Compensatieregeling zet streep onder slapende dienstverbanden

Werkgevers krijgen vanaf 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 de transitievergoedingen vergoed die ze betalen bij ontslag van werknemers die (meer dan) twee jaar ziek zijn. Het parlement is begin juli 2018 akkoord gegaan met een wetsvoorstel hiervoor. Slapende dienstverbanden om onder de transitievergoedingen uit te komen, zullen daardoor tot het verleden horen.

Compensatieregeling zet streep onder slapende dienstverbanden

De transitievergoeding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) werkt in de huidige situatie zogenoemde slapende dienstverbanden in de hand. Ook bij of na twee ziektejaren moeten werkgevers bij ontslag een transitievergoeding betalen, ondanks dat ze beide ziektejaren al hebben bekostigd. Daarom ontslaan ze de werknemer vaak niet, maar houden zij het dienstverband in stand zonder loon door te betalen. Werknemers proberen daarom regelmatig via de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden en een transitievergoeding te krijgen. Meestal gaat de rechter hier niet in mee omdat er geen sprake is van juridisch misbruik of strijd met goed werkgeverschap, hoewel de slapende dienstverbanden wel als weinig fatsoenlijk worden gezien.

Compensatieregeling

Het kabinet heeft deze situatie nu opgelost met een compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na ziekte. De Tweede en Eerste Kamer gingen op 5 en 10 juli 2018 akkoord met het bijbehorende wetsvoorstel ‘Maatregelen met betrekking tot detransitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’. Werkgevers ontvangen vanaf 2020 compensatie voor transitievergoedingen die zij betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool

Met terugwerkende kracht

Het is de bedoeling dat de compensatieregeling transitievergoeding op 1 april 2020 in werking treedt. U heeft dan voortaan als werkgever recht op een vergoeding van UWV voor de transitievergoedingen die u bij hun ontslag aan twee jaar zieke werknemers moeten betalen. De compensatieregeling gaat met terugwerkende kracht gelden voor de vergoedingen die werkgevers hebben betaald vanaf 1 juli 2015 (de ingangsdatum van de Wwz).

Er gelden twee voorwaarden voor deze compensatie. U moet de arbeidsovereenkomst na twee ziektejaren hebben beëindigd, omdat de werknemer door ziekte zijn werk niet kon doen. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst van rechtswege zijn geëindigd en kon de werknemer op dat moment door ziekte het eigen werk niet uitvoeren.

Hoogte compensatie

De compensatie door UWV is gelijk aan de transitievergoeding die u zou moeten betalen als u direct na twee jaar ziekte heeft opgezegd. UWV vergoedt eventuele transitiekosten (bijvoorbeeld kosten voor het volgen van een opleiding of kosten voor outplacement) die u maakte ook. U moet deze dan wel aantoonbaar hebben afgetrokken van de aan de werknemer betaalde transitievergoeding.

Als u de arbeidsovereenkomst laat doorlopen na de twee jaar ziekte, kost dat geld. Er wordt niet meer compensatie verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt. Verder geldt als maximum voor de compensatie de hoogte van het brutoloon dat de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald.

Aanvraag

Heeft u werknemers die twee jaar ziek waren transitievergoedingen betaald in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 dan moet u het compensatieverzoek uiterlijk 30 september 2020 indienen (binnen zes maanden vanaf 1 april 2020). Voor transitievergoedingen per 1 april 2020 moet u binnen zes maanden na betaling een aanvraag indienen.

Financiering uit Awf

De compensatie wordt gefinancierd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit betekent dus een hogere uniforme Awf-premie. Volgens de memorie van toelichting van de nieuwe wet gaat het om een verhoging in het jaar van inwerkingtreding (2020) van ongeveer 0,5 procent. De structurele stijging is ongeveer 0,1 procent.

Preventie en re-integratie

Zorg met preventie en een goede re-integratie dat uw medewerkers niet langdurig ziek worden of blijven. Zo komt u niet in een situatie dat u een transitievergoeding moet betalen die u pas later kunt terugvragen bij UWV. Leg verder betaalde transitievergoedingen goed vast zodat u in 2020 geen problemen krijgt bij de aanvraag voor compensatie.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden