De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De pot voor de SLIM-subsidie is tot en met 2027 flink verhoogd. Dat geld gaat naar individuele scholing, waarvan werknemers gebruik kunnen maken. Wat houdt de SLIM-regeling eigenlijk in?

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

Door de beëindiging van het STAP-budget per 1 januari 2024 hield de rijksoverheid een bedrag over van
147 miljoen euro. Daarvan gebruikte het demissionaire kabinet Rutte IV 73,7 miljoen euro om het budget voor de SLIM-subsidie te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027.

De SLIM-regeling is speciaal bedoeld voor het mkb. Werknemers van mkb-bedrijven kunnen hun kennis en vaardigheden vaak minder goed ontwikkelen. Dat komt doordat werkgevers in het mkb minder tijd, geld en kennis hebben voor leren en ontwikkelen dan grotere werkgevers. Daarom kunnen mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden in het mkb een SLIM-subsidie aanvragen.

Cultuur van leren en ontwikkelen

Mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden in het mkb kunnen een SLIM-subsidie aanvragen. Een samenwerkingsverband is in dit geval een samenwerking tussen minimaal twee individuele mkb-ondernemingen. Ook kunnen partijen als een brancheorganisatie, opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), werkgeversorganisatie, werknemersorganisatie of onderwijsinstelling onderdeel uitmaken van de samenwerking. De SLIM-subsidie is ook bestemd voor het grootbedrijf in de landbouw, de horeca en de recreatiesector. Door de vele seizoensarbeid is het daar moeilijk om tot een cultuur van leren en ontwikkelen te komen.

SLIM-subsidie voor vier activiteiten mogelijk

Ondernemers kunnen SLIM-subsidie aanvragen voor de volgende vier activiteiten:
• Doorlichten onderneming: dat is bijvoorbeeld het inschakelen van een externe adviseur om onderzoek te doen naar de scholingsbehoefte in het bedrijf en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken.
• Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers: dit stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Zo houd je als werkgever je werknemers vitaal. Het bevordert ook het strategische werknemersbeleid van je organisatie.
• Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Denk aan het oprichten van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, het ontwikkelen van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers of het uitbreiden van succesvolle projecten.
• Derde leerweg: een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. Het gaat dan om een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring of voor werkzoekenden en werknemers die kiezen voor een andere loopbaan.

Iets lager totaalbudget in 2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde sinds 2020 jaarlijks 49,2 miljoen euro beschikbaar voor de SLIM-regeling. Hiervan ging 48 miljoen naar het mkb en 1,2 miljoen naar grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. In 2024 is het totaalbudget wat omlaag gegaan naar 46 miljoen voor het mkb en 1,2 miljoen voor het grootbedrijf. Voor mkb-ondernemingen was in 2024 in het eerste aanvraagtijdvak in maart 15 miljoen euro gereserveerd.

De SLIM-subsidie is in principe niet bestemd voor feitelijke opleidingskosten”

In het tweede aanvraagtijdvak in september is in totaal 13,5 miljoen euro beschikbaar. Het totale subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden in het mkb in 2024 is 17,5 miljoen euro.
De SLIM-subsidie is in principe niet bestemd voor feitelijke opleidingskosten. Een uitzondering hierbij is het eerdergenoemde bedrag van 73,7 miljoen euro dat in de periode 2024 tot en met 2027 beschikbaar is voor individuele scholing van burgers.

Maximumbedragen

Voor een individuele mkb-onderneming is maximaal 25.000 euro beschikbaar. Landbouwbedrijven kunnen een maximumsubsidie krijgen van 20.000 euro, visserijbedrijven maximaal 30.000 euro en het goederenvervoer over de weg maximaal 100.000 euro. Het maximumbedrag voor samenwerkingsverbanden is 500.000 euro per project met maximaal 200.000 euro per deelnemende onderneming. Grootbedrijven in de landbouw, horeca of recreatie hebben recht op een maximum-subsidiebedrag van 200.000 euro.

Deels zelf financieren

Het uitgangspunt bij de SLIM-regeling is cofinanciering. Dit houdt in dat je als werkgever ook zelf een financiële bijdrage moet leveren. Samenwerkingsverbanden, de meeste mkb-bedrijven en grootbedrijven betalen 40% van de kosten van een initiatief zelf en krijgen voor 60% SLIM-subsidie. Alleen voor het kleinbedrijf dekt de subsidie 80% van de kosten. De reden daarvoor is dat de financiële middelen van kleine ondernemers aanzienlijk kleiner zijn en dat zij bij een subsidiepercentage van 60% mogelijk de kosten niet kunnen dragen.

