Bekijk alle content

Alles wat HR moet weten over de Wet herziening bedrag ineens

Alles wat HR moet weten over de Wet herziening bedrag ineens

Met deze wet kan je werknemer, als pensioendeelnemer, ervoor kiezen om eenmalig een (pensioen)bedrag in één keer uit te laten betalen.

Alles wat HR moet weten over aansprakelijkheid en beroepsziekten

Alles wat HR moet weten over aansprakelijkheid en beroepsziekten

Als werkgever moet je maatregelen treffen om werknemers tegen gevaar te beschermen. Je bent in beginsel aansprakelijk voor de schade die de werknemer oploopt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WIA is van toepassing op mensen die als gevolg van ziekte een loonverlies lijden van ten minste 35%. Hierover lees je alles in deze praktijkgids.

Personeel van het Maasstad ziekenhuis staakte in maart 2023 voor betere cao-afspraken (foto: ANP/Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht).

Dit zijn de regels als personeel gaat staken

Als onderhandelingen over een cao niet verlopen zoals gehoopt, wordt er soms gestaakt. Welke vormen van staken zijn er en wat zijn juridische en financiële consequenties?

Dit moet je weten over het recht op privacy

Dit moet je weten over het recht op privacy

Het recht op privacy van de werknemer wordt in diverse (wettelijke) regels beschermd. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over privacy.

Alles wat HR moeten weten over de indexatie van het minimumloon

Alles wat HR moeten weten over de indexatie van het minimumloon

Op 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,1%. Het gaat om een reguliere indexatie waardoor het minimumuurloon stijgt van € 13,27 naar € 13,68 euro per uur.

Dit moet HR weten over de Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon

Dit moet HR weten over de Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon

Het wetsvoorstel maakt het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht voor organisaties met minimaal 10 werknemers. Dit is een belangrijke maatregel om ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen op de werkvloer.

Alles wat HR moet weten over de Wet modernisering concurrentiebeding

Alles wat HR moet weten over de Wet modernisering concurrentiebeding

Met het wetsvoorstel worden de regels over het concurrentiebeding aangescherpt. Het voorstel zorgt voor een sterkere rechtspositie van de werknemer.

Alles wat HR moet weten over de Wet leven lang leren

Alles wat HR moet weten over de Wet leven lang leren

Op grond van deze wet kan HR met het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) snel en gemakkelijk nagaan wat het niveau is van een bepaalde kwalificatie die een werknemer heeft behaald.

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Op basis van deze wet kunnen er afspraken gemaakt worden over de bereikbaarheid van de werknemer buiten werktijd.

In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Alles wat HR moet weten over bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kun je naast de duur van de overeenkomst, de functie en het verschuldigde loon nog andere bepalingen opnemen. Zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding of relatiebeding.

Dit zegt de wet over goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Dit zegt de wet over goed werkgeverschap en goed werknemerschap

In de wet is geen definitie te vinden van de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Toch is er op basis van wet- en regelgeving wel uitleg te geven over deze begrippen.

Alles wat HR moet weten over deeltijdwerk en flexibel werken

Alles wat HR moet weten over deeltijdwerk en flexibel werken

Deeltijdwerknemers of parttimers zijn personen die per dag of per week korter werken dan het personeel dat gedurende de (binnen het bedrijf) gebruikelijke arbeidstijd werk verricht.

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Datgene wat vaak informeel wordt aangeduid als bedrijfsovername of fusie, staat in het arbeidsrecht bekend als een 'overgang van onderneming'. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over bedrijfsovername.

Dit moet HR weten over werving en selectie

Dit moet HR weten over werving en selectie

Er bestaat geen algemene wettelijke regeling voor de werving en selectie van personeel. Wel moet je een aantal specifieke regels in acht nemen. In de praktijkgids vind je hier uitgebreide informatie over.

Vanaf augustus 2022 ontvangen ouders 9 weken lang 70% van hun salaris. Is dat voldoende?

Zo gaat HR aan de slag met verlof

Verlof is vrijstelling van de afgesproken arbeid, gekoppeld aan een bepaald doel of aan bepaalde omstandigheden, waarbij doorbetaling van het loon afhankelijk is van het type verlof.

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Per jaar ben je verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vakantiedagen.

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

De Arbeidstijdenwet bevat voorschriften voor arbeids- en rusttijden met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.