De regelingen voor de zorg voor kinderen: de wijzigingen op een rij

Dit jaar krijgen ouders hogere vergoedingen voor hun kosten bij de zorg voor hun kinderen. Het gaat hier om de kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget. Wat houden de verhogingen in? En wat moet HR weten? Een overzicht.

De regelingen voor de zorg voor kinderen: de wijzigingen op een rij

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die werkende ouders maken voor de opvang van hun kind(eren). Voor ieder kind moeten ze apart toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De ouders betalen de kosten van de kinderopvang aan de opvanglocatie waar hun kind naartoe gaat. De Belastingdienst vergoedt hiervan als kinderopvangtoeslag een percentage dat afhankelijk is van de situatie.

Maximumuurprijs

Bij de berekening van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximumuurprijs per soort opvang: kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Wat de ouder daarboven betaalt, telt niet mee voor de kinderopvangtoeslag. Is het tarief voor kinderopvang lager dan de maximumprijs per uur, dan krijgt de ouder de kinderopvangtoeslag over dat goedkopere uurtarief. Kinderopvangcentra mogen zelf hun uurtarieven bepalen, waardoor de kosten per kinderopvangcentrum flink kunnen verschillen. Het moet om een erkende kinderopvanglocatie gaan die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat.

Toename maximumuurprijzen

De maximumuurprijzen voor de kinderopvang zijn in 2024 extra gestegen met 2,95 procent bovenop de gebruikelijke verhoging van ongeveer 6 procent. Dit heeft geleid tot een maximumuurprijs voor de dagopvang van 10,25 euro, voor de buitenschoolse opvang van 9,12 euro en voor de gastouderopvang van 7,53 euro.

Gezamenlijk toetsinkomen

Ouders die in 2024 een ‘gezamenlijk toetsinkomen’ van 28.297 euro of minder hebben, krijgen 96 procent van de kosten voor kinderopvang per kind vergoed. Voor inkomens vanaf 28.298 euro gelden naar hoogte van het inkomen steeds lagere percentages. De kinderopvangkosten die overblijven (bijvoorbeeld 4 procent voor de inkomensgroep onder 28.297 euro), betalen de ouders zelf als eigen bijdrage.

Vergoeding over maximaal 230 uren

Hoeveel kinderopvangtoeslag een ouder in 2024 krijgt, hangt af van het inkomen, de toeslagpartner en het aantal uren dat het kind naar de opvang gaat. Per kind kan een ouder voor maximaal 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen (maximaal 230 uur per maand). De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Sinds 1 januari 2023 hangt die hoogte niet meer af van het aantal gewerkte uren per maand. Iedereen die werkt, kan maximaal 230 uur per kind per maand vergoed krijgen. Als een ouder in 2024 minder dan 230 uur per maand gebruikmaakt van de kinderopvang, dan mag de ouder de uren die hij of zij overhoudt nog het hele jaar opmaken. Dat geldt ook als hij niet meer werkt of studeert.

Recht op kinderopvangtoeslag

Naast werknemers komen ook zzp’ers in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en mensen met een onderneming of iemand die meewerkt in de zaak van de partner. Datzelfde geldt voor ouders die een erkende opleiding volgen: een reguliere middelbare school, mbo, hbo, universiteit, volwassenonderwijs op het ROC of het Vavo (volwassenonderwijs) en sommige particuliere opleidingen.

Dit jaar worden de kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget verhoogd. Wat moet HR weten? Een overzicht.”

Ook personen die een traject volgen naar werk (vaak een re-integratietraject via UWV of de oude werkgever) kunnen aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. Verder heeft iemand met een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) er recht op als de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt. Tot slot kunnen mensen die een verplichte inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen een beroep doen op kinderopvangtoeslag.

Werkgeversbijdrage

De Wet kinderopvang geeft aan dat ouders, werkgevers en de overheid samen de kosten voor kinderopvang betalen. Als werkgever draag je een inkomensonafhankelijke bijdrage af aan de Belastingdienst, die 1/6e deel is van de totale kinderopvangtoeslag per ouder. Het gaat om een uniforme opslag kinderopvang (Aof) van 0,50 procent van het salaris. De Belastingdienst keert dit aan de ouders uit als onderdeel van de kinderopvangtoeslag.

Mogelijke afschaffing kinderopvangtoeslag

Het demissionaire kabinet Rutte IV is vanwege de toeslagenaffaire van plan de kinderopvangtoeslag af te schaffen. Het is echter nog maar de vraag of een nieuw kabinet doorgaat met dit plan vanwege de complexiteit en de kosten van het afschaffen van deze toeslag en het hele toeslagenstelsel.

