Dit betekent het hoofdlijnenakkoord voor HR

Het aanstaande nieuwe kabinet gaat in ieder geval voor een deel door met het hervormen van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, VVD en NSC.

Dit betekent het hoofdlijnenakkoord voor HR
Caroline van der Plas (BBB) en Henk Vermeer (BBB) na afloop van een laatste overleg over de kabinetsformatie. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een definitief akkoord gesloten voor het vormen van een rechts kabinet (foto: ANP, Sem van der Wal).

In het 26 pagina's tellende hoofdlijnenakkoord is vooral aandacht voor migratie en landbouw, maar er staan ook punten in over de arbeidsmarkt die relevant zijn voor HR. PW. heeft ze op een rij gezet. 

Hervorming arbeidsmarkt

De nieuwe coalitiepartijen willen meer zekerheid op de arbeidsmarkt creëren door in te zetten op meer vaste contracten voor werknemers, het reguleren van de uitzendsector en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.  

De partijen willen daarom in ieder geval doorgaan met de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA). 

Personeelskrapte in de zorg

Het aanpakken van de personeelskrapte in de zorg heeft ‘grote prioriteit’ voor het aanstaande kabinet. Het wil werken in de zorg aantrekkelijker maken door middel van meer autonomie, loopbaanperspectief, goede arbeidsvoorwaarden en beperking van regeldruk en administratieve lasten, bijvoorbeeld door meer innovaties. Personeel in loondienst moet de eerste keuze krijgen bij roosterindeling 

Over andere beroepsgroepen met personeelskrapte staat niets vermeld in het akkoord. 

Vestigingsklimaat: beschikbaarheid talent

In bredere zin hebben de partijen wel iets beschreven over het vestigingsklimaat. Zo wil de coalitie prioriteit geven aan het versterken van de kenniseconomie, innovatie en de beschikbaarheid van talent. Verder moet er bij de invoering van nieuwe wetten en beleid meer rekening worden gehouden met de gevolgen voor kleine ondernemers, bijvoorbeeld wat betreft kosten en risico’s. Zo moet het mogelijk blijven om mensen in dienst te nemen. Het invullen en concreet maken van deze plannen wordt overgelaten aan de ministeries. 

Arbeidsmigratie: extra regels

Het aanstaande nieuwe kabinet gaat verder met het uitvoeren van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘rapport Roemer’). Het wil dan ook malafide uitzendconstructies hard aanpakken en de uitzendbranche en wervingsbureaus reguleren door een toelatingsstelsel (WTTA).  

Daarnaast willen de partijen nieuwe, scherpere regels met betrekking tot arbeidsmigratie invoeren: 

  • Arbeidsmigranten van buiten de EU, met uitzondering van kennismigranten, worden tewerkstellingsvergunningplichtig. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) moet, ook op deze groep, extra handhaven.  
  • Werkgevers van arbeidsmigranten (niet-Nederlandse ingezetenen) worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting (shortstay en midstay). Zij moeten daarvoor afspraken maken met gemeenten waarin hun werknemers short- en midstay worden gehuisvest. Bevorderd wordt om medeoverheden meer ruimte te laten voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.  
  • Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers.  
  • Bezien wordt of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (ETK-regeling) worden versoberd. Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Voor het vergoeden van die kosten kun je als werkgever kiezen: vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of onder voorwaarden toepassen van de 30%-regeling. 

Kennismigratie: kwalificatie-eisen aangescherpt

De nieuwe coalitiepartijen willen de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aanscherpen en verhogen. Ook hier moet de precieze invulling nog duidelijk worden. 

Werken moet meer lonen

Zoals al jaren wordt geroepen, moet werken meer lonen, met name voor de middeninkomens. Dat willen ze bereiken door verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen. Wetgeving daartoe gaat dit voorbereiden. Daarnaast willen de partijen een lastenverlichting doorvoeren op arbeid, bijvoorbeeld via het introduceren van een extra schijf in de inkomstenbelasting. 

Lonen niet meer indexeren

Tot slot willen de nieuwe coalitiepartijen lonen niet meer indexeren als de uitgaven van het kabinet te hoog uitvallen en ze boven het afgesproken bruto binnenlands product (bbp) van maximaal 2,8% uitkomen. 

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Het nieuwe kabinet wil duidelijke criteria voor een arbeidsrelatie opstellen. Ook is het plan de handhaving van schijnzelfstandigheid weer op te pakken. En de verplichte AOV komt eraan. De stand van zaken op het gebied van de bevroren zzp-wetgeving.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werken na AOW-leeftijd' om de samenwerking met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, voor een specifieke periode vast te leggen.

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

De schoolexamens zijn voorbij, de zomervakantie breekt aan. Hét moment waarop jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje.

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

De werkgever zet het loon stop, zonder dat hij zijn zieke werknemer daarover vooraf informeert. Mag dat? Dit zegt de rechter.

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Bestendige en veerkrachtige loopbanen: daar draait het tegenwoordig steeds meer om. Maar hoe zorg je dat medewerkers hun loopbaandoelen realiseren? Een taak waar het nieuwe bedrijf Endit zich op richt.

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken: praktisch beoordelen

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken:...

Vanaf 1 juli 2024 worden WIA-beoordelingen gebaseerd op feitelijke verdiensten. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om de achterstanden te verminderen.

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke EK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Wat mag er wel en wat niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.

8 vragen & antwoorden over kortdurend verzuim

8 vragen & antwoorden over kortdurend verzuim

70% van de gevallen van kortdurend verzuim komt voort uit andere dan gezondheidheidsredenen. Volgens Marjol Nikkels, verzuimspecialist, moet deze vorm van verzuim dan ook meer aandacht krijgen.