Dit verandert er voor HR vanaf 1 januari 2024

Aan het begin van elk jaar treden verschillende wetswijzigingen in werking. PW. licht de belangrijkste uit voor HR voor 2024 en geeft inzicht in welke nog in de pijplijn zitten.

Dit verandert er voor HR vanaf 1 januari 2024

Vertrouwenspersoon verplicht  

Werkgevers met meer dan 10 werknemers zijn per 1 januari 2024 verplicht om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Althans, dat is de bedoeling. Momenteel ligt het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks hierover nog in de Eerste Kamer, maar de verwachting is dat het op 1 januari van kracht zal zijn.

Hierdoor wordt de positie van de vertrouwenspersoon wettelijk verankerd, samen met zijn taken. Deze taken zijn over het algemeen vergelijkbaar met wat een vertrouwenspersoon al doet, maar door ze vast te leggen is het voor werkgevers, werknemers en de vertrouwenspersoon duidelijk. 

STAP wordt SLIM 

In november was het voor de laatste keer mogelijk om STAP-subsidie aan te vragen voor een studie. De regering stopt STAP op 1 januari 2024. Het is aan het nieuwe kabinet of er iets anders voor in de plaats komt, om het leven lang ontwikkelen te blijven stimuleren.  

Tot die tijd heeft het demissionaire kabinet de overige 73,3 miljoen euro van het STAP-budget overgeheveld naar de SLIM-regeling. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is een subsidieregeling om leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf vanzelfsprekend te maken. Naast het mkb, kunnen ook samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie gebruikmaken van de regeling. Je leest er meer over in Wat houdt de SLIM-subsidie in?.

Reiskostenvergoeding omhoog 

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer. Dat staat in het Belastingplan 2024. 

Makkelijker OV-kaart verstrekken  

Het moet voor werkgevers makkelijker worden om werknemers een ov-kaart te geven. Dat brengt momenteel veel administratieve rompslomp met zich mee, waarbij je ook verplicht bent loonheffing in te houden en af te dragen als de werknemer de ov-kaart onvoldoende zakelijk gebruikt.  

Het demissionaire kabinet wil vanaf 1 januari 2024 het verstrekken en vergoeden van een ov-kaart vrijstellen van loonheffing. Hierdoor maakt het niet meer uit op welke manier je een ov-kaart aan een werknemer aanbiedt: de fiscale gevolgen zijn voor alle manieren gelijk.   

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel.

Minimumuurloon in plaats van minimumloon 

Het minimumloon stijgt. Naast de jaarlijkse indexatie van 3,75 procent per 2024, wordt vanaf 1 januari 2024 het wettelijk minimumloon niet meer berekend per maand, maar per uur.  

Bij een vast minimumloon per maand maakt het niet uit of een werknemer 38 uur of 40 uur per week werkt. Voor beide gevallen geldt hetzelfde minimum. Met de inwerkingtreding van de wetswijziging wordt het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. 

Werkkostenregeling daalt naar 1,92 procent 

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is in 2023 eenmalig verruimd naar 3 procent over de eerste 400.000 euro. Met ingang van 1 januari 2024 zal dit percentage dalen naar 1,92 procent tot een loonsom van 400.000 euro. Voor het restant van de loonsom blijft de WKR 1,18 procent. 

Modelovereenkomsten zzp'er met vrije vervanging vervalt 

Modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging komen per 1 januari te vervallen. Bij dergelijke overeenkomsten is de opdrachtnemer zzp’er, maar kan de zelfstandige het werk ook door iemand anders laten uitvoeren.  

Door de uitspraak van de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest is er bij deze overeenkomsten geen sprake van ondernemerschap, maar geldt een dienstbetrekking en de voorwaarden van de cao van de sector. De algemene modelovereenkomst vrije vervanging en andere modelovereenkomsten die op dit principe zijn gebaseerd, zijn niet langer houdbaar. De eerder verstrekte goedkeuringen gelden niet meer per 1 januari 2024. 

30-procentregeling versobert 

Tweede Kamerleden hebben het Belastingplan aangepast, waardoor de 30-procentregeling wordt versoberd. Met deze regeling hoeven expats onder voorwaarden over maximaal 30 procent van hun loon geen belasting te betalen. Hier kunnen ze 60 maanden (5 jaar) gebruik van maken. De Eerste Kamer heeft op 19 december 2023 ingestemd met dit wetsvoorstel. Per 1 januari 2024 worden nieuwe aanvragen teruggebracht tot 20 maanden (minder dan 2 jaar).

AOW-gerechtigde leeftijd omhoog 

Elk jaar bepaalt de overheid of de AOW-gerechtigde leeftijd al dan niet moet stijgen. Eerder is al vastgesteld dat de AOW-leeftijd per 1 januari 2024 omhooggaat van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar. Tot en met 2027 blijft deze regeling onveranderd.  