Subsidieaanvraag

Er geldt een aantal voorwaarden bij het maken van aanspraak op een SLIM-subsidie. Deze variëren per soort aanvrager. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van volledigheid, inhoud en beschikbaar budget. Iedere aanvrager kan per aanvraagtijdvak uiterlijk één subsidieaanvraag indienen. Vragen mkb-bedrijven en samenwerkingsverbanden meer subsidie aan dan het budget toelaat, dan vindt toewijzing plaats met loting. Daarbij is het niet relevant op welk moment in een periode de aanvraag is ingediend. Voor het aanvragen is een registratie nodig op het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid (UVB). Ook heb je een mkb-verklaring nodig en moet je een activiteitenplan met begroting indienen.

Recente wijzigingen SLIM-regeling

Vanaf 1 september 2023 is de SLIM-regeling zo aangepast dat UVB aan bedrijven die minder realiseren dan 60% van de begrote projectkosten ook een lager subsidiebedrag mag toekennen. Eerder verstrekte UVB in dat geval helemaal geen subsidie. Op 1 januari 2024 gingen enkele kleine andere wijzigingen van de SLIM-regeling in. Voortaan is ook subsidie mogelijk voor doorlichtingen met ‘leercultuurscans’. Dat zijn diagnose-instrumenten waarmee ondernemingen de eigen leercultuur kunnen meten en analyseren. Daarnaast is vanaf 1 januari dit jaar met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ nader afgebakend wanneer er sprake is van een methode die voor subsidie in aanmerking komt. Tenslotte geldt bij SLIM-subsidies in 2024 voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van 135 euro exclusief btw. Eerder was dat 120 euro.

SLIM in 2024

De subsidieregeling SLIM is in 2024 nog aan te vragen van 3 juni tot en met 31 juli voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Ook kunnen individuele mkb-ondernemers een aanvraag doen van 2 september tot en met 30 september 2024. Het andere aanvraagtijdvak voor deze ondernemers van 1 maart tot en met 28 maart is inmiddels verstreken. Het is nog niet bekend hoe de aanvraag voor de individuele scholingssubsidie gaat verlopen. Je kunt de SLIM-subsidieregeling hier aanvragen. De overheid verstrekt de beschikking tot subsidieverlening binnen 18 weken na afloop van het aanvraagtijdvak van de subsidieaanvraag.

Na de subsidietoekenning

Krijg je de SLIM-subsidie toegekend, dan moet je uiterlijk binnen 6 maanden na het sluiten van het aanvraagtijdvak beginnen met het initiatief waarvoor je subsidie hebt aangevraagd. Het project waarvoor je de subsidie hebt aangevraagd, mag uiterlijk 12 maanden duren. Deze periode begint de dag na toekenning van de subsidie. Voor een project van een grootbedrijf of samenwerkingsverband is de maximumperiode 24 maanden. Binnen 22 weken na het einde van het project moet je de einddeclaratie ervoor indienen. UVB beoordeelt deze declaratie binnen 22 weken na ontvangst.

Aanrader op een krappe arbeidsmarkt

Voldoende leren en ontwikkelen door scholing, training en coaching geeft werknemers de kans om door te groeien. Dit motiveert hen en vergroot hun werkplezier. Ook vergroot het de kennis in je bedrijf. Het kan zelfs een structurele oplossing bieden voor personeelstekorten. Daarom is het zeker als kleinere organisatie op een krappe arbeidsmarkt raadzaam om de SLIM-subsidie aan te vragen.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in arbeidsvoorwaarden.

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Het nieuwe kabinet wil duidelijke criteria voor een arbeidsrelatie opstellen. Ook is het plan de handhaving van schijnzelfstandigheid weer op te pakken. En de verplichte AOV komt eraan. De stand van zaken op het gebied van de bevroren zzp-wetgeving.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werken na AOW-leeftijd' om de samenwerking met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, voor een specifieke periode vast te leggen.

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

De schoolexamens zijn voorbij, de zomervakantie breekt aan. Hét moment waarop jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje.

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

De werkgever zet het loon stop, zonder dat hij zijn zieke werknemer daarover vooraf informeert. Mag dat? Dit zegt de rechter.

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Bestendige en veerkrachtige loopbanen: daar draait het tegenwoordig steeds meer om. Maar hoe zorg je dat medewerkers hun loopbaandoelen realiseren? Een taak waar het nieuwe bedrijf Endit zich op richt.

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken: praktisch beoordelen

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken:...

Vanaf 1 juli 2024 worden WIA-beoordelingen gebaseerd op feitelijke verdiensten. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om de achterstanden te verminderen.

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke EK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Wat mag er wel en wat niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.

8 vragen & antwoorden over kortdurend verzuim

8 vragen & antwoorden over kortdurend verzuim

70% van de gevallen van kortdurend verzuim komt voort uit andere dan gezondheidheidsredenen. Volgens Marjol Nikkels, verzuimspecialist, moet deze vorm van verzuim dan ook meer aandacht krijgen.