9 gevolgen voor subsidies door Miljoenennota

Met de komst van de Miljoenennota 2023 is ook het een en ander bekend geworden over subsidies, bijvoorbeeld subsidies om verduurzaming te stimuleren. Dit zijn de belangrijkste subsidienieuwtjes die je als HR moet weten.

9 gevolgen voor subsidies door  Miljoenennota

Budget voor R&D stijgt

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt een deel van de kosten voor de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces (R&D). Met Prinsjesdag zijn er geen zogenoemde grondslagaanpassingen voorgesteld, waardoor het totale beschikbare budget volgend jaar uitkomt op 1.370 miljoen euro. Dat is 34 miljoen euro meer dan dit jaar.

EIA- en MIA-budgetten omhoog

Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Vanwege de grote vraag hiernaar verhoogt het kabinet het budget hiervoor met 50 miljoen euro per jaar vanaf 2023. Ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog naar 100 miljoen euro.

Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Aan de hand van deze uitkomst zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

SDE++ aangepast

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt – zoals al eerder aangekondigd – vanaf 2023 aangepast. Door de aanpassing komen technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte). Subsidie-intensiteit is het bedrag in euro’s subsidie per vermeden ton CO₂-uitstoot. 

Investeringssubsidie duurzame energie omhoog

Om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving, wordt vanuit het Klimaatfonds 100 miljoen euro toegevoegd aan het voor 2023 beschikbare budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten

De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten – onderdeel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) – wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Het gaat om projecten waarin ondernemers - in een keten - samen een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro per ondernemer. 

Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling, met een fondsgrootte oplopend tot 9 miljoen euro in 2025.

STAP voor praktisch geschoolden

Met STAP-subsidie kan iedereen (ongeacht opleidingsniveau, sector of beroep, werklozen en werkenden) maximaal één keer per jaar 1.000 euro krijgen voor het volgen van een opleiding, zolang er budget is. Ook komend jaar wordt er weer 125 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast wordt het pakket uitgebreid met 500 miljoen euro (gespreid over vier jaar) specifiek voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma.

Aftopping 30 procentregeling

Met Prinsjesdag is aangekondigd dat de 30-procentregeling voor medewerkers uit het buitenland (expats) wordt beperkt vanaf 2024. De regeling wordt gemaximeerd op wat ze noemen de Balkenendenorm, die in 2022 is vastgesteld op 216.000 euro. Door deze aftopping mag dan binnen de 30-procentregeling nog maximaal 64.800 euro (30 procent van 216.000 euro) onbelast worden vergoed.

Lees daar meer over

Loonkostenvoordelen gewijzigd

Sinds 1 januari 2018 kun je aanspraak maken op loonkostenvoordelen (LKV) als je iemand in dienst neemt die bijvoorbeeld een arbeidsbeperking heeft of boven de 56 jaar is. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin twee wijzigingen in de systematiek van de LKV’s worden voorgesteld. Zo is het voorstel om LKV  structureel beschikbaar te maken in plaats van maximaal drie jaar na in dienst treden. En werkgevers zouden LKV moeten kunnen het aanvragen voor alle werknemers die ze in dienst hebben, en niet alleen voor werknemers die ze recent hebben aangenomen. Ook wordt de doelgroepverklaring afgeschaft. Beoogde inwerkingtreding is 2025.

Lees hier meer over LKV en de doelgroepverklaring

Ondersteuning van kwetsbare jongeren naar werk

Gemeenten krijgen in 2023 8 miljoen euro voor het ondersteunen naar werk van schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of door voortijdige schooluitval en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met nadruk op niveau 1/entree en 2 in de beroepsopleidende leerweg. Doel is in onderlinge samenwerking met de school en de regionale meld- en coördinatiefunctie te zorgen voor een sluitende, integrale aanpak van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug naar school of werk.

De redactie van PW. zorgt ervoor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van HR en personeelsmanagement.

L&D moet oog hebben voor loopbaanontwikkeling medewerkers 

L&D moet oog hebben voor loopbaanontwikkeling medewerkers

Werkgevers hebben veel aandacht voor scholing. Alleen, de motieven om medewerkers op te leiden zijn niet altijd juist. Veel vaker zou scholing in het teken moeten staan van loopbaanontwikkeling van medewerkers.

De Belofte: kiezen met je hart 

De Belofte: kiezen met je hart

Hét onderwerp van de laatste maanden, ook in deze column, is het groeiende tekort op de arbeidsmarkt. En toch ga ik het er vandaag wéér over hebben. Het is niet anders. De komende jaren blijft het een actueel onderwerp, enig zicht op een oplossing...

Pak de ongelijke verdeling van scholing aan

Pak de ongelijke verdeling van scholing aan

Scholing van de Nederlandse beroepsbevolking is ontzettend belangrijk. De overheid stimuleert daarom scholing met subsidie. Maar of iedereen in gelijke mate van die subsidiemogelijkheid profiteert, is zeer de vraag.

Lerende organisatie: wie SLIM-subsidie wil, moet snel zijn

Lerende organisatie: wie SLIM-subsidie wil, moet snel zijn

MKB-werkgevers die gebruik willen maken van de SLIM scholingssubsidie, hebben geen tijd te verliezen. Uit evaluatie blijkt dat er veel meer aanvragen zijn dan dat er geld is. In september opent het nieuwe tijdvak waarin de subsidie kan worden...

Geen voltooide opleiding, geen arbeidsovereenkomst?

Geen voltooide opleiding, geen arbeidsovereenkomst?

Bij personeelstekort komt het geregeld voor dat werkgevers leerling/werknemers binnenhalen en dan een gemengde praktijkarbeidsovereenkomst afsluiten. Dat leidt nog wel eens tot onduidelijkheid.

49 Tools for learning & development

49 Tools for learning & development

Met '49 tools for learning & development' hebben Nick van Dam en Jan Rijken een handig en bovendien praktisch werkboek neergezet voor iedere HR-professional die zich meer wilt verdiepen in het onderwerp leren en ontwikkelen.

Investeer in jezelf: de Belastingdienst betaalt nu nog mee

Investeer in jezelf: de Belastingdienst betaalt nu nog mee

Het is altijd een goed moment om te starten met een opleiding. Maar volgens Diederik Slob, directeur Innovatie Opleidingen van Vakmedianet, is het nu slimmer dan ooit. Waarom? Omdat je van de Belastingdienst nog tot 2022 gebruik mag maken van de...

Werkgever houdt opleidingsbudget in stand tijdens crisis

Werkgever houdt opleidingsbudget in stand tijdens crisis

Voor 60 procent van de werkgevers is de coronacrisis geen reden om in het opleidingsbudget te snijden. Een op de zes werkenden werd door zijn werkgever gestimuleerd om tijdens de lockdown een training, cursus of opleiding te volgen. Voor 7 procent...