is hij het vertrouwen van zijn werkgever onwaardig geworden. Zeker omdat hij als manager verantwoordelijk was voor een juiste verwerking van het aantal gewerkte uren.

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool

Toch transitievergoeding?

De wetgever heeft kantonrechters de ruimte gegeven om werknemers die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld toch een transitievergoeding toe te kennen, wanneer het onbillijk zou zijn om de werknemer met lege handen te laten vertrekken. Te denken valt aan een werknemer die na een heel lang dienstverband wordt ontslagen na een relatief kleine misstap.

De werknemer – die al negentien jaar voor het winkelbedrijf werkte – vindt dat het in zijn geval billijk zou zijn om hem een transitievergoeding toe te kennen. De kantonrechter is het daar niet mee eens. Het frauduleus invullen van de urenadministratie is volgens haar geen relatief kleine misstap.

Het ontslag op staande voet houdt daarom stand en de werknemer krijgt geen transitievergoeding. Omdat de werkgever al is opgehouden het salaris te betalen vanaf het moment dat de manager werd geschorst, heeft deze nog wel recht op een kleine twee weken aan achterstallig loon.

Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2019:6020

Reageer op dit artikel