Minimumloon gaat extra stijgen    

Sinds 1 juli 2022 is het minimumloon met 1,81 procent gestegen. Vanaf 2023 gaat het minimumloon extra omhoog om werken meer lonend te maken ten opzichte van een uitkering.

Minimumloon gaat extra stijgen    

Het wettelijke minimumloon vormt de basis voor alle werknemers in Nederland. Als werkgever moet je werknemers vanaf 21 jaar minimaal dit loon betalen. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt minstens het minimumjeugdloon

De overheid past de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon elk half jaar op 1 januari en 1 juli aan. Hierbij houdt ze rekening met de gemiddelde contractloonontwikkeling. Vanaf deze datums moet je het salaris aanpassen van je werknemers met het minimumloon of - jeugdloon.

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 is het minimumloon met 1,81 procent gestegen. Het brutobedrag per week is vanaf 1 juli: 405,30 euro voor 21 jaar en ouder. Per maand is het brutominimumloon vanaf 1 juli 1756,20 euro. Daaronder geldt het minimumjeugdloon voor 15- tot en met 20-jarigen, dat afhangt van de leeftijd.

Voor nog jongere werknemers van 13 en 14 jaar geldt geen minimumjeugdloon. Je spreekt met hen af hoe hoog hun loon is. Alle bedragen vind je hier. Werkt een medewerker parttime, dan is het minimumloon evenredig lager. Je kunt op Rijksoverheid.nl het minimumloon van een werknemer berekenen. De werknemer ontvangt het nettominimumloon op zijn (of haar) bankrekening. Dat is het brutominimumloon minus de loonheffingen.

Uitgangspunt werkweek

De bedragen van het wettelijk minimumloon hebben betrekking op een volledige werkweek. Dat kan gaan om 36, 38 of 40 uur per week. De feitelijke duur hangt af van de sector waartoe je organisatie behoort en de cao-afspraken voor die sector.

Daarnaast kan een cao bepalen dat het minimumloon in de sector hoger is dan het wettelijk minimumloon. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Kosten huur en zorgverzekering aftrekbaar

Je mag de wettelijke verplichte bedragen, zoals loonheffing en pensioenpremies, op het minimumloon inhouden. Andere kosten mag je er niet zomaar van aftrekken. Onder voorwaarden mag je wel kosten voor huur en zorgverzekering inhouden. Daarvoor moet je medewerker dan schriftelijk toestemming geven.

Qua huur mag je jaarlijks maximaal 25 procent van het brutominimumloon inhouden en voor de zorgverzekering maximaal 1522 euro. Voor een werknemer met een arbeidsbeperking mag je meer kosten voor huisvesting en zorgverzekering inhouden om te voorkomen dat deze in de schulden raakt. Ook daarin moet de werknemer dan schriftelijk toestemmen.

Recht op wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon geldt voor bijna alle medewerkers, waaronder bijvoorbeeld buitenlandse werknemers. Ook werknemers met een flexibel contract, zoals een nulurencontract of min-maxcontract, hebben recht op het minimumloon. Uitzonderingen zijn mbo'ers die voor je werken via de beroepsbegeleide leerweg (bbl). Voor hen is het minimumloon bbl van toepassing. Stagiairs kunnen geen aanspraak maken op minimumloon. Medewerkers met een Wajong-uitkering mag je in bepaalde gevallen bij loondispensatie minder dan het minimumloon uitbetalen.

Onderdelen minimumloon

Voor het wettelijk minimumloon tellen het basisloon (loon uit de arbeidsovereenkomst), toeslagen, vaste beloningen voor omzet die iemand maakt, fooien en vergoedingen voor meerwerk of overwerk mee. Bij overwerk moet je werknemers gemiddeld minstens het minimumuurloon betalen voor alle gewerkte uren in een loonperiode. Dat moet je in een administratie kunnen aantonen. De werknemer heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8 procent van het salaris over het hele jaar bovenop het minimumloon. Dat vakantiegeld en ook eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen tellen niet mee voor het minimumloon.

Stukloon

Werknemers die je per stuk afgeleverd werk betaalt (stukloon), moet je gemiddeld minimaal het minimumloon betalen voor elk gewerkt uur. Daarbij is een administratie nodig, waarmee je aantoont dat je het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat de medewerker aan een opdracht werkt.

Extra stijging minimumloon 2023-2025

Vanaf 2023 stijgt het minimumloon extra met in totaal 7,5 procent tot en met 2025. Dat verloopt in drie stappen. In 2023 stijgt het minimumloon met 2,5 procent bovenop de normale stijging. Daarna volgen in 2024 en 2025 verdere toenames. Ook aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong stijgen mee. De extra toename van het minimumloon is voor het eerst sinds de invoering in 1969. De verhoging moet werk aantrekkelijker maken ten opzichte van niet werken en/of een uitkeringssituatie. Vanwege de steeds stijgende inflatie heeft het kabinet besloten de verhoging al in 2023 in gang te zetten. Het coalitieakkoord ging uit van een verhoging van in totaal 7,5 procent in 2024 en 2025. Het minimumloon komt met de huidige verwachtingen in 2025 uit op 13,18 euro bruto per uur. Houd in je loonadministratie tijdig rekening met de extra verhoging van het minimumloon de komende jaren.

Vast wettelijk minimumuurloon

Het WML-bedrag geldt momenteel nog per maand. Hierdoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumloon per uur dan iemand die 36 uur per week werkt. Daarom kwamen de PvdA en GroenLinks eerder met een initiatiefwetsvoorstel voor een vast wettelijk minimumloonbedrag per uur gebaseerd op een 36-urige werkweek. De regeringspartijen hebben dit voorstel overgenomen in het coalitieakkoord. De Tweede Kamer heeft er inmiddels mee ingestemd. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer die er naar verwachting zonder problemen mee akkoord gaat. Het wettelijk minimumuurloon gaat daarmee per 1 januari 2024 in. Vanaf dan is het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Zorg dat je loonadministratie ook hier tijdig voor is aangepast.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?
Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.