Aanscherping kwaliteitseisen gastouderopvang

Vanwege de huidige grote verschillen in de kwaliteit van gastouderopvang wil het demissionaire kabinet Rutte IV extra wettelijke kwaliteitseisen vastleggen. Het betreft onder andere het opnemen van vier pedagogische basisdoelen in de wet, een plicht om permanent te werken aan de ontwikkeling van kinderen en jaarlijkse coaching voor elke gastouder. Het wetsvoorstel hiervoor heeft het kabinet begin maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Ter ondersteuning van gastouders bij het voldoen aan de nieuwe maatregelen gaat de maximumuurprijs voor gastouderopvang in 2025 met 0,21 euro omhoog.

Kinderbijslag

Iedereen met kinderen onder de 18 jaar heeft in principe recht op kinderbijslag. Ouders krijgen de kinderbijslag per kwartaal. Hoeveel ze ontvangen, hangt af van de leeftijd van het kind. In 2024 is de kinderbijslag extra omhoog gegaan om de koopkracht van mensen te verbeteren. Deze extra verhoging is 15,07 euro per kwartaal voor de leeftijdsgroep 0 tot en met 5 jaar (totaalbedrag 279,49 euro) en 18,30 euro voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar (totaalbedrag 339,38 euro). De stijging van de kinderbijslag voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar bedraagt 21,53 euro (totaalbedrag per kwartaal: 399,27 euro). Deze extra’s komen bovenop de normale indexatie op basis van de prijsontwikkeling per 1 januari en 1 juli.

Dubbele kinderbijslag

Op 12 maart 2024 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte’. De ouders van een kind dat vanaf 1 juli 2024 een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie krijgt en aan de voorwaarden voldoet, krijgen vanzelf dubbele kinderbijslag. Ook kunnen ouders dubbele kinderbijslag met maximaal een halfjaar terugwerkende kracht ontvangen. Ouders met een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft, kunnen dubbele kinderbijslag krijgen als het kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Zij geven hun kind extra zorg en maken meer kosten. De dubbele kinderbijslag ondersteunt hen daarbij.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget (kgb) is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot achttien jaar. Bij recht op kindgebonden budget krijgen de ouders meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst. Als ze geen bericht ontvangen en denken er wel recht op te hebben, dan kunnen de ouders het kgb zelf aanvragen bij de Belastingdienst via ‘Mijn Toeslagen’. Het kgb bestaat uit twee delen, namelijk het basisdeel en het deel voor de alleenstaande ouder. Dit laatste heet de ouderkop. De ouderkop van het kindgebonden budget is in 2024 maximaal 3480 euro per jaar. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het inkomen, gezinssamenstelling en de leeftijd van het kind(eren).

Voorwaarden

Ouders kunnen aanspraak maken op het kindgebonden budget als hun kinderen jonger zijn dan 18 jaar, ze kinderbijslag voor hen ontvangen, onder een bepaalde inkomensgrens zitten en in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Voor het gezamenlijk vermogen geldt een grens van 177.301 euro. Alleenstaanden hebben te maken met een vermogensgrens van 140.213 euro.

Hogere bedragen kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is ook extra omhoog gegaan in 2024. Voor het eerste kind neemt het maximumbedrag per jaar met 783 euro toe en voor het tweede en volgende kind jaarlijks met maximaal 904 euro. Het bedrag stijgt voor kinderen van 12 tot 15 jaar met 427 euro per jaar en voor kinderen van 16 en 17 jaar met maximaal 448 euro.

Het extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders (de zogeheten ‘alleenstaandeouderkop’) gaat met 368 euro per jaar omlaag. Achtergrond van de verlaging is dat alleenstaande ouders met een of twee kinderen meestal goed rond kunnen komen. Door de verhoging van de andere bedragen gaat de alleenstaande ouder er niet op achteruit.

Ondersteuning werkende ouders

Bied werkende ouders ondersteuning bij de zorg voor hun kinderen als aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde en om zo bij te dragen aan een evenwichtige werk-privébalans. Help ze bij het vinden van een goede, niet te dure kinderopvang, maak flexibele werktijden mogelijk en geef werknemers de gelegenheid deels thuis te werken.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in arbeidsvoorwaarden.


Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Wie kent ze niet, de 'nonnen van Vught', befaamd om hun taalonderwijs? Maar waarom zou je je medewerkers hier naartoe sturen? "Nederlanders overschatten vaak hun Engelse taalvaardigheid." En dat levert dus op de werkvloer misverstanden op. Over het...

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

Foto: Mediamodifier | Pixabay

Overgangsregeling Oekraïners in loondienst vervalt

Gevluchte Oekraïners die in Nederland in loondienst werken, vielen tot voor kort onder een overgangsregeling. Vanaf 1 november vervalt die regeling en mogen ze alleen in loondienst werken als ze van de IND een sticker of een O-document hebben.

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

Demografie, technologie, globalisering, samenleving en energie zijn de vijf krachten die de arbeidsmarkt de komende jaren zullen beheersen. Centraal Beheer wil met Open Netwerk daarop voortbouwen. Tom van Disseldorp en Noor Kok doen verslag.