artikel

PW. Voorbeelddocument: opdrachtovereenkomst

Instroom

Download gratis het volgende PW. Voorbeelddocument: de opdrachtovereenkomst.

PW. Voorbeelddocument: opdrachtovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van een gezagsverhouding. De opdrachtnemer is niet ondergeschikt aan de opdrachtgever en er is dus geen instructiebevoegdheid zoals die in het arbeidsrecht geldt. De voornaamste en meest voor de hand liggende valkuil is dat op papier weliswaar sprake is van een opdrachtovereenkomst, maar in de uitvoering sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Opdrachtovereenkomst downloaden

Download hier gratis het PW. Voorbeelddocument ‘de opdrachtovereenkomst’. Deze is in opdracht van PW. opgesteld door KZO|013 Advocaten.

Lees ook: Overeenkomst van opdracht, wat is het? 

VOORNAAMSTE AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK OPDRACHTOVEREENKOMST

 1. Een opdrachtovereenkomst onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van een gezagsverhouding. De opdrachtnemer is niet ondergeschikt aan de opdrachtgever en er is dus geen instructiebevoegdheid zoals die in het arbeidsrecht geldt. De voornaamste en meest voor de hand liggende valkuil is dat op papier weliswaar sprake is van een opdrachtovereenkomst, maar in de uitvoering sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt: de naam boven de overeenkomst is wel relevant, maar nooit doorslaggevend. Als in de feitelijke uitvoering voldaan is aan de criteria voor een arbeidsovereenkomst (gezagsverhouding, verplichting tot persoonlijk verrichten van arbeid en loon), dan is er ook juridisch sprake van een arbeidsovereenkomst.
 2. Als de opdracht betrekking heeft op het maken of bouwen van (bijvoorbeeld) kleding, sieraden of meubels, is er (in de regel) sprake van een overeenkomst van aanneming van werk. Dat is een bijzonder type opdrachtovereenkomst, met specifieke wettelijke regels rond (o.a.) de opzegging en vergoedingen bij gedeeltelijke oplevering.
 3. De belastingdienst controleert in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) of sprake is van zelfstandigheid of schijnzelfstandigheid. Om opdrachtgevers en opdrachtnemers meer zekerheid te bieden over hun rechtspositie bij een opdrachtovereenkomst zijn er modelovereenkomsten beschikbaar gesteld. Door te werken volgens de afspraken in zo’n modelovereenkomst is er de zekerheid, over en weer, dat de rechtsverhouding wordt aangemerkt als een opdracht, met zelfstandigheid, en niet als een arbeidsovereenkomst.
 4. De Wet DBA heeft sinds de introductie veel kritiek over zich heen gekregen en zal t.z.t. ook vervangen worden door nieuwe wetgeving. In afwachting van die nieuwe wetgeving heeft de handhaving door de belastingdienst lange tijd op een laag pitje gestaan. Met ingang van 1 januari 2020 is de handhaving opgeschroefd. De belastingdienst treedt handhavend op door correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen op te leggen, wanneer sprake is van de volgende 3 omstandigheden:
 1. een (fictieve) dienstbetrekking
 2. evidente schijnzelfstandigheid
 3. opzettelijke schijnzelfstandigheid

Het is aan de belastingdienst om dit te bewijzen; een vermoeden is niet voldoende en het is dus niet aan de werkgever om ‘onschuld’ te bewijzen.

 1. Omdat de opdrachtovereenkomst géén arbeidsovereenkomst is, gelden de beperkingen rond het aangaan van een concurrentie- en/of relatiebeding niet. Oók bij een opdrachtovereenkomst voor bepaalde tijd kan dus een concurrentie- of relatiebeding worden afgesproken, zonder dat daar een schriftelijke motivering voor nodig is. Uiteraard helpt zo’n motivering wel, in het geval er een beroep op moet worden gedaan en er discussie ontstaat, maar het beding is ook zonder die motivering rechtsgeldig.
 2. Bij de opdrachtovereenkomst is het uitgangspunt dat deze ‘te allen tijde’ door de opdrachtgever opgezegd kan worden. Naarmate de opdracht langer duurt, kan het zijn dat een opzegging zonder opzegtermijn in acht te nemen leidt tot de verplichting om schadevergoeding te betalen. De wet laat op dit punt alle ruimte aan de contractpartijen om afspraken te maken over opzegging, opzegtermijnen etc.
 3. Als er geen afspraken zijn gemaakt over het loon, is het uitgangspunt dat de opdrachtnemer recht heeft op ‘een gebruikelijk loon’. Daar wordt in de praktijk onder verstaan loon dat in de markt gebruikelijk is voor het type werk dat de opdrachtnemer heeft gedaan.
 4. Anders dan bij de arbeidsovereenkomst het geval is (artikel 7 Auteurswet), wordt de opdrachtgever niet automatisch eigenaar van ‘letterkundige, wetenschappelijke of kunstzinnige werken’ van de opdrachtnemer, gemaakt/ontwikkelt in de uitvoering van de opdracht. Als dat van belang is, zal daar een specifieke afspraak over gemaakt moeten worden.

Aansprakelijkheid van de uitgever en vrijwaring, zie artikel 13.1 uit de Algemene voorwaarden Vakmedianet BV:
“Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door uitgever geleverde content, producten en diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de producten en personen die de diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.13 blijkt.”

Reageer op dit artikel