9 gevolgen voor subsidies door Miljoenennota

Met de komst van de Miljoenennota 2023 is ook het een en ander bekend geworden over subsidies, bijvoorbeeld subsidies om verduurzaming te stimuleren. Dit zijn de belangrijkste subsidienieuwtjes die je als HR moet weten.

9 gevolgen voor subsidies door  Miljoenennota

Budget voor R&D stijgt

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt een deel van de kosten voor de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces (R&D). Met Prinsjesdag zijn er geen zogenoemde grondslagaanpassingen voorgesteld, waardoor het totale beschikbare budget volgend jaar uitkomt op 1.370 miljoen euro. Dat is 34 miljoen euro meer dan dit jaar.

EIA- en MIA-budgetten omhoog

Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Vanwege de grote vraag hiernaar verhoogt het kabinet het budget hiervoor met 50 miljoen euro per jaar vanaf 2023. Ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog naar 100 miljoen euro.

Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Aan de hand van deze uitkomst zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

SDE++ aangepast

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt – zoals al eerder aangekondigd – vanaf 2023 aangepast. Door de aanpassing komen technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte). Subsidie-intensiteit is het bedrag in euro’s subsidie per vermeden ton CO₂-uitstoot.

Investeringssubsidie duurzame energie omhoog

Om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving, wordt vanuit het Klimaatfonds 100 miljoen euro toegevoegd aan het voor 2023 beschikbare budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten

De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten – onderdeel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) – wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Het gaat om projecten waarin ondernemers - in een keten - samen een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro per ondernemer.

Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling, met een fondsgrootte oplopend tot 9 miljoen euro in 2025.

STAP voor praktisch geschoolden

Met STAP-subsidie kan iedereen (ongeacht opleidingsniveau, sector of beroep, werklozen en werkenden) maximaal één keer per jaar 1.000 euro krijgen voor het volgen van een opleiding, zolang er budget is. Ook komend jaar wordt er weer 125 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast wordt het pakket uitgebreid met 500 miljoen euro (gespreid over vier jaar) specifiek voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma.

Aftopping 30 procentregeling

Met Prinsjesdag is aangekondigd dat de 30-procentregeling voor medewerkers uit het buitenland (expats) wordt beperkt vanaf 2024. De regeling wordt gemaximeerd op wat ze noemen de Balkenendenorm, die in 2022 is vastgesteld op 216.000 euro. Door deze aftopping mag dan binnen de 30-procentregeling nog maximaal 64.800 euro (30 procent van 216.000 euro) onbelast worden vergoed.

Lees daar meer over

Loonkostenvoordelen gewijzigd

Sinds 1 januari 2018 kun je aanspraak maken op loonkostenvoordelen (LKV) als je iemand in dienst neemt die bijvoorbeeld een arbeidsbeperking heeft of boven de 56 jaar is. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin twee wijzigingen in de systematiek van de LKV’s worden voorgesteld. Zo is het voorstel om LKV structureel beschikbaar te maken in plaats van maximaal drie jaar na in dienst treden. En werkgevers zouden LKV moeten kunnen het aanvragen voor alle werknemers die ze in dienst hebben, en niet alleen voor werknemers die ze recent hebben aangenomen. Ook wordt de doelgroepverklaring afgeschaft. Beoogde inwerkingtreding is 2025.

Lees hier meer over LKV en de doelgroepverklaring

Ondersteuning van kwetsbare jongeren naar werk

Gemeenten krijgen in 2023 8 miljoen euro voor het ondersteunen naar werk van schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of door voortijdige schooluitval en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met nadruk op niveau 1/entree en 2 in de beroepsopleidende leerweg. Doel is in onderlinge samenwerking met de school en de regionale meld- en coördinatiefunctie te zorgen voor een sluitende, integrale aanpak van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug naar school of werk.

Lees meer over

De redactie van PW. zorgt ervoor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van HR en personeelsmanagement.

Waarom talentmanagement onmisbaar is om medewerkers te binden

Waarom talentmanagement onmisbaar is om medewerkers te binden

Medewerkers vinden is moeilijker dan voorheen en daarom is het binden en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers meer dan ooit essentieel. Talentmanagement speelt hier een cruciale rol in. Martin West, trainer bij ICM, legt uit hoe...

Een sociale werkgever voor ruim 20.000 medewerkers

Een sociale werkgever voor ruim 20.000 medewerkers

'Hoe gaat het met je?' Die vraag kregen eind vorig jaar ca. 100 medewerkers van Gom en Trigion. Niet bij de koffieautomaat maar aan de telefoon, als onderdeel van een pilot. De bedrijven, onderdeel van moederbedrijf Facilicom, wilden graag weten hoe...

Appen van hartjes-emoji's geen reden voor ontslag

Appen van hartjes-emoji's geen reden voor ontslag

Primark wilde een store manager ontslaan wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij had hartjes-emoji's geappt naar een vrouwelijke collega. De rechter gaat hier niet in mee: ontbinding van de arbeidsovereenkomst is afgewezen.

De belofte van een vacaturetekst

De belofte van een vacaturetekst

Werkgevers doen hun grootste beloftes in de vacaturetekst. Uitgebreid en saai. Dat kan anders. En wat kan de chatbot ChatGPT daarin betekenen? Is dat dé oplossing, of kun je beter zelf goede teksten schrijven?

Tankpas verkeerd gebruikt: reden voor ontslag

Tankpas verkeerd gebruikt: reden voor ontslag

Het zal je maar gebeuren: je wordt op staande voet ontslagen, nadat je vrouw een keer je zakelijke tankpas gebruikt voor het tanken. De kantonrechter vindt het ontslag rechtsgeldig. Een te zware consequentie voor een relatief licht vergrijp?

De sollicitatietrend van 2023: Short Apply Method

De sollicitatietrend van 2023: Short Apply Method

Voor het boeken van succes op deze krappe, competitieve arbeidsmarkt is een andere aanpak nodig op het gebied van recruitment. De sleutel tot succes is de Short Apply Method (SAM).

Verdere tijdelijke verhoging vrije ruimte WKR in 2023

Verdere tijdelijke verhoging vrije ruimte WKR in 2023

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) gaat voor de eerste 400.000 euro van de loonsom opnieuw omhoog naar 3 procent. Met deze verruiming zijn ondernemers flexibeler om in te springen met de kosten waar werknemers mee te maken krijgen.

Dit moet je weten over de WIA

Dit moet je weten over de WIA

Nu een gevaarlijke cocktail van risico's de houdbaarheid van de WIA bedreigt, kunnen private partijen niet werkloos toekijken hoe het systeem vastloopt. "De vraag is niet óf er een WIA-ingreep komt, maar wie hem mee vormgeeft."