Tegelijkertijd voert de overheid een campagne om doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te stimuleren. Hierbij benadrukt de overheid de voordelen die deze groep werknemers met zich meebrengt. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van het CBS dat medewerkers tussen de 65 en 75 jaar zich het meest verbonden voelen met hun bedrijf of organisatie. Dit hangt samen met het feit dat ze gemiddeld langer in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf dan hun jongere collega’s. 

Verlaging toetredingsleeftijd pensioenregeling  

Als gevolg van de nieuwe Pensioenwet gaat de toetredingsleeftijd voor een pensioenregeling per 1 januari 2024 van 21 jaar naar 18 jaar. Door de verlaging van de toetredingsleeftijd kunnen meer werknemers eerder in hun loopbaan pensioen opbouwen. Deze maatregel houdt in dat je als organisatie alle lopende pensioenregelingen met een toetredingsleeftijd hoger dan 18 jaar moet aanpassen. Vanaf dat moment ben je immers verplicht om aan al je werknemers vanaf 18 jaar een pensioenovereenkomst aan te bieden, als je de overeenkomst ook aanbiedt aan al je andere werknemers.  

Omdat meer werknemers kunnen gaan deelnemen aan je pensioenregeling, zal de nieuwe maatregel ook financiële consequenties hebben voor je organisatie. Als HR doe je er verstandig aan om contact op te nemen met je pensioenuitvoerder of -adviseur. Je pensioenexpert kan je op deze manier goed informeren over de gevolgen van de wijziging op je pensioenregeling. 

Vernieuwde klokkenluidersregeling 

Deze regeling is eigenlijk al eerder dan 2024 van kracht, maar toch even ter herinnering: vanaf 17 december 2023 ben je verplicht een (vernieuwde) klokkenluidersregeling te hebben.  

De Wet bescherming klokkenluiders stelt strengere eisen aan de interne meldprocedure, die je moet hebben als je minstens 50 werknemers hebt. De wet wijzigt de oude Wet Huis voor klokkenluiders en is op 18 februari 2023 ingegaan. Private werkgevers met 50 tot 249 werknemers hadden iets langer de tijd om aan de nieuwe wet te voldoen: vanaf 17 december 2023. 

Dit treedt in werking vanaf 1 juli 2024: 

CO2-registratieplicht woon-werkverkeer 

De datum waarop je verplicht bent om de CO2-uitstoot van je werknemers voor zakelijke ritten en woon-werkverkeer te registreren, is verplaatst van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

De CO2-registratieverplichting komt er voor werkgevers die vanaf die datum 100 of meer werknemers hebben. Werkgevers moeten bijhouden hoeveel zakelijke kilometers hun werknemers reizen, met welk vervoer ze dat doen en met welke brandstof. Met als doel de CO2-uitstoot te verminderen. 

In de pijplijn:

pijplijn

Wet gelijke kansen bij werving en selectie 

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Het wetsvoorstel is op 14 maart 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer buigt zich er momenteel over. 

Uitbetaling pensioenbedrag ineens 

De maatregel waarbij werknemers eenmalig een groot pensioenbedrag kunnen opnemen, laat nog even op zich wachten. De inwerkingtreding van het keuzerecht pensioenbedrag ineens is uitgesteld van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025. 

Lees er meer over: Uitbetaling pensioenbedrag ineens uitgesteld naar 1 januari 2025

Eerste duurzaamheidsrapporten CSRD 

De Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bepaalde bedrijven om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Vanaf 2025 moeten de eerste bedrijven dergelijke duurzaamheidsverslagen publiceren. Om dat te kunnen doen, moeten ze in 2024 beginnen met hun gegevensverzameling. Het gaat dan om beursgenoteerde bedrijven en grote verzekeraars met meer dan 500 werknemers. 

In januari verschijnt op PW. een serie over de CSRD, waarin wordt uitgelegd wat het inhoudt en wat HR hiermee moet doen. 

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Platformwerkers van Temper zijn geen medewerkers, maar zelfstandigen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Dit staat haaks op jurisprudentie in vergelijkbare zaken.

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Gebruik dit document 'Voorbeeld Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid)' om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen met betrekking tot alcohol, drugs en medicijnen.

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

Weet jij als HR-professional wat er in een arbeidsovereenkomst hoort te staan? PW. heeft de belangrijkste details per onderdeel van het arbeidscontract voor je op een rijtje gezet.

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

In een concurrentiebeding zijn vaak zaken als het geheimhouden van marktgevoelige informatie vastgelegd. En hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Per jaar ben je verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vakantiedagen.

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

Ruim 60% van langdurend verzuim heeft een psychische achtergrond. Marjol Nikkels, verzuimspecialist, vertelt over oorzaken en uitdagingen en adviseert over preventie.

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Nee, in de eerste 2 jaar van ziekte geldt een wettelijk opzegverbod. In principe mag je iemand dus niet ontslaan. Bekijk het volledige antwoord in de faq.

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Wat zijn de wettelijke verplichtingen rondom het communicatieplan? Pensioenadvocaat Bianca van der Goes geeft een aantal handvatten om deze verplichtingen in te vullen.