nieuws

Wijziging Arbowet: gaan we erop vooruit?

Personeelsmanagement

Wijziging Arbowet: gaan we erop vooruit?

De wijziging van de Arbowet moeten de arbodienstverlening te versterken. Maar lost het het hoge aantal beroepsziekten op?

De wijziging van de Arbowet komt voort uit de kabinetsreactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De ministerraad heeft er eind juni 2015 mee ingestemd om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.
Met deze wijziging van de Arbowet heeft het kabinet een stap in de goede richting gezet. Met name de aandacht voor preventie, de toegankelijkheid tot de bedrijfsarts en de minimumeisen aan het basiscontract zijn duidelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. De wetswijziging is onderdeel van een bredere aanpak met als doel de bedrijfsgezondheidszorg en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verbeteren met stimulerende maatregelen. Maar waar zitten de haken en ogen, vragen Rik Menting en Jolanda Willems van Coöperatie PreventPartner zich af.

Wijziging Arbowet: onvoldoende aandacht beroepsziekten

In de gewijzigde Arbowet ontbreken concrete drijfveren voor preventie van beroepsziekten en de consequenties van een beroepsziekte krijgen onvoldoende aandacht. Er wordt relatief veel accent gelegd op de mogelijkheid van een second opinion, waarvan je je oprecht moet afvragen wat dit toevoegt aan de preventie van beroepsgebonden aandoeningen.
Met deze wetswijziging is met name de positie van de bedrijfsarts versterkt. Maar met de bedrijfsarts alleen komen we er niet. Natuurlijk staat de noodzaak hiervan buiten kijf, maar de positie en de rol van de overige kerndeskundigen is nu onderbelicht. Diagnostiek en preventie van beroepsziekten vereisen immers een multidisciplinaire aanpak. Door de marktwerking is de bedrijfsgezondheidszorg gefragmenteerd en een multidisciplinaire aanpak niet langer vanzelfsprekend. Een en ander is wel opgenomen in de certificeringseisen voor arbodiensten, maar deze gelden niet voor zelfstandig werkende bedrijfsartsen en/of verzuimbegeleiders.

PMO amper genoemd in wijziging Arbowet

Bij de preventie-aanpak worden nut en noodzaak voor het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) slechts marginaal benoemd, het voorstel beperkt zich tot de verplichting een PMO aan te bieden. Maar dit PMO is nu juist het instrument bij uitstek ter preventie van uitval en beroepsziekten en ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid. Het PMO is in Nederland, zowel kwalitatief als kwantitatief, momenteel ver onder de maat. De uitvoering van een PMO staat vaak om bedrijfseconomische redenen onder druk. Ook goede sectorale initiatieven worden bedreigd in hun voortbestaan. Bovendien lijkt het erop dat de Inspectie SZW niet systematisch controleert en handhaaft op de uitvoering van het PMO. Bij ongewijzigd beleid en regelgeving op het onderwerp PMO biedt de huidige wetswijzing voor de Arbowet dan ook weinig vertrouwen voor de toekomst.

Lees het hele artikel van Rik Menting en Jolanda Willems van Coöperatie PreventPartner op Arbo-online.nl

TIP: Weten hoe u beroepsziekten kunt voorkomen? Kom naar het congres Het Risico van het Vak op 17 november in Leiden.

Reageer op dit artikel